Tomášovo evangelium (Připomenutí)

Croix
8. 8. 2017
Níže uvádím malý výběr některých v Tomášově evangeliu obsažených samostatných výroků a při té příležitosti, jimi inspirován, se trochu zamýšlím a připomínám, co bylo součástí původního křesťanství. Křesťanství je stále hodnotovou osou a v tomto ohledu i myšlení řídící etickou strukturou Západu a s ním i dalších zemích, které jsou s ním nějak v tomto ohledu historicky a mocensky spojené. Ať už je to východní Evropa, Rusko, latinská Amerika, nebo třeba Filipíny.

I v ateistických částech společnosti stejně skrytě vládne hodnotový odkaz křesťanství, protože výklad světa, typický způsob jeho dualistického výkladu a morální imperativy v zákonech celé společnosti stále ve skutečnosti vycházejí z tzv. biblického projektu a řídí se formálně, navenek, i pokud jde třeba o pozitivní právo, Desaterem.

Nechci se nyní pouštět do rozboru křesťanství a jeho historie, neboť jde o příliš rozsáhlé téma. Ale využívám příležitosti ukázat a připomenout na Tomášově evangeliu, které patří mezi tzv. apokryfní evangelia, která nebyla přijata do biblického kánonu Nového zákona z rozhodnutí církve (církví), že původní křesťanství vycházelo z jiných pozic a vykládalo dualitu světa jinak, než to, které bylo nakonec na koncilech postupně vypilované do podoby programu pasení oveček.

Na příkladu Tomášova evangelia je možné zřetelně rozpoznat, že původně křesťanství obsahovalo základy hermetického výkladu světa. A tento výklad, protože Tomášovo evangelium je sbírkou údajně autentických 114 Ježíšových výroků, které jistý Tomáš pouze zapsal, poskytl tedy svým učedníkům, stoupencům a následovatelům tedy sám Ježíš!

Shoda některých výroků Tomášova evangelia s hermetickým výkladem světa je taková, že pokud jde o vybrané příklady, odhalují se v nich hlavní principy z nichž vychází při svých postupech například spirituální alchymie mnohem otevřeněji, než v klasických alchymických textech.

“5. Ježíš řekl: Poznej, co máš před očima, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť není nic skrytého, co nebude odhaleno.

10. Ježíš řekl: Přinesl jsem na svět oheň a pohleď, střežím ho, až se rozhoří.

22. Ježíš viděl malé děti, které dostávaly mléko. Řekl svým učedníkům: Tyto děti, které dostávají mléko, se podobají těm, kteří vejdou do království. Ptali se ho: Vejdeme, když jsme dětmi, do království?

Když z dvojího uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu, svrchní spodnímu a spodní svrchnímu, a když mužskost a ženskost učiníte jedním, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, a když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou a obraz na místě obrazu: pak vejdete do království!

48. Ježíš řekl: Když dva vytvářejí mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: Pohni se, a ona se pohne.

105. Ježíš řekl: Kdo pozná Otce a Matku, toho nazvou synem děvky.

106. Ježíš řekl: Když dvojí učiníte jedním, stanete se syny Člověka. A když řeknete: Horo, pohni se, tak se pohne.

61. Ježíš řekl: Dva budou na jednom loži – jeden zemře a druhý bude žít.

61a. Salome řekla: Kdo jsi, člověče, jakoby z jediného? Ležel jsi na mém lůžku a jedl z mého stolu. Ježíš jí řekl: Já jsem ten, který povstal z toho, co je jednotné. Dali mi z toho, co je mého Otce.

114. Šimon Petr mu řekl: Marie by měla od nás odejít, neboť ženy nejsou Života hodny. Ježíš řekl: Pohleď, já ji povedu, abych ji učinil mužem, aby se i ona stala živoucím duchem, který se vám mužům vyrovná. Neboť každá žena, která se stane mužem, vejde do království nebe.”