Novičok z ČR? Kdo útočil na Skripala? Telička má opět jasno!

Jiří Baťa
25. 3. 2018
Člověk se nestačí divit, jak prostí a jednoduší jsou naši politici. Přesněji, jak jednoduše, bezmyšlenkovitě, nekvalifikovaně a nezodpovědně jsou schopni se vyjádřit k otázce, která má značný mezinárodní rozměr. To vše jen proto, že je k tomu zavazuje nejen falešná loajalita, ale také jejich pokřivený charakter. Ano, jde o atentát na ruského dvojagenta Skripala a jeho dceru údajným bojovným plynem, který se odehrál v Salisbury ve V. Británii.

    

Při sledování našeho ministra zahraničí Stropnického v ČT, který se vyjádřil k „lživému nařčení“ Ruska o tom, že plyn Novičok by mohl a zde je důležité zdůraznit ono „by mohl“, pocházet mj. také z Česka bylo zřejmé, že ministr jen trapně solidárně vyjadřuje podporu šikaně a trapné obvinění britské premiérky Mayové, že původcem atentátu na Skripala a jeho dceru je Rusko. Aniž by znal skutečnosti a fakta o tom, zda se zmíněný bojový plyn Novičok, alias A-234 mohl nacházet na území ČR, resp. ČSFR, Stropnický prohlásí, že je to nevídaná lež a neomluvitelné obvinění ze strany Ruska. Ani náhodou mu nedošlo, že by nebylo od věci si ověřit, jak se věci stran Novičoku u nás ve skutečnosti mají.

Totéž lze konstatovat o panu europoslanci P. Teličkovi, který v pořadu OVM zcela jednoznačně a sebevědomě prohlásil, že není pochyb o tom, že má britská premiérka pravdu když říká, že atentát na Skripala mají na svědomí Rusové, protože zatímco jim se prý nedá věřit, paní Mayové se věřit dá (resp. může, pokud ne zrovna „musí“). Takže přemoudřelý pan Telička nepřipouští, že bojový plyn by se mohl nacházet v Česku případně v ČSFR. On, ani ministr Stropnický nezmínili či nepřipustili, že vyšetřování je ve fázi, která nemůže odpovědně a průkazně stanovit typ plynu, jeho původ a návazně na případného pachatele atentátu. Jen také přítomný velvyslanec v USA pan Hynek Kmoníček upozornil na situaci, kdy je v tomto případě neobjasněna celá řada věcí a doporučil být v unáhlených závěrech značně opatrný.

Bohužel ani v OVM přítomný generál v záloze Šedivý jednoznačně nepotvrdil, resp. vyvrátil možnost existence tohoto plynu v armádě. Potvrdil, že je více států, které se těmito druhy CHZ/BCHL ( tzn. chemických zbraní/bojových chemických

látek) zabývaly, např. Švédsko USA mezi nimi i ČR ale i Anglie, avšak podle něho byly všechny naše zásoby CHZ/ BCHL pod mezinárodním dozorem zlikvidovány. Zatím co on je přesvědčen, že naše CHZ/ BCHL byly u nás všechny zlikvidovány, o naprosté likvidaci CHZ a BCHL v Rusku však vyslovil značnou pochybnost. Nicméně připustil či potvrdil, že BCHL v  naší armádě existovaly.

Důkazy, že tento typ BCHL tedy Novičoku, alias A-234 u nás fakticky existoval nebo se sním pracovalo, svědčí tyto oficiální, volně přístupné fakta a skutečnosti:

Chem. Listy 105, 323333 (2011) Referát 323
POTENCIÁLNÍ BOJOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY
autoři: Emil Halámek a Zbyněk Kobliha
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, Univerzita obrany, Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov
emil.halamek@unob.cz., zbynek.kobliha@unob.cz Došlo 20.7.09,
přepracováno 30.9.10, přijato 2.11.10.

Výňatky:

12. Čtvrtá generace CHZ, binární NPL se zvýšenou toxicitou a těkavostí, 70.90. léta

V první polovině 70. let padlo v SSSR rozhodnutí začlenit v rámci projektu FOLIANT do existujícího chemického arsenálu všechny ve výzkumu dosažené vý- sledky a inovovat tak CHZ ještě před očekávaným přijetím mezinárodní úmluvy o zákazu a likvidaci CHZ. Podstatou projektu FOLIANT, kromě jiného, se stalo ověření nových jednosložkových nebo binárních NPL se zvýšenou toxicitou a těkavostí.. Jako prekurzorů pro poslední stupeň syntézy měly být využity sloučeniny využívané jako běžné meziprodukty v chemickém průmyslu. Skupina těchto prekurzorů byla označována krycím názvem NOVIČOK. Přestože značná část poznatků o syntéze a vlastnostech fosforylovaných a fosfonylovaných oximů, amidátů a příbuzných sloučenin se skrývá v jen částečně dostupné, přesto nepochybně objemné, převážně ruské chemické literatuře 60. až 70. let (cit.1117), první určité informace byly získány až po ukončení projektu FOLIANT (po roce 1992), od přeběhlých osob.
Schéma 8. Chem. Listy str. 105, 323333 (2011)

13. Sloučeniny projektu FOLIANT/NOVIČOK Odborná literatura s vazbou na americké armádní zdroje19, uvádí sloučeniny typu fosforylovaných oximů vznikající kondenzací na základě Allenovy reakce20 jako novičoky, včetně některých analogů21 látek A 230, 232 a 234 (Schéma 8).

Podle V. Mirzajanova22,23, zasvěceného defektora z oboru sovětských CHZ jsou předmětnými sloučeninami projektu FOLIANT/NOVIČOK (Schéma 9): methyl-{N-[1-(diethylamino)ethyliden]amido} fosfonofluoridát, N-[1-(diethylamino)ethyliden]amido-O-methyl-fosforofluoridát a N-[1-(diethylamino)ethyliden]amido-O-ethyl-fosforofluoridát. Jako ověřená receptura pro přípravu binární CHM obsahující látku A 232, N-[1-(diethylamino)ethyliden] amido-O-methyl-fosforofluoridát, byla schválena reakce prekurzoru methyl-fluorfosforokyanidátu a reakce acetonitrilu s diethylaminem23 (Schéma 10). Hlavní předností látky A 232, při srovnání s R 33, je její podstatně vyšší těkavost. V rámci projektu byla paralelně řešena i dvousložková syntéza látky R 33. Jako základní prekurzor, kromě potřebného 2-(diethylamino)ethan-1-thiolu, byl zvolen novičokům analogický isobutyl-methylfosfonokyanidát (Schéma 11). Podle neautorizovaných zdrojů mají BCHL na bázi novičoků dosahovat nejméně toxicity VX (A 230) a další z nich (A 232, A 234) mají mít toxicitu až 58krát vyšší. Pokud budou tyto informace potvrzeny, pak dosavadní parametr (limit detekce) technických prostředků chemické- ho průzkumu již nevyhovuje. To se týká i moderních armád. Výjimkou jsou pouze prostředky založené na biochemické cholinesterasové reakci, protože její citlivost koreluje s inhibičním účinkem a tím i toxicitou NPL. V důsledku dlouhodobé orientace na výzkum biochemické cholinesterasové reakce má ČR dostatek prostředků chemického průzkumu a kontroly založených na této reakci24 stejně jako toxikologických poznatků potřebných pro účinnou profylaxi25. Indicií potvrzující výše uvedené skutečnosti je fakt, že některé ruské firmy obchodující s prostředky protichemické ochrany, nabízejí již prostředky na určení NPL s limitem detekce řádově 108 mg l/1 vzduchu, nikoli 5-.107 mg l1 jak tomu bylo ještě v nedávné minulosti. Na druhé straně nelze přehlédnout skutečnost, že i přes velké úsilí na celém světě se nepodařilo za půlstoletí nalézt novou letální BCHL v kapalném skupenství, která by byla řádově účinnější než látka VX. Vše nasvědčuje tomu, že na současné úrovni vědy bylo, v rámci zmíněných omezujících podmínek, dosaženo hranice letální toxicity kapalných nízkomolekulárních syntetických látek.

Z výše uvedených faktů vyplývá, že všichni, kteří loajálně jako stádo oslů kývají se souhlasem na věrolomné tvrzení paní britské premiérky Mayové na obvinění Ruska jako pachatele atentátu na Skripala a jeho dceru, výše uvedená volně dostupná fakta potvrzují skutečnost, že na našem území, v gesci armády se tyto CHZ, resp. BCHL skutečně nacházely. Tyto skutečnosti také dokazují, jak celkem snadno je možné si ověřit či získat informace o existenci BCHL typu Novičok na našem území do r. 1991. Současně jimi lze jednoznačně vyvrátit velmi neseriozní tvrzení ministra Stropnického o nevídané lži a neomluvitelném obvinění či „lživém nařčení“ Ruska, že se tento druh bojové látky „mohl“ také nacházet i u nás, což ministr Stropnický dosud kategoricky vylučuje. Svědčí to nejen o tom, že pan ministr funguje jen na baterky, navíc na baterky totálně vybité.

Nebylo od věci uvést vše na pravou míru prohlášením s odkazem na zjištěná fakta a diplomaticky se Ruské federaci omluvit za křivé obvinění a z údajného „lživého nařčení“ a také se vzdát úmyslu na vyhoštění několika ruských diplomatů, který měl být jako výraz loajality s 20 dalším zeměmi EU na podporu opatření Velké Británie. Jak ale známe naše politiky a samotného pana ministra Stropnického, který je schopen zapřít svůj nos mezi očima, takový přístup od nich lze sotva očekávat. Znamená to, že loajální vztahy mezi námi a členskými zeměmi EU mají přednost. Ostatně není čemu se divit, od Ruska totiž žádné privilegia či jiné pozornosti nemohou očekávat, tak proč se angažovat, že? A že lžou a pomlouvají? Nebuďme malicherní, takových „vlasteneckých“ případů bylo a ještě bude!

Jiří B a ť a, 25. března 2018

(Za použití materiálů:
POTENCIÁLNÍ BOJOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY,
EMIL HALÁMEK a ZBYNĚK KOBLIHA
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení,
Univerzita obrany, Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov
emil.halamek@unob.cz., zbynek.kobliha@unob.cz)