Miroslav Němec: Vědí vůbec naši politici, v čem spočívá korupce?

Miroslav Němec

19. 2. 2014 zdroj zde

Když sleduji vyjádření mnohých politiků k  trestnímu stíhání bývalého premiéra Petra Nečase a jejich útoky na ředitele ÚOOZ Šlachtu a vrchního státního žalobce Ištvána, nabývám dojmu, že naši politici právu vůbec nerozumí.


Vyjádření řady našich vrcholných politiků totiž ukázala, že naši politici buď vůbec neznají platné právo, a to je velký problém, neboť ho, jako zákonodárci sami vytváří, či ho sami nehodlají dodržovat a domnívají se snad, že platný právní řád platí jen pro obyčejné řadové občany a pro politiky ne. A to je na pováženou, protože by to měli být právě politici, kteří by měli udávat správný směr vývoje naší společnosti, měli by jít ostatním občanům příkladem a vždy by měli jednat v souladu s platným právním řádem.
V mnohých případech jsme však již zjistili, že tomu tak vždy nebylo a ani dnes není a že si naši politici v řadě případů vykládali platné právo po svém, tedy ve svůj vlastní prospěch, a podle vyjádření řady z nich, tak zřejmě hodlají činit i nadále. Chtějí si zkrátka dělat to, co se jim zlíbí, co je pro ně samotné výhodné, a to bez ohledu na platný právní řád.
Přesto, že řada našich současných politiků se rekrutovala z „revolucionářů“ let 1989/1990, či tam dnes sedí jejich protekční děti a další příbuzní, řada z  nich byla ověnčena akademickými tituly a lukrativními funkcemi jen odměnou za tehdejší politickou činnost, mnozí již jako politici protekčně „vystudovali“ a  někteří ještě jen kdysi deformovaná práva v Plzni, či soukromé vysoké školy s  nevalným kreditem, měli by být, když už nemají potřebné znalosti, ale přesto chtějí dělat vrcholovou politiku, alespoň trochu inteligentní a neplést si právní pojmy se svými mylnými dojmy.
Z řady politických vyjádření k případu stíhání Petra Nečase vyplývá, že mnozí politici vůbec nechápou, v čem spočívá korupční jednání, neznají základní právní vymezení jednotlivých skutkových podstat trestných činů uvedených v platném trestním zákoně č. 40/2009 Sb., a nejsou schopni pochopit, že podle dalšího platného zákona – podle trestního řádu č. 141/1961 Sb., ve znění změn, novel a  doplňků, který je zákonem upravujícím trestní řízení soudní, postupoval nejen ředitel ÚOOZ plukovník Mgr. Robert Šlachta a jeho podřízení, kteří jsou ex offo povoláni plnit úkoly přípravného řízení trestního, které pak ze zákona dozoruje vrchní státní žalobce, v tomto konkrétním případě JUDr. Ivo Ištván, který opět jen postupoval v souladu s platným právem a nic víc. Tito politici nechápou ani to, že oba tito pánové byli právě podle zákona povinni okamžitě konat po  zjištění toho, že se trestný čin nebo trestné činy staly, ale i tehdy, kdy zde bylo jen pouhé podezření, že mohly být spáchány, a pokud by tito pánové nekonali, dopustili by se oni sami jiných trestných činů a pak by následovalo jejich odvolání z těchto funkcí, soudní procesy a jejich odsouzení.
V politice je jistě samozřejmé, že se některým, zejména již vysloužilým, politikům nabízí do jejich důchodu různá, dobře placená a jinak lukrativní místa, čímž je jim státem projevována úcta za poctivě vykonanou práci pro stát v  minulosti a u některých funkcionářů je to i nezbytné, aby nemohlo například dojít k vyzrazení skutečností, které si taková osoba s sebou do politického důchodu odnáší. Proto je třeba takovým osobám zajištěno místo v diplomatických službách státu, byť to nejsou kariérní diplomaté a je to tak, v zájmu státu, správné, a že to, bohužel, řada našich občanů nechápe, je spíše smutné. To je ale zcela něco jiného, než to, že „neposlušným“ poslancům, kteří hlasují proti vládě, nabízí předseda této vlády taková lukrativní místa jen proto, aby odešli z poslaneckých postů, uvolnili je poslušnějším osobám, a umožnili další fungování jeho zprofanované vlády. V tomto případě jsou znaky korupce – něco za něco – přímo prokázány a je zde zcela jasný i úmysl pachatele – udržet si výhody plynoucí z funkce předsedy vlády pro sebe a své blízké.
Proto nejde a nemůže jít o žádné „testování“ toho, co je v politice ještě dovoleno či nikoliv a není možné se dovolávat účelových právních výkladů zainteresovaných advokátů, bývalých státních zástupců či spřízněných akademických autorit, ba ani určitých přihlouplých úředníků, ani k tomuto problému svolávat nějaký vědecký seminář či dokonce požadovat odvolání Šlachty a  Ištvána. Tyto základní věci, související s naplněním jednotlivých znaků příslušných skutkových podstat trestných činů, musí totiž znát a také umět i  vysvětlit, každý studentík trestního práva již k prvnímu zápočtu.
A jestli vrcholný politik ODS a navíc poslanec s údajně právnickým vzděláním vznáší veřejně před kamerami TV dotaz……“proč není zahájeno trestní stíhání proti prezidentu Zemanovi, který rovněž dal výhodný post člena bankovní rady ČNB bývalému předsedovi vlády Rusnokovi…..?“,……svědčí to již nejen o tom, že toto protekční revoluční dítě, které ještě nikdy nikde pořádně nepracovalo a již od své zletilosti sedí díky svému tatínkovi jen v parlamentu, studovalo jen v  Plzni, ale zřejmě nechodilo ani tam, protože i tam by muselo o platném právu něco pochytit, leč ono dodnes o platném právu nemá ani páru. Tím opět, jako již mnohokráte, tento funkcionář ODS ukázal, že nemá v poslanecké lavici vůbec co dělat a měl by se jít živit adekvátně svým znalostem a schopnostem, například do lesní prvovýroby, do zemědělství v rámci velkovýkrmny vepřů a možná, že by ho mezi sebe přijali i popeláři. A pokud mu ještě účelově přikyvuje ukřivděná bývalá státní zástupkyně nominovaná kdysi ODS, právně nevzdělaná blondýna z Prahy a dokonce i vysokoškolský profesor, byť ne práva, ale jen politologie, který byl dokonce bývalým rektorem jedné z našich univerzit a  bývalým ministrem školství, ukazuje to nejen na naprostou vyprázdněnost současné ODS, ale i na celkový úpadek celé české pravicové politické scény.
A doufám plně, že voliči to v příštích volbách správně „ocení“ a jistě mohou začít hned v květnu, při volbách do Evropského parlamentu.