“Ne základnám” velvyslanci RF v Praze

Avatar
Původní autoři

4. 5. 2014
Naše iniciativa se Vaším prostřednictvím obrací na státní orgány Ruské federace s výzvou, aby se postavily proti použití vojenských sil, ať již cizích nebo ukrajinských, při řešení tamní krize. 
další adresáti výzvy: předseda Rady Evropy Herman Van Rompuy,  Jeho Excelence Borys Zajčuk ,
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v České republice, Jeho excelence, Norman L. Eisen, Velvyslanec USA v České republice, ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek 

Jeho Excelence
Sergej Borisovič Kiselev
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v ČR
náměstí Pod Kaštany 1
160 00 Praha 6
                                                                                                                V Praze dne 16. dubna 2014
Vaše Excelence,

jsme občanská iniciativa Ne základnám, která vznikla roku 2006 jako reakce proti umístění cizí vojenské základny na svrchovaném území České republiky. Dlouhodobě sledujeme geopolitické dění ve světě a současná situace na Ukrajině potvrzuje naše dřívější vyjádření o pokračování studené války v jiné, skryté formě do dnešních dnů. Bohužel.

Považujeme to za ohrožení míru nejen v ukrajinsko-ruském regionu, nýbrž – kvůli silám, které jsou na ukrajinské krizi zaangažovány – za ohrožení míru překračující i evropský rozměr, za ohrožení míru na celém světě. S politováním musíme konstatovat, že byl znehodnocen základní pilíř světového míru, dokument Charta OSN a jeho odkaz:

MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI

• uchránit budoucí pokolení metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti,
• prohlásit znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých i malých,
• vytvořit poměry, za nichž mohou být zachovány spravedlnost a úcta k závazkům plynoucím ze smluv a jiných pramenů mezinárodního práva,
• podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň ve větší svobodě.

Pro návrat k těmto hodnotám je nutné opustit všechny formy násilí ohorožující lidské životy, násilného zmocňování se či obsazování území a majetku ať státního, tak soukromého. Na druhé straně je nezbytné se se vší rozhodností postavit proti aroganci a pokrytectví některých politických sil a proti šířícímu se neonacismu a neofašismu kdekoliv ve světě. Jsme přesvědčeni, že drtivá většina vnitrostátních i mezinárodních rozporů má diplomatická řešení.

Naše iniciativa se Vaším prostřednictvím obrací na státní orgány Ruské federace s výzvou, aby se postavily proti použití vojenských sil, ať již cizích nebo ukrajinských, při řešení tamní krize. Chápeme, že vyhrocení nepokojů na Ukrajině není zapříčiněno jen vnitřními problémy. Ke gradaci přispěly zahraniční zájmy, zahraniční vměšování, které se dlouhodobě připravovalo na zneužití potíží, které způsobily, neřešily a neřeší hlavní ukrajinské politické strany. Těm, kteří stojí v pozadí, nejde o sociální, ekonomický, politický a společenský vzestup Ukrajiny, rozehráli geopolitickou hru, jež však není nevinnou dětskou hrou, férovým sportovním utkáním, nýbrž cynickou špinavou partií s rizikem planetární katastrofy. Je nám jasné, že politický zvrat na Ukrajině má ve vztahu USA/NATO – Rusko přinést zásadní, kvalitativní změnu. Odkrytí dlouhé hranice přilehlé k nejrozvinutější části Ruské federace, riziko zpřetrhání důležitých ekonomických vazeb Ruska na produkci Ukrajiny atd. jsou zcela novým a významným fenoménem v moderních dějinách Vaší země.
I přesto apelujeme na politické činitele, aby s největší obezřetností zvažovali každý krok a každou reakci, každé slovo, každý skutek, zvláště na možné provokace, aby tak zabránili eskalaci konfliktu. Vtažení ruských ozbrojených sil do problému, vstup na Ukrajinu, by mělo neodhadnutelné následky. Přitom jsme si vědomi nelehké, vydíratelné pozice Ruské federace, když Rusové na Ukrajině ji žádají o pomoc a v sázce je mír mezi velmocemi. Přesto se domníváme, že Rusko má ještě dost politických, ekonomických a informačních nástrojů na ochlazení horkých hlav na Ukrajině, v EU a USA. Osnovatelé geopolitické rošády spoléhají na dvojí metr svých a vašich postupů. Osvědčte důvtip, který ruská diplomacie prokázala v Sýrii, a vyšachujte konfrontační síly důrazem na politické, demokratické cesty k řešení rozporů a napětí, v nichž se ukrajinští občané a jejich představitelé utápějí. Oběť za uklidnění stavu a uchování míru budou patrně muset přinést zejména rusky mluvící obyvatelé Ukrajiny. Bude to však oběť jen dočasná, neboť poklidné, politické řešení jejich obav, potřeb a zájmů bude pro ně příležitostí pro politický růst, pro osvojení kultivované politiky, která zklidní daný region lépe, než jakkoli početná vojska.  

S úctou

za iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Iniciativa Ne základnám v ČR o.s.                                                               Doručovací adresa:
IČO: 28558324                                                                                             Eva Novotná     
email:
nezakladnam.cr@gmail.com                                                             Tupolevova 480
Vondrušova 1197/53                                                                                     199 00  Praha 18 Letňany
170 00 Praha 17 Řepy