PROVOLÁNÍ KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ, z. s., K OBČANŮM ČESKÉ REPUBLIKY

29. 8. 2014 / zdroj
Ve dnech 16. a 17. srpna 2014 se uskutečnil v hanácké metropoli Olomouci IX. národní sněm Klubu českého pohraničí, z. s. (dále jen KČP). Tento vlastenecký spolek, jeden z nejsilnějších v ČR, vznikl před 22 roky z iniciativy několika prostých občanů severočeského Chomutova jako protest proti vlastizrádné omluvě prezidenta ČSSR V. Havla tzv. “sudetským” Němcům za “vyhnání”, poté co zradili předmnichovskou ČSR a po té co o jejich odsunu rozhodly vítězné mocnosti na Postupimské konferenci. Jejich rozhodnutí bylo realizováno příslušnými dekrety prezidenta ČSR Dr. E. Beneše, které se staly československými ústavními zákony.

Myšlenky založení KČP sledovala obhajobu historické pravdy o soužití Čechů a Němců. Brzy se ujala nejdříve v Ústeckém kraji a následně ve všech krajích ČR. V místních, městských, okresních a krajských klubech KČP pracují tisíce vlastenců různého ideového zaměření, kterým není lhostejný osud naší vlasti, jež vznikla z krvavých obětí bojů a z potu lidské práce našich předků. Všichni tito vlastenci, členové KČP, pracují pro svou vlast dobrovolně z hlubokého přesvědčení a bez jakýchkoliv finančních nároků za vynaložené úsilí. Všechny spojuje oficiální program KČP, jehož podstatou je obhajoba národních zájmů, základních lidských práv a spolupráce s pokrokovými organizacemi zejména sousedních států s obdobným politickým zaměřením. Ústředním heslem programu KČP je: “JEN ZŮSTANE-LI NAŠE POHRANIČÍ ČESKÉ, ZŮSTANE ČESKOU I CELÁ NAŠE VLAST!” Vychází ze zkušenosti našeho národa, kdy ztráta pohraničí předcházela nebezpečí pro samotnou jeho existenci.

Reálná současnost je však taková, že po listopadovém převratu roku 1989 se podstatně zhoršily existenční podmínky pro život lidí v našem pohraničí. Zanikly mnohé průmyslové a zemědělské podniky, zdravotní, školní a kulturní zařízení, které vytvářely široké podmínky pro pracovní uplatnění, zdravotní zabezpečení, vzdělání a kulturní rozvoj statisíců lidí. Život v našem pohraničí se po spravedlivém odsunu Němců, kteří se provinili proti našemu národu a po dosídlení pohraničí Čechy, Slováky, Volyňskými Čechy a jinými reemigranty ze zahraničí postupně konsolidoval a v osmdesátých letech dosáhl stejné úrovně jako život lidí ve vnitrozemí. Po roce 1989 došlo k opačnému vývoji. Ztráta pracovních příležitostí plodí masovou nezaměstnanost, která nutí mnohé občany hledat práci a důstojné životní podmínky ve vnitrozemí nebo v zahraničí, což vede k oslabování českého vlivu v našem pohraničí.

Neutěšená situace v českém pohraničí je důsledkem ekonomické, politické, sociální a morální krize ve společnosti. Naše vlast nejen nevzkvétá, ale stala se jen omezeně suverénním státem. V situaci, kdy nejméně 70 % rozhodujících výrobních prostředků a všechny hlavní komerční banky jsou v rukách zahraničních subjektů, jsou ČR a český národ plně závislé na zahraničních ekonomických a politických subjektech. Výsledky práce lidí, které by měly zlepšovat jejich životní úroveň a zabezpečovat další rozvoj českého národa, plynou do zahraničí. Fakticky neexistuje dříve rozvinutá česká ekonomika, ale hlavně cizí ekonomika na území ČR, v niž vytvářejí zisk pro cizí vykořisťovatele čeští občané a to často za velmi nedůstojných podmínek.

Všeobecný úpadek našeho národa je zakrýván zlehčováním utrpení českého národa v období nacistické okupace, falzifikací a hanobením budování sociálně spravedlivé společnosti ve druhé polovině XX. století. Základem pro revizi našich poválečných dějin a podstatou manipulace s myšlením občanů byla a stále zůstává podvodná informace českého disentu, šířená médii o zabití studenta Martina Šmída na Národní třídě v Praze 17. listopadu 1989. Lži a podvody jsou pravidelnou součástí našeho života. Následující křivopřísežný slib věrnosti V. Havla Ústavě ČSSR otevřel cestu pro neústavní nastolení kapitalismu v naší zemi, k ohrožení sociálních jistot lidí a suverenity českého státu a českého národa. Na tomto nebezpečí se výrazně podílejí vedoucí představitelé římskokatolické církve.

Suverenita a budoucnost ČR je výrazně ohrožena jejím nedemokratickým vstupem do NATO a její účastí na agresivních akcích této vojenské organizace řízené USA, které nejsou v zájmu našeho národa. Také členství ČR v Evropské unii, v níž početně silněji zastoupené státy diktují podmínky početně slaběji zastoupeným státům, omezují suverenitu a budoucnost ČR a jejích občanů.

Ekonomického a politického oslabení ČR a jejího vlivu na evropský vývoj využívá sudetoněmecký landsmanšaft k zesilování požadavků na zrušení poválečných dekretů presidenta ČSR Dr. E, Beneše, které jsou stálou součástí právního řádu ČR. Děje se tak nejen za podpory vlád SRN a Bavorska, ale také díky kolaborantské politice mnohých disidentů a polistopadových představitelů ČR, počínaje Václavem Havlem, Karlem Schwarzenbergrem, Jiřím Dienstbierem st., Petrem Pithartem, Petrem Uhlem až po současné politiky – Petra Nečase, Petra Fialu, Helenu Válkovou, Michaelu Marksovou – Tominovou, vedoucí představitele KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, Daniela Hermana, vedoucí představitele římsko-katolické církve, politologa a vysokoškolského učitele Rudolfa Kučeru a mnohé další politiky, politology a prorežimní historiky. Díky polistopadové politice českých vlád mohou na našem území volně působit tzv. Kancelář sudetoněmeckého landsmanšaftu, různé protičeské a neonacistické organizace.

Výše uvedené skutečnosti musí vést vlastenecky smýšlející občany ČR a všechny demokratické vlastenecké organizace k ostražitosti a odpovědnosti za současný stav a budoucnost naší vlasti a českého národa. KČP prohlašuje s plnou odpovědností: EXISTENCE A BUDOUCNOST ČESKÉHO NÁRODA JSOU VE VÁŽNÉM OHROŽENÍ!

Delegáti IX. národního sněmu Klubu českého pohraničí, z. s., vyzývají všechny občany ČR, kteří ctí pokrokové tradice českého národa: Bojujme společně všemi demokratickými prostředky za historickou pravdu o naší minulosti, za šťastnou budoucnost našeho národa, za přátelské vztahy s našimi sousedy a za mír ve světě! Oslavme důstojně společně s našimi slovenskými bratry 70. výročí Slovenského národního povstání a 70. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou a armádami jejích spojenců.

V Olomouci 17. 8. 2014

Delegáti IX. národního sněmu KČP