Vitalij Zacharčenko – VYHLÁSENIE BÝVALÉHO MINISTRA MVV UKRAJINY O VYSTÚPENÍ ZO SÚDNYCH PROCESOV – Budem hájiť svoje dobré meno a svoje zákonné práva vo všetkých medzinárodných právnych inštitúciách.

Avatar
Původní autoři

10.7.2015  chelemdik.sk

Už pre nikoho nie je tajomstvom, že súčasná ukrajinská vláda vo veľkom využíva právne možnosti len aby sa vysporiadala so svojimi politickými oponentmi. Už viac ako 1,5 roka takzvaná „nová ukrajinská vláda“ v zastúpení Generálnou prokuratúrou ma nepodložene obviňuje z dopustenia sa ťažkých a obzvlášť ťažkých zločinov.

Pritom všetky tieto absurdné obvinenia sú nedokázateľné a majú výlučne politický charakter. Inak povedané, jednoducho ma označili za vinníka.

Pritom hovoriť o realizácii akéhokoľvek nezaujatého a profesionálneho vyšetrovania sa nedá. Od chvíle chvíle registrácie trestného činu Generálna prokuratúra realizuje presnú politickú objednávku, iba imitujúc vyšetrovanie a všetkými spôsobmi sa snažiac napasovať fakty do vopred zadaného výsledku. O žiadnom dodržaní zákonov Ukrajiny a mojich ústavných práv tu nemôžeme hovoriť. Generálna prokuratúra Ukrajiny otvorene porušuje moje právo na obhajobu, ktoré podmieňuje bod 6 časti 3 článku 129 Ústavy Ukrajiny, ktoré patrí medzi všeobecne uznané princípy medzinárodného práva a je vnímané ako nevyhnutná podmienka zabezpečenia práva na spravodlivé súdne pojednanie.

O tom, že Generálna prokuratúra Ukrajiny to robí úmyselne a cieľavedome, svedčia nasledovné fakty:

Môjmu obhajcovi, porušujúc článok 221 Trestného poriadku Ukrajiny od chvíle začiatku trestného stíhania systematicky odmietajú nechať ho sa oboznámiť so všetkými materiálmi predsúdneho vyšetrovania. Konanie Generálnej prokuratúry bolo v tejto časti zažalované a uznané súdom ako nezákonné. Avšak dokonca aj po tom ako súd nariadil prokuratúre oboznámiť môjho obhajcu so všetkými materiálmi predsúdneho vyšetrovania, toto rozhodnutia súdu nebolo splnené viac ako 8 mesiacov. Až na konci júna 2015 môjmu advokátovi bola poskytnutá aj to len mizivá časť dokumentov predsúdneho vyšetrovania, uvedených v nariadení súdu.

Úradníkom Generálnej prokuratúry Ukrajiny je spoľahlivo známe, že moje zákonné práva a záujmy zastupuje advokát, ale jeho činnosti bránia všemožné prekážky. Neinformujú ho o registrácií iných trestných konaní ohľadne mojej osoby a o nových podozreniach sa dozvedáme z médií. Pritom môjho obhajcu nepúšťajú k  trestným konaniam aj napriek predloženiu nvšetkých nevyhnutných dokumentov, potvrdzujúcich jeho právomoci. Teda Generálna prokuratúra hrubo porušuje moje práva, konkrétne právo na obhajobu.

Porušujúc Trestný poriadok oznámenie o podozrení mi nebolo doručené a nebolo náležitým spôsobom poslané, a preto nemám procesný status podozrivého a tým pádom po mne bolo nezákonné vyhlásené pátranie ukrajinským súdom a ohľadne mňa sa nezákonne realizujú všetky súdne a vyšetrovacie procedúry.

Na svedkov, ktorých povoláva vyšetrovanie, je vyvíjaný nepretržitý a nemaskovaný nátlak. Metódami psychologického pôsobenia, vyhrážok a zastrašovania bývalých pracovníkov polície nútia poskytovať proti mne klamlivé výpovede. Na výrobu potrebných svedeckých výpovedí vyšetrovatelia často používajú metódy pôsobenia na rodinných príslušníkov svedkov.

Všetky tieto kroky svedčia o tom, že Generálna prokuratúra Ukrajiny sa zaoberá politickou pomstou a vôbec nie hľadaním pravdy.

Nemôžem si pomôcť, aby som nemenoval ešte niekoľko ďalších príkladov neslýchaného porušovania zákonov:

Vrchná Rada Ukrajiny už dvakrát zahŕňala zmeny do Trestného poriadku behom posledného pol roka, s tým, aby vytvorila právne predpoklady pre donútenie sa zodpovedať osoby, ktoré vycestovali z Ukrajiny pod hrozbou smrti. To jest fakticky Ukrajina demonštruje, že píše zákony nie za účelom ich dodržiavania a  používania pre všetkých občanov, ale „pre aktuálnu potrebu“ a „pre konkrétne osoby“.

Generálna prokuratúra Ukrajiny ma informovala o podozrení, (fakticky predložiac mi obvinenie) zo zavraždenia ľudí už počas druhého dňa vyšetrovania, teda 25.02.2014 a následne vysokopostavené osoby Generálnej prokuratúry neraz vyhlasovali, že majú nedostatok dôkazov, aby nasmerovali obvinenie do súdu. Viac ako to, od 10. októbra 2014 sa vyšetrovanie nerealizuje – je oficiálne pozastavené, o  čom môjho advokáta informovali až na konci decembra. Čo svedčí o tom, že dôkazy mojej viny neexistujú a sami o tom vedia, ale do médií naďalej prichádzajú vyhlásenia Generálneho prokurátora a prezidenta Ukrajiny o mojej vine z popravy ľudí.

Pritom ani jedno trestné stíhanie ohľadne vrážd, spôsobenia telesnej ujmy policajtom z Berkutu a vojakom vnútorných vojsk sa nevedie a tým pádom nevyšetruje. Možné dôkazy a dôkazové materiály sa dôsledne likvidujú, pričom na zákonodarnej úrovni.

Vládou bol schválený zákon, ktorý fakticky zakazuje akékoľvek kroky, zisťujúce pravdu o tragických udalostiach v Kyjeve. Takto v článku 9 Zákona Ukrajiny č. 743-VII z 21.02.2014 О nepripustení prenasledovania a trestania osôb ohľadne konania počas realizácie mierových zhromaždení sa hovorí o tom, aby bolo „zakázané zhromažďovanie, registrácia, skladovanie, adaptácia, menenie, obnovovanie, používanie a šírenie, realizácia, odovzdávanie osobných údajov osôb, ktoré sa zúčastnili na hromadných protestných akciách, ktoré sa začali 21. novembra 2013, ktoré boli získané v súvislosti s účasťou týchto osôb na protestných akciách. Tieto osobné údaje majú byť zlikvidované v súlade so stanoveným zákonným poriadkom“. Lepšie to už ani nemohli vymyslieť na zamaskovanie zločinov!

Zároveň boli už menovaní a následne prepustení 3 generálni prokurátori: „neprofesionál“ Machnickij, „nedostatočný profesionál“ Jarema a „takmer profesionál“ Šokin, čo určite nepridalo poriadku a zákonnosti v trestnom stíhaní. A toto striedanie slúži predovšetkým na zriedenie zodpovednosti úradníkov prokuratúry.

Príznačné je, že ani jeden z generálnych prokurátorov nebol pobúrený tými skutočnosťami, že vyšetrovanie sa robí výberovo, jednostranne, že neboli trestne stíhané osoby, ktoré chladnokrvne popravili a podpálili neozbrojených pracovníkov polície, ktorí si plnili svoju povinnosť. Pripomenie, že kvôli strelným zraneniam zahynulo 23 pracovníka MVV a  932 osôb bolo zranených a ťažko zranených.

Kdeže je spravodlivosť, kde ochrana ústavných práv občanov Ukrajiny?

Takto je očividné, že konanie úradníkov Generálnej prokuratúry sa nezhoduje z tými štandardmi zákonnosti, zvrchovanosti práva, dodržiavania práv a slobôd občana, deklarovanými ako v ukrajinských zákonoch, tak aj v medzinárodných záväzkoch, ktoré sa zaviazal plniť štát Ukrajina.

Za takýchto okolností vyhlasujem, že považujem všetky trestné konania, iniciované vládou za politické prenasledovanie a právnu ľubovôľu, ktorá nemôže mať zákonné následky, а preto sa nechcem zúčastňovať na tejto fraške.

Nechcem svojou účasťou dodávať legitimitu absolútne nezákonným politickým procesom, ktoré sa realizujú na Ukrajine.

Nechce, aby ľudia, predvolaní ako svedkovia v mojom trestnom stíhaní, boli vystavovaní prenasledovaniu, psychologickému a fyzickému násiliu.

Vyhlasujem, že odmietam procesnú spoluprácu so zástupcami represívnych orgánov Ukrajiny, nebudem sa zúčastňovať súdnych procesov a šetrení, ktoré iniciuje ukrajinská vláda.

Vyhlasujem, že budem brániť svoje dobré meno a svoje zákonné práva všetkými dostupnými spôsobmi vo všetkých medzinárodných právnych inštitúciách.

Pritom všetkými silami budem pokračovať v dobročinnej činnosti a ochrane ľudských práv, ktorej cieľom je podpora osôb, nezákonne prenasledovaných ukrajinskou vládou.