Úvodní slovo S.V. Lavrova v rámci „vládnej hodiny“ 14. 10. 2015

16. 10. 2015       zdroj
Rusko presadzuje v medzinárodných záležitostiach nezávislú a zodpovednú politiku. Pociťujeme, že táto politika sa teší rastúcej podpore a  pochopeniu, naše argumenty si stále viac osvojujú zahraniční partneri. Úsilia Západu na čele so Spojenými štátmi o spomalenie objektívneho procesu utvárania sa nového, spravodlivejšieho polycentrického a  stabilnejšieho svetového usporiadania narážajú na silnejúce nepochopenie a, občas, aj na jednoznačné odmietnutie zo strany mnohých štátov. 


Rusko bude i naďalej uskutočňovať nezávislú, multivektorovú, zodpovedajúcu národným záujmom zahraničnú politiku v prospech spoľahlivej záruky zvrchovanosti krajiny, chránenia jej bezpečnosti, posilnenia pozície v dnešnom super konkurenčnom svete.

Prezident V.V. Putin zdôraznil, že všetci sme rôzni, a to by sa malo rešpektovať. Nikto nie je povinný prispôsobovať sa žiadnemu z modelov rozvoja, ktorý niekto kedysi vyhlásil za jedine správny. Pozitívne výsledky sa dosahujú iba vtedy, keď členské štáty OSN a predovšetkým členovia Bezpečnostnej rady zjednocujú úsilia a nachádzajú všeobecne prijateľné politické a diplomatické riešenia.

Dnešnou naliehavou úlohou je formovanie globálneho systému riadenia vyhovujúceho potrebám XXI. storočia.

Mnohí účastníci zasadnutia Valného zhromaždenia OSN zdôrazňovali skutočnosť, že dnes je najzávažnejšou hrozbou pre celé medzinárodné spoločenstvo medzinárodný terorizmus a extrémizmus, vznietenie ktorého na Blízkom východe a v severnej Afrike nastalo za podmienok oslabenia, a to aj vďaka externým pričinením, štátnych inštitúcií v rade krajín regiónu. V niektorých krajinách bolo zničené aj samotné štátne zriadenie.

Prezident Vladimir Putin podal iniciatívny návrh na vytvorenie širokej protiteroristickej fronty opierajúcej sa na princípy medzinárodného práva, Chartu OSN a konajúcu na základe súhlasu a v úzkej spolupráci so štátmi v regióne, ktoré zdolávajú hlavné bremeno boja proti teroristom a extrémistom. Zatiaľ je reakcia zdržanlivá, ale veríme, že budú prijaté praktické opatrenia na podporu týchto myšlienok. Práce na projekte pokračujú. Rad členov BR OSN z rozvojových krajín zaujalo pozitívny postoj k návrhu. Západn é krajiny, z pochopiteľných dôvodov, sa nechcú ani len zapojiť do vecnej diskusie o návrhu. Myslím si, že jednoducho nemajú argumenty aby oponovali našej koncepcii.

Všetci sme zhrození z teroristického aktu v Turecku. Vyjadrili sme našu solidaritu s týmto priateľským štátom, poskytujeme súčinnosť pri zabezpečovaní rôznych foriem, ktoré umožnia pripraviť účinnejšiu a presnejšiu konfrontáciu proti Islamskému štátu.

Ako som už povedal, súbežne sa snažíme čo najskôr dosiahnuť vytvorenie podmienok pre politické urovnanie všetkých problémov v regióne, vrátane sýrskej krízy, smerovanie k stabilizácii situácie v iných krajinách – Jemene, Iraku, Libanone, a k eliminovaniu príčin ktoré vyvolali nárast extrémizmu.

Bohužiaľ, Spojené štáty naďalej uplatňujú politiku na zachovanie amerického „vodcovstva“, ako to opakovane oznamovali. Snažia sa, ak by sa dalo povedať, zarovnať globálne pole na unifikované, vlastné západné štandardy.

Sme presvedčení, že použitím sily sa nedá vyriešiť žiadny konflikt. To, samozrejme, sa vzťahuje aj na udalosti v Juhovýchodnej Ukrajine. Sme spokojní s výsledkami rokovaní vedúcich predstaviteľov normandskej štvorky v Paríži 2. októbra najmä so zreteľom na uznanie partnerov nutnosti dôsledného a úplného vykonávania Minských dohôd z 12. februára tohto roka. Hovoríme o miestnych voľbách, amnestii a o zabezpečení trvalého osobitného štatútu Donbasu, vrátane ústavnej reformy.

Zvlášť by som sa rád zmienil o úlohe vytvorenia jednotného ekonomického a humanitárnu priestoru od Lisabonu po Vladivostok – rozsiahleho strategického projektu v rámci ktorého by bol zabezpečený harmonický rozvoj všetkých štátov, členov aj nezúčastnených v rôznych integračných združeniach.

Ako viete, naši vojenskí odborníci spolu s vojenskými predstaviteľmi Sýrie, Iraku a Iránu utvorili Informačné centrum za účelom výmeny spravodajskej a inej informácie, ktorá umožňuje cielenejšie a rozumnejšie bojovať proti IS a ďalším teroristom na území Iraku a Sýrie. Vzhľadom na to, že tzv. kalifát sa nachádza na rozsiahlych územiach Iraku a Sýrskeho štátu, ponúkli sme našim ďalším partnerom zúčastniť sa práce v Informačnom centre, aby všetci získali úplný a rovnaký obraz a tým sa vylúčili aj akék oľvek nedorozumenia. Reakcia bola nekonštruktívna.

14. 10. 2015 Moskva