Příchod uprchlíků na území Evropské unie není “nelegální“!

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
18. 12. 2015
Poznamenávám, že neznám přesné a celé znění Evropské konvence o lidských právech /European Convention on Human Rights, ECHR, EKLP/, neboť jsem ji nečetl, nicméně z toho, co lze vyčíst z článku v BL „Příchod uprchlíků na území Evropské unie není “nelegální“! zde,  mě běhá mráz po zádech. 

Z tohoto článku s odvoláváním se na zmíněnou konvenci totiž vyplývá, že státy EU nejen že dělají všechno špatně, ale dokonce se protiví „EKLP“! Možná přeháním když konstatuji, že uprchlíci na tom jsou z hlediska lidských práv a svobod lépe, než občané evropských států, do kterých „vlezli“.

Podle článku v BL organizace Amnesty international (AI) zjistila, že prý server Novinky zkreslily její zprávu, která neodpovídá skutečnostem když uvedly, že

„Většina uprchlíků, s nimiž AI hovořila, přiznala, že se pokusili nebo chtěli pokusit o nelegální přechod hranic do EU“, 

což se prý nezakládá na pravdě. Příchod uprchlíků na území Evropské unie totiž „není nelegální”! Česká média by prý neměla šířit nesmysly (s čímž se dá plně souhlasit) a zkreslovat mezinárodní dokumenty, ale už méně lze souhlasit s tím, že příchod uprchlíků do Evropy není “nelegální”. Naopak, je (prý) legální, neboť, článek 3 EKLP (které je mimochodem i ČR signatářem) konstatuje, že:

“Nikdo nebude podrobován mučení či nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestání”. Osoba má na základě článku 3 právo požádat o ochranu přímo, protože státy mají zakázáno vracet osoby do země, kde mohou utrpět porušení svých práv podle článku 3.”

Aby toho nebylo málo, co oni mohou a evropské státy musí nebo nesmí, článek 31 konvence říká, že

Konvence o uprchlících z roku 1951 zakazuje státům***, aby trestaly uprchlíka za ilegální vstup na jejich území, pokud je jeho účelem žádat o azyl. Základním principem Konvence o uprchlících z roku 1951 je zákaz vracení uprchlíků do situace, kde by mohl být ohrožen jejich život či jejich svoboda.

Konvence o uprchlících z roku 1951 platí pro všechny lidi, bez diskriminace na základě rasy, náboženství či země původu.

Uprchlíci nesmějí být trestáni za vstup na území jiného státu.Konvence o uprchlících uznává, že při vyhledávání azylu může být uprchlík nucen porušit imigrační předpisy.

Konvence zakazuje trestat uprchlíky za porušování imigračních předpisů a zakazuje státům svévolně zadržovat uprchlíky na základě jejich úsilí získat azyl. Konvence především obsahuje četné záruky, že uprchlíci nesmějí být deportováni.

Konvence také definuje základní minimální standardy pro zacházení s uprchlíky. Uprchlíci musejí mít právo přístupu k soudům (to prý ČR porušuje), k základnímu vzdělání, právo pracovat a získat osobní dokumenty, včetně uprchlického cestovního pasu.

Z uvedeného vyplývá, že EU, její členské státy, vlády a občané by pak zřejmě měly držet hubu a krok, respektovat znění konvence a naplňovat její ustanovení. Zapomenout, že mají také nějaké svá, ale i mezinárodně uznávané práva, že existují také jiné platné mezinárodní smlouvy, normy a zásady, že v rámci EU existují také nějaké Shengenské hranice a neoficiální zemské či státní hranice států EU, zkrátka, že tyto státy by měly mít právo na vlastní existenci, obranu, ochranu a svůj národní život.

Nicméně je potřeba si uvědomit, že tento článek pochází z Britských listů, které jsou známy svou náklonností ke všemu „správnému, spravedlivému, poctivému a pravdivému“, takže i jeho konstatování o zkreslené informaci z Novinek je třeba brát s patřičnou rezervou. Zda zpráva od AI je stoprocentně relevantní a odpovídá realitě, zda autor článku o zprávě AI je nestranný a objektivní, se lze jen domýšlet, nebo i zapochybovat. Faktem zůstává, že to, co vyplývá z Evropské konvence lidských práv, notabene pocházející už z r. 1951, bezprostředně nahrává těm, kteří uprchlickou anabázi zinscenovali a platili, těm, kteří mají své ambiciozní cíle zničit Evropu, její národní kultury, porobit si její obyvatele k obrazu svému, aby mohli vládnout nejen doma, ale i v deklasované a vyrabované Africe, Asii a v neposlední řadě i Evropě.

Všechno nasvědčuje tomu, že i naši současní politici jsou touto konvencí nejen vázáni, ale zřejmě i (v rámci loajality) ji podporují, protože se dosud nikterak proti jejímu obsahu nepostavili. To, že vznikla již v r.1951 mělo své opodstatní ve smyslu existence uprchlíků, alias emigrantů z komunistických režimů na západ, nicméně od té doby uplynulo 64 let, podmínky a situace se změnily a jestliže dnes migrují miliony ve srovnání s jednotlivci či desítkami v poválečných letech, bylo by také nasnadě články konvence upravit či novelizovat na podmínky 21 století. To je můj názor.