Celoevropský protest proti válkám a vyhlášení nedůvěry vládě ČR

Avatar
Původní autoři

26. 1. 2016 
Celoevropský protest proti válkám a vyhlášení nedůvěry vládě ČR se uskuteční ve středu 27. 1. 2016 ve 14 hodin v Praze na Václavském náměstí. Obdobná akce se bude konat den poté také v Bratislavě. Organizátoři hodlají vyzvat Evropany k protestům proti válkám a proti snahám vyvolávat občanské a náboženské války i v jednotlivých evropských zemích. Zároveň vyzvou českou vládu k veřejnému dialogu se zástupci VŠECH politických stran a organizací, reprezentujících lid, který NESOUHLASÍ se současnými kroky vlády a s celkovým směřováním ČR na mezinárodní politické scéně.
Zahraniční účast potvrdili hosté ze Slovenska, Polska a aktivisté z Německa. Demonstraci organizuje několik společenských uskupení (Výzva ke svobodě, Projekt Československo, Česko – Slovenský sněm, STOP ilegální imigraci, Hnutí A DOST a další).

Vybráno z textu připravované Výzvy všem Evropanům:

„EU zahájila imigraci 56 milionů muslimů již v roce 1995. Projekt se jmenuje EUROMED. Byl připravován s vyloučením veřejnosti a doposud nebyl pozměněn ani zrušen. EU tento projekt systematicky naplňuje. Apelujeme však na vlády evropských států, aby zahájily okamžitý STOP nelegálním migrantům a jejich návrat do původních vlastí.

Nechceme být otroky v globálně se zavádějícím otrokářském systému největších monopolů a korporací světa, který nám vnucuje diktát EU a tento plán dokončuje invazí migrantů.“

Vybráno z textu připravované Otevřené výzvy premiérovi a členům vlády:

„Vzhledem k tomu, že se vláda ČR zpronevěřila svému programu a svým slibům, na základě kterých jí byla svěřena lidem výkonná moc, má lid právo – vyplývající jak ze zákonů, tak z duchovního dědictví lidské společnosti – vládu odstranit. Adresujeme tuto výzvu jako poslední a pokud nemají ministři vlády a její předseda dostatek sebereflexe a svědomí, aby sami odstoupili, bude třeba právo svrchovaného lidu uplatnit.

Někteří naši politici svými veřejnými vyjádřeními i konkrétními politickými kroky (a za všeobecného jásotu mainstreamových médií a nečinnosti odpovědných trestních orgánů) dokonce porušují ÚMLUVU OSN o zabránění a trestání zločinů genocidy. Dle Čl. II se totiž genocidou rozumí činy, spáchané v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou.

Odvoláváme se na LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD článek 17, odstavec 2, kdy „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“

Dále se odvoláváme na článek 22, kdy „Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.“

A konečně též na článek 23: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

Současná vláda jako celek i její jednotliví členové již svými skutky dostatečně prokázali, že nejsou schopni a dokonce ani ochotni plnit své povinnosti vůči národu. Pokud tedy vláda soustavně koná proti zájmu občanů a překračuje svůj omezený mandát, není možné ji dále ponechat možnost zastupovat zájmy České republiky.“

O tom, jaký respekt a úctu má premiér této vlády k vlastnímu lidu, svědčí fakt, že dne 17. 11. 2015, kdy v Praze proběhly protivládní a protiimigrační demonstrace, kterých se celkem zúčastnilo přes 15 000 lidí a při nichž lidé před Úřadem vlády požadovali demisi vlády, Bohuslav Sobotka v Kramářově vile ostentativně přijímal dobrovolníky z neziskových organizací, kteří pomáhají ilegálním migrantům. Připomeňme, že tyto organizace získávají peníze ze zahraničí na to, aby ovlivňovaly politická rozhodnutí, zákony a samu budoucnost naší země. Zástupci neziskovek požadovali přijetí více uprchlíků a Sobotka s nimi dohodl ještě intenzivnější spolupráci. Navíc slova premiérova poradce Otty Novotného na adresu Čechů, že „…bohužel tento populistický a pohodlný národ nemá ani mentálně ani vzděláním na to, aby chápal současnou realitu a její historické kontexty…“ jsou stvrzujícím důkazem toho, jak předseda vlády pohrdavě smýšlí o lidech, díky nimž získal svoji současnou funkci.

Avšak PRÁVĚ PROTO, ŽE LID TÉTO ZEMĚ DOBŘE CHÁPE „současnou realitu a její historické kontexty“, tak právě proto si pouze dvě procenta občanů České republiky myslí, že bychom měli přijímat migranty a 93 procent občanů si myslí opak (viz. poslední průzkum CVVM). A to je též legitimní důvod pro organizátory celoevropského protestu, aby veřejně obhajovali zájmy svých spoluobčanů.

V Praze dne 26. 1. 2016

Vladimíra Levá Vítová