Omyly Sobotkových poradců

Avatar
Původní autoři

Jiří Pálka
11. 1. 2016
Žil jsem v domnění, že poradce předsedy vlády musí být vysoce fundovaný intelektuál, který je schopen se na jakýkoliv společenský jev dívat objektivně. Provede velmi přesnou analýzu problému na základě faktů. Pomocí nezpochybnitelných skutečností navrhne řešení v několika variantách s doporučením nejlepšího možného postupu. Předpokládám, že tento poradce pracuje v zájmu občanů České republiky a je schopen se oprostit od jakéhokoliv ideologického pohledu na svět. U každého problému se snaží nalézt příčinu jevu. Bohužel z uniklých mejlů poradců předsedy vlády nic z toho nenacházím. 


Nejhorší na tom je, že poradenství o migrační vlně vychází z ideologických klišé. Neřeší příčinu, ale chce ovlivňovat a měnit důsledky – tedy „nevhodné postoje“ občanů ČR k tomuto jevu. Nejlepší by bylo české občany vyměnit, ale to zatím není možné, i když v rámci migrantské krize by se to mohlo podařit. Co s tím? Faktická řešení jsou pouze dvě: vyhodit poradce, nebo je zásadně převychovat .

Poradenství pro poradce předsedy vlády

Příčiny migrační krize leží v americké intervenční politice v severní Africe a na Blízkém východě, která probíhá již nejméně 15 let. Díky „šíření demokracie“ se podařilo rozložit řadu islámských států. Rozklad těchto států s přetrvávajícími válečnými konflikty vytvořil vhodné podmínky pro migrační vlnu. Přispívá k tomu nastupující klimatická změna, která z mnoha lokalit vytváří neobyvatelné území bez dostatku vody. Boom porodnosti v severní Africe vytváří tlak na mladé islámské muže, aby se vydali do světa a hledali pro svou existenci nová teritoria. Tyto vhodné podmínky pro migraci využívá / a nyní můžeme pouze teoretizovat, protože objektivní fakta nejsou dostupná/ : 1/ muslimské duchovenstvo / Muslimské bratrstvo, ideologové Islámského státu/, které chce šířit islám do dalších zemí – především do Evropy. 2/ zájem na tom má globální kapitál, který potřebuje pomocí migrantské vlny rozložit národní státy Evropy, aby pohyb zboží a kapitálu nebyl brzděn národními zájmy / zákony a předpisy/ jednotlivých zemí, a ještě je možné vytvořit fiktivní ale účinný přebytek pracovních sil /muslimských dělníků/ a tím na evropském trhu práce snížit cenu práce alespoň na čínskou úroveň. Zároveň se tím podaří oslabit nebo úplně zničit sociální stát. Všechny nebo alespoň většinu sociálních služeb bude množné zprivatizovat, takže se stanou pro velkou část obyvatel nedostupné. 3/ sluníčkáři – lidé s humánním, ale naivním pohledem na svět. Chtějí pomáhat běžencům a  to za každou cenu. Neuvědomují si a nechtějí si přiznat, že svým běženeckým humanismem a otevřenou náručí pro přijímání jakéhokoliv množství migrantů mohou způsobit budoucí tragédie z násilí a válečný stav pro obyvatelstvo Evropy. Výsledkem by byla chudoba všech /původních obyvatel i islámských běženců/ a přenesení islámského a etnického násilí a válečných konfliktů do Evropy.

Poradci předsedy vlády si neuvědomují, že obhajobou a přijímáním migrační vlny podporují zájmy globálního kapitálů a těch nejreakčnějších náboženských muslimských sil ve světě a to proti zájmům obyvatel evropského kontinentů. Tito poradci, kteří by teoreticky měli kopat za levicové ideály, se svým bezbřehým humanismem stávají nebezpečnými ideology. Stávají se pátou kolonou ve státě. V rámci svého zaslepeného a hlavně naivního pohledu na svět si neuvědomují, že by měli bojovat proti chudobě a nerovnosti ve světě , proti principům globálního kapitálu a ne proti obyvatelům České republiky, kteří si zachovali zdravý selský rozum a dostatečnou míru pudu sebezáchovy.

Důsledky tohoto poradenství

Na naší politické scéně se většina pravicových stran /TOP 09, ODS / po svém vládním fiasku stala marginálními stranami, které už kolem sebe jenom kopou, plivou, zdržují řešení problémů a pomlouvají. Jedinou výjimkou je ANO. S touto pravicovou stranou se utká sociální demokracie v nadcházejících volbách. Jestliže však sociální demokracie bude propagovat a realizovat promigranskou politiku a rozevře náruč běžencům, zažije propad politických preferencí. Její hlasy získají strany s protimigračními programy. Z tohoto pádu se pak bude probouzet několik volebních období. Jejich místo zaujmou netradiční a nestabilní strany spolu s Ano.

V čem selhala evropská řídící elita EU

Zatím tato elita v čele s kancléřkou Merkelovou neselhala v ničem. Buď důsledně plní zadání globálního kapitálů, nebo je v zajetí naivního sluníčkářského humanismu. Na vlně ideologické téze solidarity s běženci realizuje plíživý rozklad národních státu s cílem vytvořit nadnárodní Evropu řízenou mezinárodními korporátními zájmy. Vloudila se však chybička. Pro tento koncept ještě nenastaly objektivní podmínky a většina občanů Evropy není připravena přijmout tuto koncepci. Zatím si svůj život nedovedou představit bez národních států. Je to zatím jedna z mála jistot, která jim zbývá. Navíc ideologové globálního kapitálu nepočítali s agresivitou islámských běženců / viz pařížské a jiné teroristické útoky a silvestrovské násilí v řadě německých a dalších městech Evropy, které jasně předznamenaly vývoj budoucích událostí/. Dále bruselské vládnoucí elity podcenily bývalé socialistické státy a jeho obyvatele. Ti s vědomím, že jejich ekonomiky podlomené agresivní činností evropského a světového kapitálu, jim dávají jen malou část toho, co by si za svou práci zasloužili, nechtějí opustit jedinou opravdovou hodnotu, kterou EU nabídla: zdání demokracie a svobodu slova. Nechtějí se připojit k pseudokorektonosti a znovu se bát vyslovit názor, číst jen „schválené“ a ty „správné informace“ a lhát si, že černé je bílé a obráceně. To už jsme prožili a už na to nemáme čas ani náladu. Je tedy možné, že by státy východního bloku, pokud budou tvrdě trvat na svých postojích, mohly zachránit Evropu. Jenom se děsím toho, aby se náš stát při lavírování mezi přijímáním a nepřijímání migrantů ve stylu chytrá horákyně nestal pátou kolonou Visegrátské 4. Nesmíme dovolit Sobotkovým poradcům, aby prosadili své špatné rady.

Jak pomáhat

Přestože jedním z hlavních viníků destrukce severoafrických států a Blízkého východu jsou USA díky svému válečnickému angažmá, nehodlají přijmout svůj díl odpovědnosti a přijmout na své území běžence. Pomoc svým bližním muslimských souvěrcům odmítají až na výjimky okolní muslimské státy. Ostatní svět nadále setrvává ve svých opevněných hranicích. Jenom Evropa otevřela své brány. Je opravdu dobrým řešením otevřít Evropu a riskovat její zničení pro budoucí generace, nebo by se dal najít jiný způsob pomoci? Ale to přece víme, že existuje jiné a lepší řešení. Pomáhejme těmto lidem v místě jejich států. Obětujme i část z našich daní a věnujme je na zavedení nějakých výrobních závodů do oblastí velkých koncentrací těchto běženců. Pomáhejme v uprchlických táborech, ale zároveň musíme začít nekompromisně hlídat hranice Evropy i jednotlivých států. A přestaňme tupě naplňovat a hloupě podporovat mocenské politiky, které vedou k destrukci jednotlivých muslimských států. Ať si tam místní obyvatelé žijí po svém. Jenom čas umožní překonat středověké praktiky islámu a najít skutečnou humanitu a skutečnou rovnoprávnost. Muslimové však na to musí přijít sami, tyto ideje se nedají implementovat do jejich současné doktríny.

Co by se stalo

Co by se stalo, kdybychom na své území přijali velké množství islámských běženců? Nejprve by to začalo drobnými krádežemi, přepadeními, osaháváním žen, znásilňováním. Vytvořily by se „nebezpečné zóny“, kde by se neodvažovala zasáhnout ani naše policie. Pak by začalo docházet k teroristickým útokům. Protože by stát selhal v ochraně původních obyvatel, vzaly by některé skupiny horkých hlav právo do svých rukou a začalo by docházet k drobným gerilovým válkám mezi původními obyvateli a muslimskými přistěhovalci. V rámci těchto občasných válečných výbuchů by docházelo k rozkladu státu. Tragédií současné migrační vlny je islám, protože muslim pokud zůstane muslimem, nemůže přijmout evropské právo a nemůže se integrovat do naší společnosti. Ať se to komu líbí nebo ne, ať je to nazýváno jako xenofobní, rasistické nebo fašistické, je to bohužel holý fakt. Příklady těchto jevů se k nám valí ze západní Evropy. Záleží pouze na nás, jestli jsme ochotní tato nepříjemná fakta vzít na vědomí, nebo se budeme tvářit, že tento problém neexistuje. Kdybych byl poradce předsedy vlády, navrhnul bych nepřijímat žádné muslimské běžence s výjimkou křesťanů z tamních regionů. Tím předejdeme zbytečným rizikům.

Budoucnost České republiky

Pokud Česká republika nepřijme muslimské utečence, vytvoří objektivní kapacitu pro přijímání prchajících Ukrajinců. A tato vlna utečenců bohužel brzy nastane. Tato vlna, ačkoliv vytvoří řadu problémů a organizačních kolapsů, nepřinese pro Českou republiku v budoucnu vážné problémy. Spíše naopak. Ukrajinci se zapojí do budování naší ekonomiky a posílí ji, i když částečně srazí cenu práce na trhu. Nakonec budou přínosem. Svým množstvím umožní překonat i náš domácí demografický deficit. Naproti tomu bohaté Německo bude paralyzováno, pokud bude ještě několik let probíhat neřízený a nekontrolovaný přísun běženců. Bohatí Němci budou hledat klidnější zemi k životu a některé závody budou přesouvat výrobní základnu do stabilnějších regionů. A takové regiony budou moci nalézt v České republice a bývalých zemích východního bloku.