Vyhlášení roku odpuštění mezi slovanskými národy

Avatar
Původní autoři

13. 1. 2016   zdroj
Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát tímto v autoritě apoštolské a prorocké vyhlašuje tento rok 2016 rokem vzájemného odpuštění pro slovanské národy Polsko, Ukrajinu a Rusko.

Důvod: Pokud se nazýváme křesťany, jsme povinni následovat příklad našeho Pána Ježíše Krista. Když Mu vráželi hřeby do rukou, modlil se: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“ Tím dal najevo, že ví, že ti, kteří působí Jeho smrt, byli oklamáni duchem lži. Do modlitby „Otče náš“ vložil prosbu: „(Otče,) odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ K této prosbě dodává komentář: „Jestliže neodpustíte, ani Otec Nebeský neodpustí vám.“ (Mt 6,14-15). Ježíš nemluví o tom, kdo je viníkem a kdo jím není. Stanoví jen jeden požadavek – odpustit! Jinde říká: „Odpouštějte a bude vám odpuštěno“. „Jakou mírou měříte, touž mírou naměří i vám.“ (Mk 4,24) Pokud máme míru vlastní spravedlnosti, nikdo z nás lidí před Božím soudem neobstojí. Pokud ale přijmeme míru milosrdenství, to znamená, že odpouštíme, pak Bůh ani nás nebude soudit podle spravedlnosti, ale podle milosrdenství. To je jediná cesta ke spáse jedince i společnosti.

Ještě asi před 5 lety nikdo na Ukrajině neviděl důvod, proč by měl chovat nenávist vůči rusky mluvícím Ukrajincům. Byli však ocejchováni nenávistným termínem „moskali“ a uměle vyvolána nenávist vůči nim především na Západní Ukrajině. Nejen ale vůči nim, ale i vůči ruskému národu. Toto vyvolávání nenávisti je nebezpečnou xenofobií, která je trestná! Můžeme ji nazvat „rusofobií“. Pokud by někdo v Rusku dělal totéž, pak by to byla „ukrajinofobie“. Někdo uměle, podle psychologických technologií, tuto nenávist vyvolal, aby se oba národy dostaly do bratrovražedného napětí či dokonce války. Tato zákulisní strana tím sleduje získání kořisti sama pro sebe i za cenu, že způsobí velkou škodu a utrpení oběma národům. Rovněž i ti, kdo tuto xenofobii rozšiřují, ať jsou to politici, novináři či kněží, by měli být za to přitaženi k zodpovědnosti a sankcionováni.

Co se týče vztahů Ruska a Ukrajiny k Polsku, v minulosti bylo mnoho zranění a nespravedlností. Řešením není uměle oživovat staré rány a ještě je zvětšovat. Řešením je odpuštění!

Polsko je v současnosti pod tlakem islamizačních kvót. Polsko, Česko, Slovensko i Maďarsko mají zájem na ekonomických vztazích s Ruskem a rovněž s Ukrajinou. Země Východní Evropy odolávají rovněž tlakům současné islamizace diktované Amerikou a Bruselem. Jde tu o likvidaci křesťanství a evropské kultury! V dané situaci se musí tyto národy sjednotit, jak v politické, tak i v duchovní sféře, aby zachránily svou vlastní identitu a mohly se i ekonomicky rozvíjet. Vyvolávání vzájemné nenávisti je zločinem proti těmto národům!

Tímto Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát vyzývá především prezidenta a vládu Ukrajiny, ale i Ruska a Polska, aby se řídili zdravým, kritickým rozumem, a ne nenávistí a emocemi! Zároveň se tímto obracíme na všechny představitele pravoslavných a katolických církví i protestantských sborů v těchto národech, aby během tohoto roku smíření každou první neděli v měsíci, alespoň krátce zdůraznili potřebu odpuštění ve svých chrámech! Bohužel, některé chrámy se staly ohnisky nenávisti a xenofobie.

Vyzýváme i všechny křesťany, aby se v tomto roce každý den modlili za svůj národ modlitbu Páně „Otče náš“ a modlitbu k Svaté Bohorodičce „Zdrávas Maria“, aby Bůh dal milost pravdivého pokání! Pak skrze vzájemné odpuštění Bůh dá i duchovní vzkříšení těchto národů!

Kéž skrze vaše modlitby a upřímná gesta odpuštění je uhašena nenávist, která může vyvolat válečný požár! Pak už by bylo pozdě!

Národům Ruska, Ukrajiny a Polska zasílá požehnání od našeho Boha a Spasitele

+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři
Doněck – Praha 12. 1. 2016


Pozn. red: Tvrzení, že animozita mezi Ukrajinci a Rusy dříve neexistovala není úplně neproblematické prohlášení, Velmi mnozí Ukrajinci nazývali Rusy “Moskaly” a chovali k nim větší zášť ne čeští a moravští venkované k “Pražákům”, Italové k Římanům, Francouzi k Pařížanům, atd. O vztahu poláků a Rusů není třeba si dělat iluze vůbec…