Stále není rozhodnuto zda zvítězí zdravý rozum a nebo vylhaná platba za jistič

Avatar
Původní autoři

Václav Marek
27. 2. 2016

Naděje domácností, že zdravý rozum zvítězí a bude se za odběr elektřiny opět platit podle spotřebovaného příkonu, jsou malé. Je to dáno tím, že cenu a její strukturu u elektřiny určuje nezávislý úřad, ale ve spolupráci s velkoodběrateli a energetiky. Zákazníci z domácností mohou jen přihlížet a platit.

Návrh modelu Nové tarifní soustavy, který by měl začít platit od 1.1.2017 je pro 38% zákazníků domácností a 91% podnikatelů, nemilým překvapením v podobě absurdních tarifů např. 5000 Kč/kWh! Ale tento podvod na zákaznících nebyl zahájen až letos nebo vloni. Začátek tohoto podvodu byl realizován od 1.7.2001!!!

Rozhodnutím č.5/2001 ze dne 11.května 2001 změnil ERÚ způsob stanovení měsíčního platu za příkon, který je nově u všech sazeb odvozen od hodnoty jmenovitého proudu hlavního jističe před elektroměrem. Bez ohledu na Energetický zákon č.458/2000 Sb, který v §28 pod heslem Zákazník je povinen v odstavci g uvádí: Podílet se podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu. Tuto změnu zdůvodňuje nepravdivou větou: Nová tarifní soustava byla zavedena proto, aby každý zákazník platil za elektrickou energii takovou cenu, jaká odpovídá struktuře skutečných nákladů za jeho zásobování elektřinou.

Každý elektroenergetik ví, že rozdíl mezi skutečně odebíraným příkonem a hodnotou jmenovitého proudu jističe (fiktivním příkonem) je daleko větší u domácností než u velkoodběratelů a tak bylo touto změnou fakticky určeno, že domácnosti se budou na nákladech za provozování sítí podílet procentuálně více než velkoodběratelé. Výsledek jasný, domácnostem byla cena za elektřinu za asistence velkoodběratelů zvýšena o 9,9%. Tento proces byl na 15 roků zastaven a autoři modelu návrhu nové tarifní struktury ho dotáhli do absurdního konce. A znovu nám ERÚ nalhává, že změna je navržena proto, aby každý zákazník platil za elektrickou energii takovou cenu, jaká odpovídá struktuře skutečných nákladů za jeho zásobování elektřinou. Tak proč ta stejná věta platí pro úplně jiné tarify, když se na přenosové a distribuční soustavě, téměř nic nezměnilo? Je trochu jiná situace než v roce 2001. Předsedkyně úřadu paní Vitásková dala zákazníkům z domácností naději, že se možná křivda z roku 2001 napraví, když vyhlásila veřejný konzultační proces, do kterého zatím přišlo kolem 15000 připomínek. Pokud bude ale většina připomínek na zachování víkendového tarifu (který už byl mimochodem přislíben)a absurdní zvýšení ceny neřeší, poněvadž cena samotné el. energie tvoří jen 30% celkové ceny, tak princip nespravedlivého účtování podle velikosti jističe bude určitě zachován!!!

Prosím proto všechny spoluobčany, kterým není toto nespravedlivé účtování elektřiny lhostejné a všechny, které tyto absurdní tarify mají postihnout (majitelé nemovitostí s nízkou spotřebou, podnikatelé, vlastníci řadových garáží, vlastníci chatek, chat a chalup), aby dali svou připomínkou na adresu nts@eru.cz najevo, že nesouhlasí s účtováním podle jističe!!! A všichni pošlete tuto zprávu dále, aby se dostala ke všem postiženým!!!

Nabízí se jednoduché řešení, zachovat stávající tarify u domácností a podnikatelů (stejně podle p. Procházky je součet přesunů nulový) a zrušit platbu za jistič!!!

Dále už netřeba číst těm, kterým předcházející informace stačí. Krátce jen popíši myšlenkový proces, jak jsem k výše uvedeným závěrům dospěl a pokusím se vypsat odkazy na zdroje informací:

1/ Nová tarifní soustava platná od 1.7.2001. Kopie tohoto materiálu přikládám. Absurdnost některých tvrzení podtrhuje věta, Volba velikosti hlavního jističe závisí na tom, jak jste ochotni či schopni rozložit si odběr elektřiny během celého dne. Že by revoluční změna? Za nás to byla vždy ČSN!!!

2/ Novelizace energetického zákona č.458/2000 Sb.

Na stránce: cenyenergie.cz p píše Petr Wolf, zřejmě příznivec nebo člen vekoodběratelsko-energetické lobby, že zákon byl novelizován ve prospěch účtování za jistič a uvádí dokonce paragrafové znění s komentářem. Když jsem ale zákon prolistoval a konkrétně §28, tak jsem nic takového nenašel. Televize se v první informaci na tento zákon odvolávala, ale zřejmě to pravda není. Pozor na některé internetové informace!!!

3/ Z televizního vystoupení a z odpovědi předsedkyně ERÚ na můj otevřený dopis vyplývá, že ERÚ konal na základě vládního úkolu: Revize tarifů a jejich struktury pro budoucí regulační období ve vazbě na vývoj inteligentních sítí, rozvoj decentralizovaných zdrojů a pasivních domů tak, aby byl udržen nediskriminační a spravedlivý způsob účasti jednotlivých skupin uživatelů sítí na jejich nákladech. Budeme-li brát fiktivní příkon jako měřítko, tak byl úkol splněn, ale vezmeme-li v úvahu skutečnost, že platit za fiktivní službu je nemravné, pak je to úplně jinak!!!

4/ Vypracování revolučního (absurdního) návrhu NTS bez veřejné konzultace se zákazníky domácností, kteří tvoří zhruba 25% skutečně odebíraného příkonu, svědčí o tom, že autoři nechtějí znát pojem „spokojený zákazník“. Nadějí pro domácnosti se stala neuvěřitelně předsedkyně ERÚ, která odmítla návrh podepsat.

5/ 3.12.2015 napsal Gerd. Ještě jednou elektřina a jističe. Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com.

Po přečtení jsem tomu nechtěl věřit, že by členové ČSSD, která v minulosti hájila zájmy sociálně slabších, se propůjčili k takové akci.

6/ Konec ledna, ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením Jana Mládka z ČSSD se navzdory stanovisku předsedkyně ERÚ postavilo za nápad platit víc za jistič a méně v závislosti na spotřebě elektřiny, což je návrh ERÚ. MPO ideu nové struktury podporuje. Pokud by ke změně tarifní struktury nedošlo, v budoucnosti by na to doplatily nejchudší vrstvy obyvatel, (míra bohatství byla ale určena podle počtu elektroměrů, bez ohledu na to, že jejich počet určuje rozdělení domácností, většinou rodin žijících v panelácích), uvedl tehdy mluvčí ministerstva František Kotrba. Celá zpráva: zde

4.2.2016 zasedal Hospodářský výbor sněmovny a přijal jednomyslně následující usnesení k nové struktuře tarifů pro domácnosti:

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odmítá nastavení nové tarifní struktury, pokud by vedla ke zvýšení nákladů domácností při zachování stávajících technických parametrů připojení.

Otázkou zůstává, zda se ti, co o tom rozhodují, budou tímto doporučením řídit a co je pro ně domácnost.

8.2.2016 16:30 jsem neměl poslouchat rozhlas. Na Dvojce probíhal pořad „Jak to vidíte“, host Jiří Chvojka, mluvčí ERÚ.

Doporučuji všem si tento záznam poslechnout:

Najdete v archivu Dvojky a nebo za článkem. Po tomto poslechu, jsem se štípal, jestli se mi to jen nezdá, neuvěřitelné!!!

9/ 9.2.2016 Znovu Gerd

http://www.novarepublika.cz/2016/02/elektrina-jistice-dalsi-vladni-masivni.html#more

Po předcházejícím rozhlasovém pořadu, už jsem věděl, že má Gerd z 99% pravdu i když panu Chvojkovi přišlo 14 souhlasných e-mailů a pouze ten můj pojmenovával nepravdy nepravdami.

10/ Ten tlak se nedal vydržet a tak jsem poslal do nezávislého tisku krátkou zprávu: novarepublika.cz.
11/ 18.2.2016 Televizní pořad Máte slovo, kde na jedné straně postižení, volající po zrušení nesmyslné platby za jistič. Trochu jim v tom překážel zástupce hnutí DUHA. Na druhé straně konkrétní předsedkyně ERÚ a zástupci energetické lobby hájící neobhajitelné i za cenu podpásovek. Nešťastník vlastnící 3 elektroměry je přirovnán k majiteli 3 aut. Nakonec si to můžete přehrát a posoudit sami.

12/ 20.2.2016 Otevřený dopis předsedkyni ERÚ. Přikládám.

13/ Změna stanoviska MPO na základě postoje ČSSD zde

14/ 23.2.2016 Otevřený dopis předsedkyně ERÚ na premiéra Sobotku zde

Tentokrát se předsedkyně úřadu podle mého názoru mýlí. Je pravdou, že za konečnou podobu návrhu zodpovídají všichni jmenovaní, ale oni dostali od ERÚ absurdní zadání a návrh NTS nemohl být tedy jiný, než absurdní!!! Všechno bylo započato v roce 2001 a pokud to nebude zrušeno, tak výsledky budou stále absurdní. Za odběr 1 kWh v garáži, bude rodina platit více, než za odběr 1060 kWh v bytě!!!

15/ Můj příspěvek do veřejného konzultačního procesu přikládám, ale pokud bude mít stejnou hodnotu jako příspěvek „Chci zrušit platbu za jistič“, pak jsem se namáhal zbytečně a bude lepší si koupit ještě jednu čelovku a přívod elektřiny do garáže nechat odpojit. Elektřina se tak stane zásluhou ERÚ komoditou pouze pro bohaté, podobně jako spravedlnost!!! Kdyby měl někdo zájem doplnit mé informace nebo něco konzultovat, může mi napsat na můj pracovní e-mail 12.12.2012@centrum.cz.

Příloha 1

  
Příloha 2
 
Ing. Václav Marek
Pekařská 1922/5
678 01 Blansko
Ing. Alena Vitásková
Předsedkyně ERÚ
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
Blansko, 20. 2. 2016
               OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDKYNI ERÚ
   Vážená paní předsedkyně, moc Vám děkuji, že jste prozatím zabránila zavedení velminespravedlivé nové tarifní struktury na odběr elektrické energie. Ještě jednou opakuji, že nebýt Vás, tak by se bez jakékoliv konzultace uskutečnil podvod na občanech, jak bylo avizováno v nezávislém tisku. Vím, že to nemáte jednoduché, ale prosím Vás vydržte.
   Patřím mezi několik set aktivních občanů a současně jsem odběratelem elektrické energie. Přesto, že mám vysokoškolské vzdělání, ale až po roce 1989 (promoval jsem v 48 letech na podnikatelské fakultě VUT Brno), tak jsem po dobu své pracovní kariéry, téměř nikdy nedosahoval výše průměrného výdělku a nyní, když jsme s manželkou oba v důchodu tak naše životní úroveň, vzhledem k nemocem a dalším faktorům se blíží hranici bídy. Přesto mě pan Jiří Procházka, který demagogicky přirovnal v televizi odběratele se třemi elektroměry k vlastníku tří aut, zařadil v návrhu nové tarifní struktury mezi bohaté! To skutečně už v této republice nepoužívá nikdo zdravý rozum? O co jsem bohatší než majitel luxusní vily s přilehlým golfovým hřištěm, který má jeden elektroměr a před ním jistič 3×25 A. Já vlastním s manželkou třípokojový byt, který jsme stavěli svépomocí, garáž také postavenou vlastníma rukama a chatku na zahradě, velikost 4×4, zatím nedokončenou. Stavím ji vlastníma rukama 12 roků, ale mám 3 odběrní místa a tak mám podle pana Procházky platit o 9503 Kč ročně více. Když jsem mluvil v Blansku s podobně postiženými odběrateli, tak jsou všichni zajedno, zrušíme připojení na garáže a chatky. A fixní cena za elektřinu se bude znovu zvyšovat, protože budou zrušeny tisíce připojení. Praktiky EONU a dalších firem znám z osobní zkušenosti. Když jsem žádal o připojení stavebního rozvaděče, tak instalace pojistkové skříně na sloup, který stojí v mé zahradě, stála 12000 Kč. Po žádosti o trvalé připojení, jsem očekával, že stávající skříň využijí, ale ani náhodou! Už jsou tam skříně dvě, pár centimetrů od sebe a znovu poplatek 12000 Kč!
   Samozřejmě vypracuji komplexní analýzu dopadu návrhu nové tarifní soustavy z pohledu nejvíce postižených odběratelů a tuto analýzu se pokusím doručit jak na ERÚ, tak členům Hospodářského výboru poslanecké sněmovny a panu ministru Mládkovi. To mi ale nějakou dobu potrvá. V současnostinavrhuji, z mého pohledu, návrh nové tarifní struktury,
z důvodů diskriminace velké části odběratelů s více odběry (což je pravděpodobně v rozporu s listinou základních práv a svobod), z důvodů lehkovážného přístupu navrhovatelů ke složité problematice, z důvodů jejich odtržení od reality a praktických zkušeností a z důvodu nesouladu s novelizovaným energetickým zákonem podle §28 odstavce g, zrušit.
                          S pozdravem       Václav Marek
Příloha 3
PŘÍSPĚVEK DO KONZULTAČNÍHO PROCESU

   Je velmi obtížné uvěřit těm, co připravili NTS a nyní jeho podobu obhajují, po vystoupeních pana Chvojky v rozhlasu a pana Procházky v televizi, že jim jde o spokojeného zákazníka a o to, aby se náklady za provoz distribučních sítí platily spravedlivě. Hlavně proto, že chtěli zákazníka z domácnosti obejít a špatně připravenou revoluci spustit, aniž by se ho zeptali na to, jak to vidí on.
   V zájmu přispět alespoň něčím k řešení problému, tyto varovné signály přehlížím a rozhodl jsem se původně vypracovat komplexní analýzu dopadů NTS a důvodů proč je pro domácnosti nespravedlivá. Včera jsem svoje rozhodnutí změnil a přispějí do konzultačního procesu pouze zodpovězením nejnovějších argumentů ERÚ a uvedením dvou jednoduchých příkladů, ze kterých je zřejmé, že NTS pro domácnosti stojí na špatných základech.
   V dopise ze dne 23.2.2016 uvádí pan Chvojka jménem předsedkyně ERÚ následující informace:
Vládní úkol – Revize tarifů a jejich struktury pro budoucí regulační období ve vazbě na vývoj inteligentních sítí, rozvoj decentralizovaných zdrojů a pasivních domů tak, aby byl udržen nediskriminační a spravedlivý způsob účasti jednotlivých skupin uživatelů sítí na jejich nákladech.
Úkol je srozumitelný a logický. Výsledek v podobě NTS v části domácnosti možná odstraňuje jednu diskriminaci, ale zavádí dvě nové, takže neodpovídá zadání!!!
Sdružení velkých spotřebitelů energie a České fotovoltaické asociace připravili nediskriminační rozdělení podílu na nákladech, které jsme také představili v kalkulačce.
Možná hledám špatně, ale na kalkulátoru jsem nenašel, kolik procent skutečně odebraného příkonu odebírají domácnosti a kolik procent skutečných nákladů za distribuci mají platit domácnosti. Jestli je to bráno podle rezervovaného příkonu, pak je zřejmé, že domácnosti doplácí na velkoodběratele a ti samozřejmě nebudou hájit zájmy domácností!!!
Většina nákladů asi 90% na distribuci jsou fixní poplatky (revize sítí, obnova transformátorů, výměna elektroměrů, všechny další činnosti jsou každý rok stejné a fixní), platí se dnes tato zhruba třetina celkové ceny na faktuře v závislosti na spotřebě.
Každý elektroenergetik ví a zákazníci s tím nemají problém, že výměna elektroměru by měla být zařazena ve fixní platbě, aby nebyli diskriminováni zákazníci s různým počtem elektroměrů, ale ostatní činnosti by se měly platit v závislosti na spotřebě i když to nevyhovuje velkoodběratelům, protože tento způsob je nejspravedlivější!!!
Problém rodinných domků se solárními panely.
Zde s Vámi plně souhlasím, že se jedná o diskriminaci. Jako spravedlivé ale vidím zavedení jiného tarifu pro tyto případy, ale ne řešení, jaké bylo zvoleno!!!
Snaha ochránit uživatele, kteří se nemohou/nebudou moci samozásobovat, což jsou právě rodiny v panelácích, starší lidé, případně nízkopříjmové skupiny.
Toto jsou vzletná slova, ale skutečnost je úplně jiná. Přesto, že bydlím v paneláku, jsem starší a nízkopříjmová skupina, tak jsem se provinil tím, že jsem si postavil garáž a na zahradě chatku. Proto mám platit o 9500 Kč více za stejné náklady na distribuční sítě jako majitel rodinného domku!!!
Nadále zůstává v platnosti, že přes polovinu ceny na faktuře tvoří samotná komodita, tedy šetřit se rozhodně vyplatí.
Kdybych byl na vašem místě, tak bych si platnost tohoto tvrzení ověřil. Je nepravdivé. Podle podkladů paní Vitáskové do parlamentu je to 44% a na mých fakturách v jednom případě 43,9% a ve dvou do 5%. Ale z toho je 14% fixních. Takže v NTS by zákazník z domácnosti mohl ovlivnit průměrně 30% nákladů za komoditu a 14% nákladů za distribuci a jeho představa je, aby to bylo 90%!!!
Čili, změna se žádné skupiny spotřebitelů nedotkne, nebo nebude na hladině nízkého napětí – u domácností – změna zavedena.
Tento názor je nedorozuměním mezi autory a zákazníky. Z pohledu zákazníků je nepravdivý!!!
Se všemi dalšími vyjádřeními souhlasím a proto je zbytečně neopakuji.
V předcházejícím dopise jsem napsal panu Chvojkovi, že část NTS týkající se domácností stojí na špatných základech a ty jsou tři:
1/ Špatně definovaná domácnost (diskriminuje zákazníky se stejnými náklady, ale s více odběrnými místy).
2/ Kde šetří, tak v určitých případech platí více (diskriminuje zákazníky, u nichž se změnila spotřeba, to znamená například starší a nízkopříjmové).
3/ Nemravná platba za jistič (zavedená v roce 2001 zřejmě v zájmu velkoodběratelů a důsledky jejího nespravedlivého zavedení se projevily naplno v NTS).
Jestli má ERÚ skutečně zájem na spokojeném zákazníkovi, tak zajistí zrušení platby za jistič u domácností!!!
Příklady diskriminací, které zavádí NTS:
Dva sousedi Petr a Pavel bydlí na našem sídlišti v Blansku. Oba dva jsou důchodci, kdysi spolužáci na základní škole. Petr má postavený rodinný domek s garáží a zahradou. Elektroinstalaci podle ČSN s hlavním jističem 3×25 A. V době výstavby se odběr elektřiny účtoval podle odebraného příkonu. Jeho vedení směřuje k transformátoru a ten je napájen vedením VN z rozvodny nad Blanskem. Je šetrný a tak jeho spotřeba je pouhých 1060 kWh/rok. To je ale podle EGU v Brně špatně a tak by si důchodci v tomto domku měli podle NTS, připlatit 2454 Kč což u něho dělá 40% předcházející ceny navíc jen proto, že se podařilo velkoodběratelům v roce 2001 prosadit na úkor domácností platbu za velikost jističe!!!
Druhý Pavel bydlí v nedalekém paneláku a stavěl, nejprve garáž, aby bylo starší auto schované a aby nezabíral místo na parkovišti. Pak si ještě pořídil zahradu, aby si měl kam zajít, až bude v důchodu. Tak se mu nešťastníkovi stalo, že má tři elektroměry a v EGU, ho považují za bohatého. Oni totiž netuší, že všechny 3 elektroměry jsou napojeny na stejnou síť jako elektroměr pana Petra. Je také spořivý a tak má spotřebu stejnou jako pan Petr. Protože má ale dva elektroměry navíc (jinak to nejde), tak platí o 2000 Kč více než Petr. Je rozumný a tak chápe, že výměna 3 elektroměrů stojí více než jednoho a 3 vyúčtování stojí více než jedno. Ale nemůže pochopit proč má Petr platit o 2454 Kč více než předtím a Pavel o 9503 Kč více než předtím, když mají oba stejnou spotřebu a stejné náklady na distribuci, protože jsou připojeni na stejné vedení!!!
Konečně mu to došlo, když byly náklady na distribuci účtovány spravedlivě podle odběru, tak platili za distribuci stejně a to podle skutečně spotřebovaných nákladů.
Nová spravedlnost je ale jiná. Neplatí se podle skutečných nákladů, ale podle fiktivních (rezervovaných nákladů).
Takže za skutečnost, že má Pavel stejné spotřebiče na třech místech a toto není v jeho silách ovlivnit, tak je diskriminován. Protože fiktivní náklad je pro energetiky výhodnější a názor zákazníka je nezajímá!!!
Problém je při dobré vůli lehce řešitelný. Zrušit v platbách velikost hlavního jističe a řídit se skutečně odebraným příkonem!!! Pokud dobrá vůle nebude, má zákazník, který nemá otevírání dveří na elektřinu jedinou možnost, jak se zvůlivrchnosti bránit, nechat elektřinu odpojit!!!
Druhý příklad je jednodušší. Stačí se logicky zamyslet. V domácnosti, kde bylo více členů, byla spotřeba elektřiny velká. Podle stávajících tarifů bylo 75,7% z ceny dle spotřeby a tak když zůstala v domácnosti jedna osoba, tak z každé ušetřené stokoruny na nákladech, ušetřila 75,70 Kč. Podle NTS, kdy má být cena dle spotřeby pouze 44%, tak z každé ušetřené stokoruny na nákladech ušetří pouze 44 Kč. Je to jednoznačná diskriminace těch co šetří a jde to proti zájmům zákazníků z domácností, kteří by chtěli 90% ceny v závislosti na odběru a 10% ceny fixní. NTS už překročil 50% hranici fixních nákladů a uskutečňuje tak sen dravých energetiků, kteří nebudou nic dodávat, ale inkasovat budou fixní cenu!!!
Čísla do tohoto příkladu jsem použil z odběru 1060 kWh/rok a jistič 1×25 A (1×20 A je podobný). U vyšších odběrů to vypadá jinak.
Závěr: Největší problém, který způsobil tyto nespravedlnosti je zavedení rezervovaného příkonu na základě velikosti jističe a výmluv nerozumných energetiků, že podle něho určují parametry vedení VN a VVN. Pokud se nebudou parametry těchto vedení optimalizovat podle odběrních křivek skutečného příkonu, tak zákazník nemůže počítat se spravedlností a místo skutečných nákladů bude fixně platit náklady rezervované. Je to podobné, jako kdybychom platili za vodu podle průměru vstupní trubky a ne podle odebraných m3nebo u benzinové pumpy 50% ceny za místo, kde zastavíme a zbytek za benzín v litrech. Skutečně nevím, kde byl zdravý rozum, když se v roce 2001 tato nespravedlnost zavedla!!!
                                   Ing. Václav Marek
Příloha 4
https://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=00000000280f004484c0004274c8&idx=5&filename=jak_to_vidite--08_02_2016_1630--tema_zmeny_tarifu_elektriny_host_jiri_chvojka_vedouci_oddeleni_komunikace_a_tiskovy_mluvci_e.mp3&r=33.16797926657572