Pane ministře Hermane, kajte se za nepravdy o presidentu Benešovi a o odsunu. Nejlépe vzato, podejte demisi!

Jiří Jaroš – Nickelli
20.6.2016   České národní listy

Jak jsme se dozvěděli z Parlamentních listů, pan ministr Herman opět zaútočil na presidenta Beneše, na dekrety a na odsun Němců z ČSR. A to takovým strašným způsobem, že my jako odbojáři jej musíme zásadně nejen odmítnout,ale důrazně odsoudit.
Pan ministr prohlašuje: Odsun byl etnická čistka. Pro Beneše neexistuje pardon (PL, Aréna, 18.6.2016, 12.29). K tomu musíme říci důrazně Fuj, nepravda!

Pan ministr tvrdí zásadní nepravdy jak ve vztahu k osobě presidenta Budovatele dr. Beneše, jenž se ze zákona zasloužil o stát, ale tvrdí tyto nepravdy i o odsunu československých Němců (alias tzv. sudetských Němců). Rozeberme podrobněji fakta dějin, vedoucí k odsunu Němců z okupovaných zemí Evropy.

Za první,

otcem transferu německého obyvatelstva od nás, ani otcem této teze všeobecně za II.světové války nebyl president dr.Edvard Beneš. Prvotním otcem myšlenky odsunu byl zkrachovalý britský politik sir Neville Chamberlain, nechvalně známý jako hanebný aktér tzv. Mnichovské dohody čtyř velmocí (Británie, Francie, Itálie a Německa) o uloupení československého pohraničí a jeho přeměně ve vymyšlenou tzv.  sudetskou župu Velkoněmecka alias III.reichu. Neville Chamberlain měl natolik britské cti v těle, že před smrtí oznámil tuto ideu svým spolupracovníkům, jako odvetu za údajnou zradu Hitlera v případě Polska. Chamberlain jako bláhový usmiřovač věřil idiotsky ve sliby führera, že po Československu nebude vznášet další územní nároky. Opak byl pravdou a jediný politik, který toto věděl a veřejně hlásal, byl sir Winston S. Churchill. Již za Mnichova pravil: “Anglie volila mezi hanbou a válkou. Zvolila hanbu a bude mít válku.” Takzvaný “stoletý mír pro Evropu”, který vítězoslavně přivážel Chamberlain z Mnichova, nevydržel ani pár měsíců.

A byla to právě sudetská státní zrada, kterou pan ministr Herman nevidí a nechce znát. Ano, byla to státní velezrada nejméně dvou a půl milionu tzv. sudetoněmců, kteří počali prvně vyhánět Čechy, vraždili je jako členové freikorpsů a ordnerů – a za toto vše milion stodvaašedestát tisíc šestsetsedmnáct sudeťáků dostalo od führera záslužnou medaili.

Toto byla prvotní příčina jejich odsunu, vlastizrada a velezrada ČSR, nikoli jejich němectví. Kdo říká opak, hanebně lže. Ano, pane ministře!

Již jen toto by mělo stačit, aby pan ministr nežvanil bláboly o etnických čistkách po válce. Sudeti masově volili zločineckou Henleinpartei (90 procent jich volilo hitlerismus,a jen několik desítek tisíc ze tří milionů Němců zůstalo stranou a nevolilo henleinovce). Nevzpomíná si pan ministr, co řvali tito vrahové a zločinci Čechů před Červeným Hrádkem německého knížete lordu Runcimanovi? “Lieber Lord, brefrei uns von der Tschechoslovakei!” Řvalo jich tam asi šest tisíc…

Odsun během války dopracovali Britové, zejména ministr Eden a Winston S.Churchill. Zatímco dr.Beneš naprosto neúspěšně jednal s Wenzlem Jakschem, Kirpalovou a Lenkem i dalšími exilovými Němci, kteří ovšem stáli mimo exilovou vládu a mimo odboj Čechů. Neúspěch jednání zavinil Wenzel Jaksch svým urputným setrváváním na mnichovské dohodě, na požadavcích autonomie sudetských Němců a na dělení ČSR podle etnického klíče. Toto vše chtěl Jaksch, pane ministře Hermane, a toto československý odboj zásadně nepřijal a nepřijala to ani Benešova londýnská vláda. Válečný Jaksch nebyl vůči ČSR ani konciliantní ani vstřícný a doplatil na to. Pan ministr by měl alespoň čísti sborníky Odsun Němců z Československa, Komu patří omluva, a Cesta k dekretům a k odsunu Němců. Pak by nemohl vykládat nepravdy a nesmysly rovnající se lžím.

Ještě bychom připomenuli výrok sira Churchilla po válce: “Hned po válce poteče mnoho krve. U vás i jinde bude mnoho Němců vybito – to jinak nejde a já s tím souhlasím. Po pár měsících my prohlásíme “tak dost” a začneme mírovou práci. Transfer bude nutný, dá se jim krátká lhůta, ať si vezmou to nejnutnější a jdou”. (Zapsal J.Masaryk, 3.4.1943). Toto neřekl president Beneš, toto řekl Churchill. A my se tážeme:

Obviní pan ministr také sira Churchilla jako válečného zločince bez pardonu?? Je pan ministr takový zbabělec, že se neodváží napadat charismatického velikána Británie, nýbrž jen a jen ukopaného a neustále hanobeného presidenta Beneše? Nevyvolává toto jednání dojem šakalské taktiky?


Za druhé,

Poválečný odsun navrhly a odsouhlasily velmoci, nikoli president Beneš.

Postupimská dohoda, založená na Prohlášení o porážce Německa a o převzetí svrchované moci vůči Německu vládami SSSR, Spojeného království a USA a prozatímní vládou Francouzské republiky, vyhlášená dne 2.srpna 1945 v článku XIII. nazvaném “Spořádaný odsun německého obyvatelstva” stanovila toto: “Německé nebo jeho složky , které zůstávají v Polsku, Československu a Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa” Dále Postupinská dohoda dokonce tolerovala i již probíhající tzv. divoké odsuny, a to jako důsledek viny německého lidu, a to podle článku II Politických zásad dohody. Jaká byla vina sudetských Němců podle Postupimské dohody u nás?

Podle Postupimské dohody “německý lid se nemůže vyhnout odpovědnosti za to,co si sám na sebe uvalil”. (D. Plichta 1996,s.19.)

Německý lid včetně tzv.sudetských Němců v okupované ČSR spáchal toto:

a) 91 procent českých Němců hlasovalo pro henleinovskou zločinnou politiku

b) zdrcující většina českých Němců zvolilo svobodně opci pro agresora ČSR III.reich

c)všichni příslušníci českých Němců v protektorátu přijímali automaticky všechny výsady říšského občanství, zvláštní příděly potravin, šatstva, otopu a dokonce i bankovních úvěrů!, všichni podléhali jen říšské jurisdikci, nikoli protektorátní a všichni vědomě parasitovali na nucených pracech českých obyvatel v říši. (Plichta,l.c.)


Za třetí

čeští Němci se v protektorátě dopouštěli nebo podíleli na válečných zločinech a na zločinech proti lidskosti během celé okupace a již před ní, tj. od ohrožení státu roku 1938 až do 9.května 1945, a dokonce v činnosti tzv. werwolfů i dlouho po tomto datu, čili Němci řádili v osvobozené ČRR ještě několik měsíců po osvobození. ( Viz Gruntová,Vašek, Málo známe zločiny, nebo Horčica,Ve znamení Werwolfa, Jaroš Nickelli, Heslář nacistů Blanenska, Žampach,s e smrtí v týlu, Padevět, Krvavé finále atd. atd.) Vrcholy těchto zločinů představovaly Frankovy akce proti českým obcím (Lidice, Ležáky, Ploština, Prlov, Javoříčko, Horní Životice, Leskovice, Lejčkov atd. Ačkoli Frank byl potrestán a Henlein unikl soudu sebevraždou, ostatní sudetští a němečtí zločinci často unikli a nebyli dopadeni (Zoglmann, Kuka,Tugemann,atd.)


Za čtvrté,

žalobu na sudetské Němce řešil i Norimberský soud, kde československým specialistou žaloby na sovětské straně byl generál justiční služby JUDr. Bohuslav Ečer, jenž vypracoval podklady pro žalobu rovněž skupiny sudetských Němců podle amerických zásad kolektivní zodpovědnosti zločinecké bandy, kdy každý člen bandy zodpovídá za zločiny celé bandy- I americká žaloba se přiklonila ke kolektivní zodpovědnosti sudetských Němců a jejich Henleinpartei za zničení a rozvrácení ČSR (viz Ečer, Norimberský soud, Jak jsem je stíhal, Kocourek, Svět žaluje v Norimberku atd.)

Za páté,

dekrety presidenta republiky a Národního shromáždění, vydávané od roku 1940 jako následek válečného stavu s Německem, a upravující vztahy a odsun německého obyvatelstva po válce, neobsahují v žádném případě rysy etnické čistky na základě národnosti nebo jazyka.

Naopak ústavní dekret č.33/1945 Sb. stanoví podmínky zachování čs.občanství pro ty Němce a Maďary, kteří splňují tyto podmínky

a) účastnili se boje proti nacistické a fašistické moci

b)trpěli pod nacistickým a fašistickým terorem

c)nikdy nebyli členy nacistických organizací a složek

d)přihlásili se k občanství reichu pod nátlakem

Když Němec či Maďar prokazatelně splnil tyto podmínky, mohl nabýt čs.občanství a nebyl vystaven odsunu. Žádná kolektivní vina,jak nepravdivě tvrdí pan ministr Herman, se podle dekretů nekonala a ani konat nemohla.

Na tomto základě bylo z odsunu vyňato československým státem za presidenta Beneše 196 tisíc osob! Z toho bylo 26 tisíc antifašistů, 22 tisíc odborníků, 12 tisíc horníků.

Kde je tedy vina presidenta Beneše, pane ministře??, Kde je kolektivní odsuzování?

Němce,Maďary a Čechy zrádce, kolaboranty, gardisty a osoby se Svatováclavskou orlicí bez ohledu na národnost prověřovaly trojí komise – bezpečnostní, trestně nalézací a očistné. Podle platného právního řádu republiky. Kde máte etnický klíč ve stínu Moskvy, jak říkáte,pane ministře??

Na tomto základě nepopíratelných fakt o poválečném vývoji naší republiky naprosto odmítáme nepravdy pana ministra Hermana o etnické čistce a o neexistenci pardonu pro našeho presidenta Budovatele dr.Beneše.

Pane ministře , za odbojáře organizace ČSBS Boskovicka a Blanenska Vám říkáme – uznejte své bludy, roztrhněte žíněné roucho, posypte hlavu popelem a vydejte se pěšky a bos kát se ke hrobu presidenta Budovatele do Sezimova Ústí. A potom podejte demisi.

Dr. Jiří Jaroš Nickelli, předseda OV ČSBS Boskovice