Tragické dokumenty své doby: Mnichovská dohoda, Zvací dopis, Lisabonská smlouva

Avatar
Původní autoři

František Matějka
12. 10. 2016   blog autora
Dokumenty, které znamenaly ztrátu samostatnosti a suverenity našeho státu a svobody občanů. Jen ty zbraně vyměnili za dotace, adresáti pozvání jsou na jiné světové straně a místo palby ostrými o nás teď hlasují.

 

V roce 1938 se dohodli zástupci Velké Británie, Francie, Německa a Itálie na tom, že „pomohou“ Evropě od války a násilí. Cizí politici obětovali Československo Němcům. Mnichovská dohoda je příkladem politiky ústupků, páchaných ve jménu pomyslného dobra k odvrácení možných škod. Věřím, že to tak tehdy někteří vnímali, společně s udržením si vlastních pozic.

V roce 1968 poslali Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a  Vasil Biľak Zvací dopis Leonidu Brežněvovi. Obsahoval výzvu k „pomoci“ všemi prostředky proti údajné hrozící kontrarevoluci. Vlastní politici obětovali Československo Sovětům. Zvací dopis je příkladem politiky ústupků, páchaných ve jménu pomyslného dobra k odvrácení možných škod. Věřím, že to tak tehdy někteří vnímali, společně s udržením si vlastních pozic.

V roce 2009 ratifikoval náš parlament Lisabonskou smlouvu. Stalo se tak po její proměně z předchozí Evropské ústavy, kterou odmítli v referendech občané Francie a Nizozemí. Lisabonská smlouva je příkladem politiky ústupků, páchaných ve jménu pomyslného dobra k odvrácení možných škod, tentokrát povýšených v argumentaci na dokument, který nám měl přinést dokonce „pomoc“. Věřím, že to tak tehdy někteří vnímali, společně s udržením si vlastních pozic. Málokdo si uvědomuje, co vše jsme tím okamžikem ztratili. Tohle je úplný přehled oblastí, kde jsme přišli o suverenitu, svobodu a schopnost samostatně rozhodovat na úrovni vlastního státu a  vlastního parlamentu o vlastních věcech:

VÝLUČNÉ PRAVOMOCI EU:
– celní unie
– stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu
– měnová politika pro členské státy, jejichž měnou je euro
– zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky
– společná obchodní politika

SDÍLENÉ PRAVOMOCI:
– vnitřní trh
– sociální politika
– hospodářská, sociální a územní soudržnost
– zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů
– životní prostředí
– ochrana spotřebitele
– doprava
– transevropské sítě
– energetika
– prostor svobody, bezpečnosti a práva
– společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví
– činnost v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a vesmíru
– společná politika v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

PODPŮRNÉ, KOORDINAČNÍ A DOPLŇKOVÉ PRAVOMOCI:
– ochrana a zlepšování lidského zdraví
– průmysl
– kultura
– cestovní ruch
– všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport
– civilní ochrana
– správní spolupráce

DŘÍVE BYLA NUTNÁ JEDNOMYSLNÁ SHODA V TĚCHTO OBLASTECH, DNES UŽ NENÍ:
– doba pojištění a dávky sociálního pojištění pro migrující pracovníky
– přístup k výdělečným činnostem prostřednictvím vzájemného uznávání kvalifikací
– podmínky vstupu a pobytu a pravidla pro přidělování dlouhodobých víza povolení k pobytu
– opatření k vzájemnému uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí, sbližování právních předpisů
– stanovení jeho struktury a fungování Eurojustu
– opatření za účelem zlepšení neoperativní policejní spolupráce
– struktura fungování a úkoly Europolu
– dopravní politika
– statut Evropského systému centrálních bank
– opatření v oblasti kultury
– obchodní dohody na kulturní a audiovizuální služby
– obchodní dohody na vzdělávací, sociální a zdravotnické služby
– předsednictví jednotlivých formací Rady
– specializované soudy připojené k Tribunálu (Soudu prvního stupně)
– přenesení pravomoci na Soudní dvůr EU ve věci rozhodování ve sporech týkajících se používání aktů, které vytvářejí evropská práva duševního vlastnictví
– statut Soudního dvora EU
– jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky
– pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
– stanovení podrobností a postupu, kterými se rozpočtové příjmy dávají k dispozici Komisi

V TĚCHTO NOVÝCH OBLASTECH BYLO VĚTŠINOVÉ HLASOVÁNÍ NOVĚ ZAVEDENO:
– postup a podmínky požadované pro občanskou iniciativu, včetně minimálního počtu členských států, z nichž musí tito občané pocházet
– služby obecného hospodářského zájmu
– volba předsedy Evropské rady
– diplomatická a konzulární ochrana
– Evropská zahraniční služba
– společná zahraniční a bezpečnostní politika (návrhy vycházející z podnětu Evropské rady)
– celní spolupráce
– Evropská obranná agentura
– společná bezpečnostní a obranná politika (stálá strukturovaná)
– spolupráce a příjímání dalších členských států, které se do ní chtějí zapojit)
– vystoupení členského státu z EU
– hodnocení politik v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (včetně vzájemného uznávání)
– opatření k zajištění správní spolupráce ve veškerých oblastech svobody bezpečnosti a práva
– vymezení rámce správních opatření týkajících se pohybu kapitálu a  plateb, zmrazení peněžních prostředků, finančních aktiv nebo hospodářských výhod
– kontroly na hranicích
– dohody o navracení přistěhovalců
– integrace přistěhovalců
– soudní spolupráce v občanských věcech
– vymezení trestních činů a sankcí
– opatření za účelem podpory předcházení trestné činnosti
– nařízení vymezující strukturu, fungování oblast činnosti a úkoly Eurojustu
– nařízení vymezující strukturu, fungování oblast činnosti a úkoly Europolu
– odvolání výjimek východního Německa voblasti dopravy
– odvolání výjimek východního Německa vstátní podpory
– opatření k vytvoření evropských práv duševního vlastnictví, k zajištění jednotné ochrany práv duševního vlastnictví a o zavedení centralizovaného režimu pro vydávání povolení, koordinace a kontrolu na úrovni EU
– opatření v případě závažných obtíží v zásobování určitými výrobky především v oblasti energetiky
– směry hospodářské politiky pro země směnou euro
– jednotné zastoupení v mezinárodních organizacích pro země směnou euro
– akty stanovící podpůrná opatření pro podporu sportů
– pobídková opatření k ochraně a zlepšení lidského zdraví a k boji proti vážným přeshraničním zdravotním pohromám
– opatření k ochraně veřejného zdraví s ohledem na tabák a zneužívání alkoholu
– evropský výzkumný prostor
– politika pro oblast vesmíru
– boj proti změnám klimatu
– zajištění trhu s energiemi, dodávek energie, podpora energetické účinnosti, úspora energie a rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie
– podpora konkurenceschopnosti podniků voblasti cestovního ruchu
– opatření podporující spolupráci mezi členskými státy ve snaze posílit účinnost systémů pro předcházení a ochranu proti přírodním nebo člověkem způsobeným pohromám
– podpora úsilí členských států o zlepšení schopnosti jejich správních orgánů provádět právo EU
– společná obchodní politika
– naléhavá finanční pomoc třetím zemím
– pravidla a postupy humanitární pomoci
– pravidla a postupy pro činnost Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci
– ekonomické sankce vůči osobám nebo nestátním subjektům
– přistoupení k úmluvě o ochraně základních práv a svobod
– rozhodování o provádění doložky solidarity
– pravidla pro fungování výboru, který jmenuje soudce a generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu
– nařízení upravující ustanovení pro otevřenou, efektivní a nezávislou evropskou správu
– pravidla týkající se složení Hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů
– prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů EU
– opatření v oblasti předcházení a boje proti podvodům

Tak jako si dnes připomínáme Zvací dopis a srpen 1968, a jindy Mnichovskou dohodu, budou si jiní jednou připomínat Lisabonskou smlouvu a  hlasování o ní bez referenda v našem parlamentu (zvedli pro ni ruku všichni poslanci ČSSD, KDU-ČSL a Zelených, a k tomu 33 poslanců ODS). Rozdíl mezi těmi dokumenty je v počtu mrtvých. Pokud jde o svobodu, pak princip připuštění vnějšího zasahování do suverénních záležitostí našeho státu je obdobný a metody ovládnutí jsou propracovanější, sofistikovanejší a v posledním případě schované za demokratické rozhodování. A pravdou je, že stejně jako v minulosti i dnes někteří kolaborují s představiteli cizích mocností dobrovolně z důvodu osobního prospěchu z takového stavu, případně sehrávají roli užitečných idiotů ve slepé víře, že pomáhají k lepším zítřkům všech. Evropská unie je nereformovatelná tak, aby vrátila svobodu a suverenitu svým členským státům. Proto prosazuji #czexit a totéž zde nabízím i vám.