Stropnický s dalším poslaneckým výkvětem je zpět se Steel Rose! Změna ústavního zákona udělá z českých vojáků expediční sbor pro použití ve válkách po celém světě. Na obranu vlasti už nezbylo v zákoně místo! Z Česka se stane cvičební polygon americké armády?

Avatar
Původní autoři

Myslimír  
7.12.2016  AENews

Stropnický s dalším poslaneckým výkvětem je zpět se Steel Rose! Změna ústavního zákona udělá z českých vojáků expediční sbor pro použití ve válkách po celém světě. Na obranu vlasti už nezbylo v zákoně místo! Z Česka se stane cvičební polygon americké armády?

Redakce AE News přináší článek a závažné informace z Poslanecké sněmovny. V tichosti a bez pozornosti médií se chystá změna ústavního zákona o vysílání českých ozbrojených sil do zahraničí a o povolování využití území ČR pro operačně-taktické přesuny cizích vojsk, včetně poskytnutí území ČR pro cvičení cizích vojsk na území v ČR, bez specifického ustanovení, že musí jít nezbytně o společná cvičení s Armádou ČR. Zákon de facto povoluje volný pohyb cizích operačních svazů na území celé České republiky, a to bez apriorního souhlasu parlamentu, pouze na základě rozhodnutí vlády. Dochází tak paradoxně k opakování podoby Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a Sovětským svazem z května roku 1970, která umožňovala sovětskému kontingentu volný pohyb vojenského tělesa s označením CA (Советская Армия) po území Československa na základě oznamovacího aktu federální vládě ČSSR. Stejně jako dnes navrhovaná novela, i tehdy mohlo federální shromáždění vyjádřit nesouhlas až ex-post ve chvíli, kdy vláda souhlas vydala.

Martin Stropnický, ministr obrany ČR.

V tichosti a bez povšimnutí médií tak skupina níže uvedených poslanců se snaží prosadit změnu ústavního zákona do takové flexibilní podoby, aby republikou mohly projíždět cizí vojenské svazy, aby mohla cizí vojska na území ČR cvičit a zároveň, aby vojska mohla převážet jakékoli zbraně, včetně nukleárních. V návrhu novely není ani mandatorní klauzule o zákazu přesunu vojsk s nukleárními hlavicemi, takže jakýkoliv přesun cizích vojsk s těmito zbraněmi nebude pod kontrolou České republiky. Novela rovněž umožní určovat způsob povolování takových přejezdů a cvičení, takže takovým způsobem může být např. oznámení na diplomatické úrovni ve chvíli, kdy vojska překročí státní hranice ČR. Novela umožní vládě libovolně tento souhlas vydat tak, jak bude zrovna potřeba, např. emailem, telefonicky anebo dokonce bianco šekem s platností na 1 rok, kdy cizí vojska mohou vyrazit na silnice kdykoliv, během platnosti tzv. „waiveru“. Stejný model je používán v Německu na přesuny amerických vojsk, které dostávají na dobu 1 roku vždy povolenku k přesunům na území Německa.

Novela je zjevnou přípravou na válku s Ruskem

Je s podivem, že se natolik spěchá s takovým zákonem ještě předtím, než se v USA ujme úřadu nový americký prezident. Kam chtějí poslanci vysílat české vojáky, když budou muset za ně už brzy platit veškeré náklady v zahraničí, protože Donald Trump už nebude NATO sponzorovat? Kde je jaká sebereflexe poslanců tomu, že v českých muničních skladech není dostatek samopalů a výzbroje pro případ plošné celonárodní mobilizace? Čím budou v případě mobilizace chránit vlast povolaní muži? Klacky? Proč se v tichosti vyváží skladové zásoby po bývalé ČSLA do zemí bývalého Sovětského svazu a na Blízký východ a doma to málo, co zůstane ve skladech, je pro jistotu „nešťastnou náhodou“ vyhozeno do povětří? Proč se neustále likviduje schopnost sebeobrany ČR? Proč se hledají cesty, jak vysílat české vojáky do ciziny a jak umožnit cizím vojskům pohyb po českém území, když nikde není ani náznak koncepce o sebeobranu státu? Český voják má snad sloužit jako „kanonenfutter“ pro cizí armádu?

Mapa cvičení Ample Strike 2016 v ČR. Letecká mapa ukazuje, že americká armáda si udělala z ČR válečný polygon na rozsáhlém území Čech a Moravy. Pozn. VK.

Níže uvedený článek jasně ukazuje, že změna ústavního zákona má naplnit cíle útočné doktríny NATO Steel Rose v původní podobě a skutečnost, že v USA se dostane k moci nový prezident, vůbec jakoby nehraje v hlavách českých poslanců roli.

Komentář -VK- 

Novela ústavního zákona udělá z České republiky vojenský protektorát

Za poslední dobu se několikrát na Novinkách a idnes.cz objevila zpráva o tom, že několik poslanců (Jana Černochová, Ivan Gabal, Jan Hamáček, David Kádner, Martin Stropnický, Marek Ženíšek) přišlo s návrhem změny ústavního zákona týkajícího se vysílání vojáků České republiky na zahraniční mise [1]. Podle předkladatelů novely je třeba zajistit, aby mohla vláda ČR dostatečně pružně reagovat na aktuální potřeby ČR, našich spojenců, případně zachraňovat občany ČR, jež jsou například uneseni ve třetích státech, viz. zde. Vysvětlení, proč je tato novela potřeba, je v předkládaném textu spousta, ale autoři se nějak zapomněli soustředit i na možné zneužití zákona. Protože jsem nabyl dojmu, že ta novela může zásadně ohrozit naši budoucnost a jelikož vláda návrh hned nesmetla ze stolu a mainstreamoví novináři se tématem hlouběji nezabývají, je to důvod se o navrhovanou novelu podrobně zajímat právě na alternativě.

Přesuny amerických vojsk po silnicích v ČR.

Nebudu chodit dlouho okolo horké kaše. Navrhované změny zákona jsou následující (staré znění přeškrtnuto, nové tučným písmem):

Platné znění částí ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Čl. 43

(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

(2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem.

(3) Parlament vyslovuje souhlas
a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,
b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o 
a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,
c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů.

(5) Vláda dále rozhoduje
a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky

a) o průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, jejich přeletech nad územím České republiky a o způsobu povolování jednotlivých průjezdů a přeletů,
b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky.

(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.

(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda bez zbytečného odkladu obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.

Sice je asi každému celkem jasné, co tím chtěli poslanci říci, ale pojďme si uvést explicitní příklady rozhodnutí vlády podle jednotlivých bodů.

Bývalý prostor Milovice po sovětské armádě je armádou tipován jako budoucí kasárna americké skupiny vojsk ve Střední Evropě v případě konfliktu s Ruskem. Pozn. VK.

Ad 4) nově by mohla vláda vyslat vojáky na misi bez souhlasu parlamentu (což doteď není možné díky bodu 3) a bez mandátu rady bezpečnosti OSN. Ze zákona také vypadla klauzule o obraně (své a spojenců) proti napadení. Takže se klidně může stát, že vojáci budou vysláni na útočnou misi (jelikož v navrhovaném zákoně taktéž chybí nutnost vyjádření souhlasu onoho státu, kam budou vojáci vysláni). A to už je dle mého dosti silná káva.

Ad 5) vláda si sama bez souhlasu parlamentu rozhodne, kdo bude jezdit a létat přes naše území. Prakticky může vydat bianco šek na neomezenou dobu a neomezené množství „průjezdů“. V kombinaci se 60 denní lhůtou by u nás klidně mohly nějaké posádky projíždět po neomezeně dlouhou dobu.

Cvičení Ample Strike v září tohoto roku bylo první zkouškou využití české kotliny pro úlohu přeskupování sil NATO v případném konfliktu s  Ruskem. Pozn. VK.

Ad 6) zde je cítit ta drobná nuance ve formulaci „neprodleně“ (bez prodlení, ihned) a bez „zbytečného odkladu“. Proč se snaží poslanci změnit zrovna toto, když by vláda měla jednat v zájmu ČR? Pak by neměla mít problém s tím co nejdříve informovat parlament a senát. Co když vláda usoudí, že odklad informování parlamentu není zbytečný, a rozhodnutí o poslání vojáků na útočnou misi si nechá pro sebe třeba několik dní, než bude hotovo a naše země bude ve válce a ještě k tomu agresorem?

Tato novela zákona je dle mého extrémně nebezpečná a mohla by mít pro naši zem absolutně devastační účinky při jejím možném zneužití. S ohledem na obsazení vlády lidmi jezdícími si pro notičky do USA, dle mého, by nebylo takové zneužití úplně nemyslitelné. Stropnický byl s minulým branným zákonem vyhozen dveřmi, ale vrací se oknem se stejně nebezpečným zákonem (pokračování Steel Rose [2]). Tato novela nesmí projít za žádnou cenu, aby se z České republiky nestal agresor. Jelikož je celkem zřejmé, proti jaké zemi by nás „páníčkové“ poštvali, tak by to byl zároveň náš konec. A to nesmíme dopustit!