Jednání v Astaně je zásadním krokem k urovnání syrské krize / The negotiations in Astana is a comprehensive step for a settlement of the Syrian crisis

Avatar
Původní autoři

Anna Jaunger
23. 1. 2017    (zasláno redakci autorkou)

Dnes, 23. ledna, začaly v hlavním městě Kazachstánu mírové rozhovory o Sýrii. Je známo, že jednání se zúčastní zástupci syrské vlády a syrské opozice, Turecka, Íránu, Ruska, zvláštní vyslanec OSN pro Sýrii, Staffan de Mistura, a americký velvyslanec v Kazachstánu, George Krol.Delegaci syrské ozbrojené opozice při jednáních v Astaně je vede jedeno z vůdců skupiny Jaish al-Islam Mohammad Alloush. Je třeba zmínit, že se od těchto jednání mnoho očekává, když válčící strany syrského konfliktu nebyly schopny dosáhnout dohody téměř šest let. Tato velká konference bude krokem ke skutečnému řešení syrského problému.

Podle kazašského ministra zahraničí, Kairat Abdrakhmanova, je hlavním účelem setkání v Astaně  potvrzení závazku smluvních stran k dohodě o příměří, která byla podepsána dne 30. prosince 2016. Je také nutné rozšířit místního příměří na celostátní úroveň.
Navíc je nutné přijmout naléhavá opatření s cílem zabránit dalšímu růstu podvratné teroristické činnosti, která je zaměřena na nejvýznamnější infrastrukturní objekty, jako jsou vodohospodářské systémy, rozvody elektřiny a distribuce pohonných hmot.
Tyto úkoly jsou přímo spojeny s životními podmínkami syrského civilního obyvatelstva. Například lidé v Damašku nemají téměř měsíc dostatečný přístup k pitné vodě. V současné době teroristé Jabhat Fatah al-Sham blokují vodní zdroj v údolí Wadi Barada. Tak by více než 5 milionů lidí bylo odsouzeno k smrti.
Syřané jsou unaveni válkou. Během konfliktu bylo zabito již více než 400 tisíc lidí,  zničeno více než 20% všech obytných budov v zemi a asi 40% továren není v provozu, jedno ze tří dětí nemůže chodit do školy, a více než 7 milionů lidí je uprchlíky. Musíme skoncovat s touto válkou. Pouze jednání v Astaně mohou vést k řešení syrského konfliktu.
 
The negotiations in Astana is a comprehensive step for a settlement of the Syrian crisis

Today, on 23 January, Syrian peace talks began in the Kazakh capital. It is known that the representatives of the Syrian government and the Syrian opposition, Turkey, Iran, Russia, the UN Special Envoy for Syria, Staffan de Mistura, and the US ambassador to Kazakhstan, George Krol, will attend the negotiations.
 The delegation of the Syrian armed opposition at the negotiations in Astana is headed by one of the leaders of Jaish al-Islam group, Mohammad Alloush.
It should be mentioned that much is expected of these negotiations, because all the warring parties of the Syrian conflict have been unable to reach an agreement for almost six years. Also, such a large-scale event will be a step for a real solution of the Syrian problem.
According to Kazakh Foreign Minister, Kairat Abdrakhmanov, the main purpose of the meeting in Astana is to confirm the commitment of the parties to the ceasefire agreement, which was signed on December 30, 2016.  It is also necessary to move the process of local ceasefire to a  national level.
In addition, it is necessary to take urgent measures to prevent the further growth of subversive terrorist activity which is aimed at the vital infrastructure, such as water, electricity and fuel supply systems.
These issues are directly related to the living conditions of the Syrian civilians. For example, people in Damascus do not have access to drinking water for nearly a month. Currently, the terrorists of Jabhat Fatah al-Sham captured the water source in the Wadi Barada valley. Thus, more than 5 million people are sentenced to death.
Syrians are tired of war. During the conflict, more than 400 thousand people have been killed, more than 20% of all residence buildings in the country destroyed, about 40% factories don’t function, one of three children can’t attend school, and more than 7 million people are refugees now. We must put an end to this war. Only the talks in Astana are able to approach a solution of the Syrian conflict.