“Bezpečné zóny” v Sýrii: požehnání nebo mazaný plán? / “Safe Zones” in Syria: blessing or a cunning plan?

Avatar
Původní autoři

Anna Jaunger
22. 2. 2017
Není tajemstvím, že dne 25. ledna 2017 prezident Donald Trump navrhl vytvoření takzvané “bezpečné zóny” v Sýrii. Kromě toho, nedávno řekl, že státy Perského zálivu by za ni měly zaplatit. V současné době není jasné, zda tyto plány směřují ku prospěchu syrského lidu, nebo je to jen další manévr k odložení procesu mírového urovnání syrské krize. Donald Trump zdůvodňoval svůj návrh záměrem omezit masivní příliv uprchlíků ze Sýrie a Iráku do EU. Podle něj jsou “bezpečné zóny” schopny bránit Evropany před teroristy, kteří se dostávají do Evropy převlečeni za migranty.


Podle agentury Reuters Trump očekává, že Pentagonu a ministerstvo zahraničí v nejbližších dnech přijde s plánem zón. Nicméně, není jasné, k čemu mají tyto Trumpovy bezpečné zóny sloužit. Buď se má jednat o území, na nichž by mělo civilní obyvatelstvo zaručenu bezpečnost, nebo tento plán zahrnuje vytvoření bezletové zóny, jak spekulují zahraniční média.

Kromě toho ochrana těchto oblastí bude pravděpodobně vyžadovat nasazení armády USA v regionu. Barack Obama se tomu jednou pokusil vyhnout z obavy, aby nezabředl do syrského konfliktu. Zdá se, že v žádném případě nevudou zřizovány takové zóny v místech, kde je syrská armáda provádí bojové operace proti teroristům.

Tím se vyloučí možnost účinného boje proti extremistům, kteří by se mohli úkryt před leteckými údery v těchto oblastech. Avšak iniciativa prezidenta USA směřující k vytvoření “bezpečných zón” byla podporována Tureckem. Kromě toho, podle spolehlivých zdrojů, před několika dny, Spojené státy a Turecko pracovaly na spojování úsilí k vytvoření takových zón.

Stojí za zmínku, že král Saúdské Arábie, Salman bin Abdulaziz Al Saud, během telefonického rozhovoru s Donaldem Trumpem, rovněž podpořil zřízení “bezpečných zón” v Sýrii a Jemenu. Takže, proč Saudská Arábie podporuje tuto myšlenku? Jaký je skutečný cíl?

Je známo, že Saúdská Arábie financovala ozbrojené teroristy v Sýrii v průběhu celého konfliktu. Zdá se, že myšlenka “bezpečných zón” je jen zdánlivě krokem zaměřeným na řešení otázky uprchlíků. Ve skutečnosti existuje mnoho úskalí, o kterých administrativa USA nechce mluvit. Je dost možné, že návrh na zřízení “bezpečných zón” byl předložen ve snaze podpořit touhy některých zemí nadále poskytovat podporu nezákonným ozbrojeným skupinám a zpomalit proces politického urovnání syrské krize. Je možné, že zavedení těchto zón může znamenat vytvoření enklávy, kde bojovníci a teroristé budou pod ochranou svých mocných patronů na území Sýrie.

“Safe Zones” in Syria: blessing or a cunning plan?
It is not a secret that on January 25, 2017, U.S. President Donald Trump proposed to set up so-called “safe zones” in Syria. In addition, recently, he said that Gulf States would pay for them.

Nowadays, it is unclear whether these plans are directed to the benefit of the Syrian people, or it is just another maneuver to delay the process of the peaceful settlement of the Syrian crisis.

Talking about the reasons of his proposal, Donald Trump confined himself to a massive influx of refugees from Syria and Iraq in the EU. According to him, “safe zones” are able to defend Europeans from terrorists, who sneak into Europe disguised as migrants.

According to Reuters, Trump is expected to order the Pentagon and the State Department in the coming days to come up with a plan for the zones. However, it isn’t clear, what these safe zones mean for Trump. If this is the territory, in which the civilian population would be guaranteed safety, it is one matter. If this plan includes the establishment of no-fly zones, it is a different one.

After Trump’s statement about his plans to establish a so-called “safe zone” in Syria, foreign media reported that Donald Trump intends to establish no-fly zones in it. In addition, the protection of these areas is likely to require the deployment of the U.S. military in the region. Barack Obama once tried to avoid this for fear of getting bogged down in the Syrian conflict.

Apparently, in any case, it is not allowed to set up such zones in places, where the Syrian Army conducts combat operations against terrorists. This will eliminate the possibility of effective fighting against extremists, who may take shelter from the air strikes in these zones.

However, the initiative of the U.S. president on the establishment of “safe zones” was supported by Turkey. In addition, according to reliable sources, a few days ago, the United States and Turkey made arrangements for joining efforts to establish such zones.

Meanwhile, it should be mentioned that the King of Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz Al Saud, during a telephone conversation with Donald Trump, also supported the establishment of “safe zones” in Syria and Yemen. So, why did Saudi Arabia support this idea? What is its real aim? It is known that Saudi Arabia financed and armed terrorists in Syria throughout the conflict.

Apparently, the idea of “safe zones” only seems like a step aimed at the settlement of the issue of refugees. In fact, there are many pitfalls, which the U.S. administration prefers not to talk about.

It’s most likely that the idea about the establishment of the “safe zones” was suggested because of the desire of some countries to continue to provide support to illegal armed groups, and to slow down the process of political settlement of the Syrian crisis as much as possible. It is possible that the establishment of such zones means that it can actually be created an enclave, where militants and terrorists will be under the protection of their powerful patrons on the territory of Syria.