Konference o příměří v Astaně (Kazachstán) se stala reálnou nadějí na překonání syrské krize / Ceasefire conference in Astana, Kazakhstan became a real chance for the settlement of the Syrian crisis

Avatar
Původní autoři

Anna Jaunger

31. 1. 2017
Rozhovory v Kazachstánu o míru v Sýrii, které skončily před týdnem, dospěly k významným závěrům. Během těchto dvou dnů se zástupci syrské vlády a představitelé ozbrojených opozičních skupin, s účastí Ruska, Turecka a Íránu, diskutovali o  dosažení trvalejšího příměří. Je třeba zmínit, že zvláštní vyslanec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura a americký velvyslanec v Kazachstánu George Krol se zúčastnil jednání jako pozorovatelé. Výsledkem bylo, že se Íránu, Rusku a Turecku podařilo podepsat závěrečné komuniké a dohodnou se se na vytvoření třístranného mechanismu na podporu příměří v Sýrii a na kontrole případného porušování lidských práv. Znamená toto setkání v Astaně konec války v Sýrii? Taková předpověď je spíše optimistická. Nicméně, v dnešní době, není pochyb o tom, že mír v Sýrii je možný. Astana se stala optimální platformou, kde byly vytvořeny podmínky pro uspořádání první oficiální schůzky mezi syrskou vládu a ozbrojenou opozicí. Navzdory tomu, že tam nebyl žádný přímý kontakt mezi syrskou vládou a syrskými opozičními skupinami,  bylo to poprvé, kdy se obě strany mohly  navzájem setkat a vyměňovat si své názory na aktuální situaci v zemi na tak vysoké úrovni. Vedoucí syrské vládní delegace, Bašár Jaafari, dokonce řekl, že to nebylo snadné sedět ve stejné místnosti s opozicí, která se dopustila takové míry válečného  násilí, ale to bylo velmi užitečné pro nalezení politického řešení konfliktu. 

Mírové rozhovory v Astaně dále upevnily stávající příměří v Sýrii, které bylo dosaženo dne 30. prosince 2016. Oficiální zástupce delegace opozice, Yahya al-Aridi řekl, že rozhovory v Astaně  byly první, které zahrnovaly syrské ozbrojené opoziční frakce, daly jim vyšší šance na úspěch.V blízké budoucnosti se může Astana stát širší platformou pro jednání o syrském konfliktu. Možná, že úspěch jednání v Astaně povede k pozitivním výsledkům , které přerostou v dlouhodobé příměří v Sýrii, které má být projednáno na plánované schůzce v Ženevě koncem února. To by umožnilo další společné úsilí v boji proti nejnebezpečnější hrozbě – mezinárodnímu terorismu.
 Ceasefire conference in Astana, Kazakhstan became a real chance for the settlement of the Syrian crisis
A week ago, Syria peace talks came to a significant end in Kazakhstan. During these two days the representatives of the Syrian government and representatives of the armed opposition groups, with the participation of Russia, Turkey and Iran, discussed establishing a more lasting ceasefire. It should be mentioned that UN Special Envoy for Syria Staffan de Mistura and US Ambassador to Kazakhstan George Krol also attended the negotiations as observers.
As a result, Iran, Russia and Turkey managed to sign a final communique and agreed on the establishment of a trilateral mechanism to support the ceasefire in Syria and monitor possible violations.
Does this meeting in Astana mean the end of the war in Syria? Such a  prediction is quite optimistic. However, nowadays, there is no doubt that peace in Syria is possible. Astana became an optimal platform where conditions to hold the first official meeting between the Syrian government and the armed opposition were created.
Despite the fact that there wasn’t any direct contact between the Syrian government and the Syrian opposition groups, it was the first time when both sides could meet each other and exchange their opinions on the current situation in the country at such a high level. Head of the Syrian government delegation, Bashar Jaafari, even said that it wasn’t easy to sit in the same room with the opposition due to the passage of so much war violence, but it was very useful for finding a political solution to the conflict.
The peace talks in Astana further consolidated the truce in Syria which was achieved on December 30, 2016. The official representative of the opposition delegation, Yahya al-Aridi, said that Astana talks were the first to include Syrian armed opposition factions, giving them a higher chance of success.
In the near term, Astana can become a broader platform for negotiations on the Syrian conflict. Perhaps the success of the talks in Astana will lead to positive results on a long-term ceasefire in Syria which is to be discussed at the planned meeting in Geneva late in February. This would allow for more joint efforts in fighting against the most dangerous threat of all – international terrorism.