Letecké síly USA používaly v Sýrii ochuzený uran / U.S. Air Forces Used Depleted Uranium in Syria

Avatar
Původní autoři

Anna Jaunger
17. 2. 2017
Podle Foreign Policy, s odkazem na U.S. Central Command (CENTCOM), mluvčí mjr. Josh Jacques potvrdil, že v roce 2015 v rámci operace Inherent Resolve americká armáda používala  protipancéřové 30 mm projektily 
5,265 obsahující ochuzený uran (DU) v syrských provinciích Deir ez-Zor a Hasakah.
Stojí za zmínku, že dříve Washington popřel použití takového druhu munice v operacích proti ISIS v Sýrii. Zejména v březnu 2015 mluvčí koalice John Moore řekl, že letadla USA a jimi vedené koalice nepoužila munici z ochuzeného uranu v Iráku či Sýrii.


Upozornění, že DU je chemicky toxická látka, která obvykle způsobuje kontaminaci půdy spolu s rakovinotvorným působením a genetickým postižením.
Je pozoruhodné, že dříve armáda USA použila těchto zbraní v Iráku a Jugoslávii. To vedlo k tomu, že částice uranu stále zůstávají ve vzduchu, a vyvolávají celou řadu onemocnění.
Po operaci ve Fallúdži v roce 2004, místní zdravotníci informoval o rostoucím počtu případů úmrtí kojenců, potratů a vrozených vad. V současné době je výskyt rakoviny vyšší než u přeživších v Hirošimě. Je také třeba zmínit, že uran má poločas rozpadu 4,5 miliardy let.
Vzhledem k těmto následkům vedoucí představitelé USA slíbili, že nebudou používat tento druh zbraní. Nicméně po letech zapomněli své sliby. Tato skutečnost jasně prokázala skutečný postoj
USA k obyvatelům Sýrie a Iráku, jejichž životy a zdraví jsou vystaveny neviditelnému nebezpečí.

U.S. Air Forces Used Depleted Uranium in Syria

According to Foreign Policy, with reference to the U.S. Central Command (CENTCOM) spokesman Maj. Josh Jacques, in 2015, within the framework of Inherent Resolve, the U.S. military used 5,265 armor-piercing 30 mm rounds containing depleted uranium (DU) in the Syrian provinces of Deir ez-Zor and Hasakah.

It should be mentioned that previously Washington denied using such kind of munitions in operations against ISIS in Syria. Particularly, in March 2015, coalition spokesman John Moore said that U.S. and coalition aircraft hadn’t been using depleted uranium munitions in Iraq or Syria.
To be reminded is that DU is a chemically toxic agent that usually causes ground contamination along with igniting cancer and hereditary diseases.
It is notable that previously the U.S. military had used this weaponry in Iraq and Yugoslavia. This led to the fact that uranium particles still remains in the air, and people still find a variety of diseases.
After the operation in Fallujah in 2004, local medics reported about the increasing number of cases of infant death, miscarriages, and birth defects. Nowadays, cancer rates there are higher than among Hiroshima survivors. It also should be mentioned that uranium’s half-life is 4.5 billion years.
Because of these consequences, the U.S. authorities promised not to use this kind of weaponry. However, after the years, they forgot about their promises. This fact clearly proved the U.S. real attitude towards Syrians and Iraqi, whose lives and health will be put in invisible danger.