Lži spisovatele Krystlíka vyvolávají dojem gestapácké příručky českých dějin

Avatar
Původní autoři
Jiří Jaroš Nickelli
20.3.2017    České národní listy

Na Parlamentních listech 18. března 2017 perlil pan spisovatel a historický žurnalista Krystlík opět své filipiky proti I. ČSR. Prý si Češi svůj stát rozbili sami. Prý útlakem národnostních menšin. 

Prý kdyby nebylo Hitlera, rozbili by stát Slováci svou vlastní péčí. Prý čeští historici a školní učebnice lžou o první republice a odsunu. Prý ČSR okupoval nacistický stát, rozbil ji on a ne tzv. Sudetoněmci! Prý pro pozemkovou reformu I.ČSR přišlo o živobytí 100 tisíc německých rodin. Prý ČSR od počátku diskriminovala německé obyvatelstvo, přestože poměr osídlení v pohraničí byl opačný. Prý osídlení Němců u nás bylo autochnonní(!!). Prý tzv. II.republika se snažila mírnit xenofobní, nacionalistické a antisemitské nálady Čechů. Prý tzv. Sudetoněmci po válce měli být postaveni před běžné soudy a ne před revoluční. Prý kolektivní vina neexistuje a Češi měli být za toleranci komunismu vyhnáni do SSSR, Severní Koreje a na Kubu, jako oni vyhnali alias Sudetoněmce…

Tak započněmež, jak říkal Werich, rozebírat tyto profesní lži o I. ČSR, jak se tomu u nás říká.


Lež první                    

Češi si rozbili stát sami.
Takže podle pana Krystlíka neexistovaly dvě mobilisace čs.armády proti III.reichu? Podle pana Krystlíka neexistovala žádná Mnichovská dohoda, kterou Češi, Srbové, Poláci,Rusové, i jiní národové označují druhým názvem Mnichovská zrada velmocí? Takže v Kressenbrunnu i Vídně nebyla připravena letka bombardéru,která podle nacisty Schoellera (to pan Kryslík zjevně ani neví) měla rozbombardovat generální štáb čs.armády v Račicích? Takže neexistovala pomoc SSSR, který jako jediný nabídl na obranu ČSR několik divizí a leteckou podporu? A nebyla tato pomoc vázána na souhlas Francie? A nevyhrožovala Francie ČSR, že ji vydá napospas Němcům, když se bude sama bránit?

Lež druhá

Kdyby nebylo Hitlera? V historii kdyby neplatí. Hitler byl, a od počátku své diktatury plánoval zničení Čechů, kteří podle něho byli ohniskem židobolševické a husitobolševické zkázy, a chtěl je vyvézt na Volyň a  na Sibiř, jak to řekl gdaňskému Rauschniggovi. A Češi by byli bývali zničeni pomocí Slováků? Nebyli to náhodou jen a jen slovenští fašisté – Tiso, Karmazin, Sidor, Mach, Durčanský a další? A nezachránilo Slovensko od porážky jen masové SNP?

Lež třetí
Čeští historici a školní učebnice lžou o I. ČSR a odsunu. Jak lžou? Nikdo nikde nedokázal žádné lhaní renomovaných historiků o poměrech národnostních menšin v I.ČSR, které oceňovali zpočátku i nezmanipulovaní Britové a Francouzi. USA a SSSR nikdy Mnichov neuznaly, a Britové se za něj Benešově exilové vládě po pádu Chamberlaina několikrát omluvili.

Lež čtvrtá

ČSR rozbil nacistický stát a ne Sudetoněmci! Ouha, ouha, zde si pán sám odporuje. První lež zněla, že Češi si rozbili sami stát. Tak kdo tedy? Češi nebo nacistický stát? Co je to za nesmysl?

Nacistický stát?? Národnostně nehmotní nacisté?? Blbost na entou. III.reich byl Velkoněmecká říše, pangermánský stát, kde totální úlohu měla NSDAP, ovšem vtělená v moc reichsführera und reichskanclera. Neskládali vojáci wehrmachtu přísahu Hitlerovi a nikoli státu nebo NSDAP?? Existovala nacistická Kriegsmarine nebo Luffwaffe?? Ne existovala jen v rámci wehrmachtu III.říše, ne NSDAP. Většina vojáků nebyla ani v NSDAP a přesto otrocky vykonávala rozkazy nacistů, sloužila uvědoměle nacistům.

A alias sudeti? Cožpak neexistovala Sudetendeutsche Heimatfront, která řvala Runcimanovi na Červeném Hrádku, stejně jako na Nových Hradech v jižních Čechách a jinde, že chce být osvobozena od ČSR? Neexistoval půldruha milionu ordnerů s jejich masovými zločiny proti Čechům? Neexistoval sudetoněmecký Freikorps! To všechno byla velezrada a vlastizrada I.ČSR!

Lež pátá a šestá.
Diskriminace alias sudetů od počátku ČSR. Kde to pán sebral? Už TGM se zaručoval a určil pravidla pro jednání s menšinami. Versaillea a Saint Germain stanovily hranice ČSR vůči Němcům, Polákům a Uhrům podle historických a etnografických kritérii. A rakouští a sudetští Nemci, copak dělali? Iredentu, odtržení od ČSR ve čtyřech samozvaných provinciích,proti poválečnému uspořádání území poražených centrálních mocností. Kdo začal první řvát proti ČSR? Logdman von Aue na Nových Hradech a jeho spřeženci. Diskriminace pozemkové reformy? Nevěděli Němci od počátku, že majetky německé šlechty, statkářů budou parcelovány pro domácí kolonisaci, jak určila Washingtonská deklarace? Už tehdy mohli odejít do Rakous a Němec. Pozemková reforma byla navíc velmi kompromisní a spoustě velkostatkářů jejich půda zůstala. Takže pokud tvrdí pan Krystlík o poškození rodin, nebyli poškozováni drobní vlastníci, nýbrž velkostatkáři.

A jakápak diskriminace Němců v I.ČSR. Superlež. Němci měli střední a vysoké školství, měli dvě techniky a na brněnské působil profesor Kaplan, jemuž staré Rakousko nikdy nedalo laboratoř, zatímco I.ČSR mu dala vše potřebné pro jeho vynálezy. Měli tři ministry ve vládě, dr. Spinu, dr. Czecha a Mayr-Hartinga, měli německé noviny měly volně působící spolky – a co dělaly spolky jako Volksport?? Ozbrojené povstání proti I. ČSR, kdy byly odhaleny dokonce sklady zbraní!

Žvásty pana Krystlíka jakoby byly opsány z knih Emanuela Moravce “V úloze mouřenína” a “O český zítřek”. Takové jsou to dějepisné paskvily.

Lež sedmá.
II.republika mírnila antisemitské, xenofobní a nacionalistické nálady.

Co to byla II.republika? Poloprotektorát. Že mírnila tyto nálady? Opak byl pravdou. Vyvřely na povrch ty nejhorší výhonky. Nepřátelské českému národu. Jest si přečísti knihu Protektorát ve fotografii a citace o antiseministmu katolické moderny za II.republiky a protektorátu. Na autorově místě bych II.republiku vůbec nevytahoval, protože to byl stát podvolený pangermanismu III.reichu, který v právním řádu naší republiky je uznán za nicotný státní útvar s neplatnými akty.

Lež osmá.

Kolektivní vina neexistuje, Češi měli být vyhnáni do SSSR, Severní Koreje a na Kubu za toleranci komunismu. Pan spisovatel nikdy nestudoval Norimberský soud? Chyba, tam byla kolektivní vina skupin německého národa uznána soudně, včetně viny sudetských Němců, jest číst Norimberský soud od dr.generála Ečera. Právní řád USA uznává vinu kolektivu zločineckého spolčení a přičítá stejnou vinu každému členu zločineckého spolku, opět viz Ečerovu knihu.

A alias Sudetoněmci (nikdy neexistovali jako národ nebo národnostní skupina!) nebyli vyhnáni, nýbrž odsunuti podle pravidel Mezinárodního Červeného kříže, za což ČSR obdržela pochvalu od této organizace. Toto sudeti nikdy nečinili Čechům v letech 1938-39, kdy surově vyhnali z pohraničí ČSR 250 tisíc Čechů a poté z vnitrozemí 100 tisíc našich občanů. 

Lež devátá.
Němci měli být postaveni před běžné soudy a ne před revoluční. Zná vůbec pan Krystlík reálie poválečné doby. Ví, že celá státní struktura ČSR byla rozvrácena právě těmito říšskými a sudetskými Němci, nikoli národnostně nehmotnými nacisty?? Ví pan Krystlík, že soudní orgány v prvním roce osvobozené ČSR neměly dostatek personálu. Ví pan autor, že soudy musely pracoval co nejdříve, aby nedocházelo k útěkům válečných a jiných zločinců?

Jak si dovoluje srovnávat naše poměry se Západem? Ví něco o obsazování Alsaska Lotrinska, kde revoluční spravedlnost vzaly do rukou maurské pluky francouzské armády a nikdo jim to dodnes nevyčítá? Jen naše republika je z jakýchsi jen sudetským Němcům známých důvodů pokládána za jejich kořist a vydávána všanc jejich útokům za kolaborantství našich jistých předáků a stran.

Lež desáta.
Němci v ČSR jako autochtonní obyvatele? Kde to pán sebral: Ví vůbec, co je to pojem autochton?

Žijícími autochtony keltoslovanského původu v našich zemích jsou pouze historičtí Čechové a Slováci, nikdo jiný. Všechny ostatní národnosti jsou neautochtony, protože tu nemají tisícileté etnogenetické kořeny. Včetně Němců, ostrovních kolonistů vrcholného a pozdního středověku, a zejména novověku, kteří nikdy neutvořili souvislá osídlení a nikdy nepřevládli tak, aby utvořili souvislé menšinové celky.

Je zbytečné dále rozebírat páně Krystlíkovy nesmysly a vědomé historické podvrhy a někdy doslovné lži. Slouží tomu jedinému. Útoku na český národ, která prorokoval již president Budovatel dr. Edvard Beneš. Krystlíkovy lži může vyvrátit nejen akademický historik, ale i obyčejný slušně informovaný národopisec,jako jsem já. Beneš pravil:

“Oni přijdou a bude to nový útok reakce na naši svobodu národní i lidskou”.  

Stalo se.

Dr.Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I 
Autor je etnograf