Naprostý cynismus bílých přileb / Sheer Cynicism of White Helmets

Avatar
Původní autoři

Anna Jaunger 
27. 4. 2017
Přes četná odhalení kolem dobrovolníků “bílých přileb), jejichž “filmování” je již mohlo přivést na hollywoodské červené koberce, organizace i nadále funguje a vytváří nové, stále monstróznější falzifikáty, které jsou zaměřené na hanobení syrské vlády a eskalaci konfliktu v zemi. Tentokrát nejde o nový fejk, ale o obrovský cynismus z takzvaných „zachránců“ zraněných dětí.V poslední době se organizace zveřejnila video, kde dobrovolníci Bílých přileb předváděli neodkladné resuscitace dětí, které už byly mrtvé (zde). Ačkoli toto video přitahuje sympatie diváků, objevili se také lidé, kteří se rozhodli zpochybnit autenticitu videa.
Švédští lékaři, odborníci z různých oborů, včetně pediatrie, přezkoumali video Bílých přileb. Výsledek překvapil i ty, kteří jsou zvyklí na nekonečný proud padělků, obratně vytvořených Bílými přilbami. Bylo zjištěno, že neodkladné resuscitace byly buď provedeny technicky špatně, nebo to nebyly ničím víc než předstíráním resuscitace na již mrtvých dětech.

Dr. Leif Elinder, známý švédský lékař, publikující odborník na pediatrii, po důkladném přezkoumání videomateriálu, řekl, že manipulace s těmito neživými dětmi byly bizarní, nelékařské,nezachraňující  a dokonce kontraproduktivní, pokud by mělo jít o život zachraňující konání.


Dr. Lena Oske, švédská
praktická lékařka sdílí stejný názor. Ve svém prohlášení, Dr Oske upozornila na údajné adrenalinové injekce použité ve videu Bílých přileb. Podle jejího názoru šlo o nekvalifikovaný a nesprávný postup.

Toto video je nepochybně skutečným důkazem
přístupu Bílých přileb k obětem války. Tentokrát použili mrtvá těla k eskalaci konfliktu. Co se bude dít dál, kam až zajdou „aktivisté za lidská práva“?

Podle profesora Dr. Marcello Ferrada de Noli, který je zakladatelem a  předsedou Švédských profesorů a lékařů zalidská práva (http://swedhr.org/), tato organizace nijak neusiluje o vyřešení konfliktu , ale snaží se ho stupňovat. Musejíí být postaveni před soud a odsouzeni za své válečné zločiny proti lidskosti.

 
Sheer Cynicism of White Helmets

Despite of numerous exposures of the White Helmets volunteers, whose acting has already led them to Hollywood red carpets (link), the organization continues to function, and creating new, increasingly monstrous fakes, which are aimed at defamation of the Syrian government and escalation the conflict in the country.

However, this time, the point at issue is not a new fake, but monstrous cynicism of the so-called “rescuers” towards wounded children.

Recently, the organization has published a video, where members of the White Helmets’ volunteers were simulating emergency resuscitation to the already lifeless children (https://www.youtube.com/watch?v=3GXz9ww7JY4). Although this video has attracted sympathy of users, nevertheless, there were also those people who decided to doubt the authenticity of the video.

Swedish doctors, specialists in various fields, including pediatrics, have conducted an examination of a White Helmets video. The results of the examination surprised even those people who are accustomed to the flow of endless fakes, skillfully created by the White Helmets. It has been found that the emergency resuscitation techniques were either carried out incorrectly, or it was nothing more than an imitation being used on already lifeless children.

Dr Leif Elinder, a known Swedish medical doctor profile, author and specialist in pediatrics, having carefully examined the video material, said that the measures had been inflicted upon those lifeless children, were bizarre, non-medical, non-lifesaving, and even counterproductive in terms of life-saving purposes.

Dr Lena Oske, a Swedish medical doctor and general practitioner, shares the same opinion. In her statement, Dr Oske referred to the presumed, adrenaline injection, performed in the White Helmet video. Her specialist opinion dismisses the procedure as unqualified and incorrect.

Undoubtedly, this video is a real prove of the White Helmets’ real attitude to the victims of the war. This time, they used the corpses of children to escalate the conflict. What will happen next and how far will “human rights activists” dare to go?

According to Professor Dr Marcello Ferrada de Noli, who is a founder and chairman of Swedish Professors and Doctors for Human Rights (http://swedhr.org/), such “human rights” organizations don’t make any efforts to resolve the conflict, but only try to escalate it. They must be brought to justice and convicted for their war crimes against humanity.