Washington pokračuje ve své Syrské hře / Washington continues to play its game in Syria

Avatar
Původní autoři

Anna Jaunger
15. 3. 2017
Na pozadí Pentagonem plánované operace na osvobození syrského Rakka od teroristů ISIS si mnozí odborníci kladou další otázky. Spojené státy deklarují úmysl provést operaci proti ISIS ve spolupráci s Kurdy a Tureckem, což je samo o sobě nepravděpodobné s ohledem na hluboké rozpory mezi oběma stranami. Není jasné, proč by se kurdské formaceúčastnily této operace. Možná by za tímto záměrem mohlo být rozšíření kurdských území nad rámec hranic syrského Kurdistánu (Rojava) za podpory vnějšího vlivu. Není těžké pochopit, že tato vnější síla je ve Spojených státech. Zatím Washington zdvojnásobil svoji vojenskou sílu na území, které je ovládáno převážně kurdskými ozbrojenými oddíly “syrských demokratických sil”.


USA poslaly do Sýrie 400 příslušníků námořní pěchoty a několik set vojáků z 75. Ranger regiment. Ačkoli mluvčí Pentagonu major Adrian Rankine-Galloway veřejně odmítl komentovat jakékoli rozmístění vojsk USA v Sýrii, ačkoli je zřejmé, že plány a akce Washingtonu jsou zaměřeny přímo na posílení jeho pozic a rozšiřování vlivu USA v regionu.

Není pochyb o tom, že syrské Demokratické síly provádějí všechny své vojenské operace pod kontrolou USA. Mnozí odborníci se domnívají, že podporou Kurdů v jejich boji proti ISIS Washington nesleduje žádné ušlechtilé cíle. Prosazuje svůj zájem destabilizovat situaci v regionu.
Bojová činnost Kurdů ukazuje, že je USA jednoznačně podporují a posilují možnost uplatnit jejich práva v budoucí politické struktuře Sýrie.

Je známo, že hlavními požadavky Kurdů vůči syrské vládě jsou federalizace Sýrie a autonomie, v níž by mohli budovat svůj svrchovaný stát. Washington má velký zájem na fragmentaci země a podkopání role oficiálního Damašku.

Na úkor kurdské krve se USA chystá získat všechny zásluhy za osvobození Rakka od ISIS. Jeho činnost bez koordinace s syrskou vládou směřuje k destabilizaci situace v Sýrii a překáží procesu mírového urovnání syrské krize. To je jediný důvod, proč USA nespoléhají hlavně na svého hlavního spojence v NATO Turecko, ale na ty, kteří bojují za vytvoření vlastního státu.
Za takových okolností je nepravděpodobné, že Washington dodrží své sliby a riziko, že syrští Kurdové budou zklamáni spoluprací s takovým pokryteckým partnerem, je velmi vysoká.

Sledujte nejnovější vývoj na https://twitter.com/inside_syria

Washington continues to play its game in Syria
Against the background of the Pentagon-planned operation to liberate the Syrian Raqqa from ISIS terrorists, many experts raise more and more questions about it. The United States intends to conduct the operation against ISIS in cooperation with the Kurds and Turkey, which in itself is unlikely because of the deep contradictions between both sides. In this regard, it is not entirely clear, why the Kurdish formations would intend to take part in this operation. Perhaps, this intention and the Kurdish expansion of the territory, which is beyond of the borders of the Syrian Kurdistan (Rojava), experience direct external influence.


It is not difficult to understand that this external force is the United States. Earlier, Washington doubled the U.S. contingent on the territory that is controlled mainly by the Kurdish armed detachments of the Syrian Democratic Forces.

The U.S. sent 400 marines and several hundred soldiers from the 75th Ranger Regiment to Syria. Although Pentagon Spokesman Major Adrian Rankine-Galloway publicly refused to comment any deployment of the U.S. troops in Syria because of security reasons, it is clear that Washington’s plans and actions are aimed directly at strengthening its positions and expanding the U.S. influence in the region.

There is no doubt that the Syrian Democratic Forces are conducting all their military operations under the U.S. control. Many experts believe that supporting the Kurds in their fighting against ISIS, Washington doesn’t pursue any good goal. It promotes its own interests to destabilize the situation in the region.

Combat activity of the Kurds shows that the U.S. clearly guaranteed them support and the opportunity to assert their rights in the future political structure of Syria.

It is known that the main demands of the Kurds for the Syrian government are the federalization of Syria and an autonomy, where they can build their sovereign state. In its turn, Washington is deeply interested in fragmenting the country and undermining the role of the official Damascus.

At the expense of Kurdish blood, the U.S. is going to take all the credit for liberating Raqqa from ISIS. Its activity without any coordination with the Syrian government encourages the destabilization of the situation in Syria, and impedes the process of the peace settlement of the Syrian crisis. This is the only one reason for the U.S. to rely mainly not on its main NATO ally, Turkey, but on those who fight for creating their own state.

In such circumstances, it is unlikely that Washington will keep its promises in the future, and the chance that the Syrian Kurds will be disappointed with cooperation with such a hypocritical partner, is very high.

Follow the latest developments on https://twitter.com/inside_syria.