Asociace Vojáci proti válce a další organizace: Mír musíme ubránit

Avatar
Původní autoři

21. 9. 2017
21. září je Mezinárodní den míru. Byl vyhlášen roku 1981 rezolucí Valného shromáždění OSN č. 36/67, která uvádí, že tento den bude „věnován podpoře ideálů míru uvnitř i mezi státy a národy”. Každoroční připomínka tohoto dne podtrhuje fakt, že mír je jedním z univerzálních cílů lidstva a za jeho ochranu jsme odpovědni my všichni..Je proto dobré si v tento den připomenout, že vyhlášení Mezinárodního dne míru bylo v souladu a na základě Rezoluce XV. Valného shromáždění OSN ze dne 14.12. 1960 (DEKLARECE PRÁV NÁRODŮ ). 


A také osvěžit v paměti některé formulace. Již v preambuli se uvádí: Valné shromáždění, vědomo si toho, že národy světa vyhlásily v Chartě Organizace spojených národů, že jsou rozhodnuty ,,prohlásit svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů a žen a národů velikých i malých” a ,,podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň ve větší svobodě”

uvědomujíc si nutnost vytvořit podmínky pro stabilitu a blahobyt, pro mírové a přátelské vztahy založené na respektování zásad rovnoprávnosti a sebeurčení všech národů a všeobecné úcty a zachování všech lidských práv a základních svobod pro všechny, bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka a náboženského vyznání,…. slavnostně vyhlašuje nutnost neprodleně a bezvýhradně skoncovat s kolonialismem ve všech jeho formách a projevech,. podrobení národů zahraničnímu jhu a nadvládě a zahraničnímu vykořisťování znamená popírání základních lidských práv, odporuje Chartě OSN a brání rozvoji spolupráce a nastolení míru na celém světě;

V závěrečném odstavci je uvedeno – všechny státy musí přísně a neochvějně zachovávat ustanovení charty Organizace spojených národů, Všeobecné deklarace lidských práv a této deklarace na základě rovnoprávnosti, nevměšování do vnitřních záležitostí všech států a respektování svrchovaných práv všech národů a územní celistvosti států.

Hovořím o tom proto, že ve Výzvě Světové rady míru, která byla naší Asociaci doručena , (jako všem členským organizacím SRM v Evropě), je ostře poukázáno na soustavné, hrubé a neustále se stupňující porušování nejen uváděné Deklarace a Rezoluce OSN, ale zejména porušování samotné Charty OSN ze strany především USA, NATO, ale i EU. Hovořím o tom proto, že vím, že každý takovýto projev je napadán jako nepravdivý a „hovořící jazykem 50 let“. Jaká je skutečnost – takový je projev. Mají-li být věci , jevy a činy nazývány pravými jmény, pak agrese je agresí, vměšování-vměšováním, imperialismus-imperialismem apod. Mimoto samotné popisované jevy jsou prováděny razantněji, drsněji, větší bezohledností a stále stupňující tendencí. Je třeba tento trend ukončit.Věřím, že lidé v ČR najdou dosti odvahy a sil, aby udělali pořádek ve svém domě. Je k tomu ideální příležitost – nesmíme ji promarnit.

Je nutné zdůraznit, že „právo národů na mír“ vyžaduje, aby politika států směřovala k odstranění hrozby války“ a že podpora míru je nezbytná, aby každý mohl plně využívat svých lidských práv.

plukovník.v.v. Jiří Bureš
předseda Asociace Vojáci proti válce.

Prohlášení k národům Evropy
Dej sílu boji za mír!

21. září – Den akce proti jaderným a jiným zbraním hromadného ničení a zahraničním vojenským základnám.

Členské organizace Světové rady míru v Evropě se rozhodly, že oslaví Mezinárodní den míru – vyhlášený Organizací spojených národů na 21. září – sjednotit své hlasy v prohlášení k národům Evropy, aby prokázaly větší sílu boji pro mír!
Lidé v Evropě a na celém světě čelí rostoucí globální agresivitě imperialismu, eskalaci militarismu, nárůstu vojenských výdajů, závodů na nové, sofistikovanější a ničivější zbraně, včetně jaderných zbraní, instalace nových vojenských sil a vybavení v zahraničních základnách, které USA, NATO a EU velmoci propagují v Evropě i po celém světě. Intervence a násilné operace, destabilizace, války, agrese a okupace vůči zemím a jejich národům – vždy podporované rozsáhlými mediálními kampaněmi manipulacemi a podváděním – rozsévají smrt, utrpení a zničení milionů lidí na Středním východě, ve Střední Asii, v Africe, nebo Evropě, jak dokazuje realita Afghánistánu, Iráku, Libye, Sýrie, Jemenu, Ukrajiny nebo jiných zemí.

Dramatická situace milionů uprchlíků vyžaduje odsouzení hluboce nelidského ignorování lidských práv v těchto agresivních válkách.

Zároveň je OSN instrumentalizována imperialistickými sílami a principy její zakládající Charty jsou porušovány stále více a více arbitrárními a nejednoznačnými rezolucemi a rozhodnutími.

Spojené státy, NATO a velké mocnosti EU a jejich spojenci ve svých ambicích pro světovou nadvládu jsou velkými hrozbami míru a národů na celé planetě. Pomocí neustálého zvyšování napětí, hrozeb a opatření politické, ekonomické, obchodní a finanční izolace – sankcím a blokádám – vměšování do vnitřních záležitostí států a agresi v mezinárodních vztazích usilují o zajištění geostrategické kontroly důležitých regionů a hlavních zdrojů surovin a omezit nebo zničit jakoukoli zemi považovanou za překážku jejich hegemonických záměrů. V Evropě, jako součást této eskalace válečnictví je obzvláště znepokojující pokračující a zvýšené napětí podporované USA, NATO a EU proti Ruské federaci, zjevné v novém nasazení vojenských sil USA a NATO ve východní Evropě; v USA i Evropě instalovali protiraketový systém THAAD včetně jaderné bomby B-61 a stíhací letouny, které jsou schopny je přepravovat, v rámci doktríny prvního jaderného úderu; to vše v rámci kroků vedoucích k další militarizaci Evropské unie a jejímu započítání jako “evropského pilíře NATO”.

Dnes s existujícími zbraněmi , by nová válka svou proporcí rovnající se velkým světovým válkám, které proběhly ve 20. století, znamenala zničení lidstva, jak ho známe. V tento Mezinárodní den míru požadujeme ukončení všech válečných útoků, zákaz všech jaderných a jiných zbraní hromadného ničení, ukončení všech zahraničních vojenských základen. V tomto rámci má zásadní význam přijetí smlouvy o zákazu jaderných zbraní ze dne 7. července Smlouvy OSN o vyjednávání právně závazného nástroje k zákazu jaderných zbraní vedoucího k úplnému odstranění jaderných zbraní, což je odrazem očekávání národů, světového mírového hnutí a úsilí nejaderných států, pro svět bez jaderných zbraní.

V tento Mezinárodní den míru odsuzujeme cíle a kroky NATO, požadujeme, rozpuštění NATO a podporujeme boj každého národa v každém členském státě NATO o vystoupení z tohoto vojensko -politického bloku.

.Zasíláme naši výzvu všem, kteří upřímně obhajují mír, prosazují a účastní se iniciativ, které evokují Mezinárodní den míru, sjednocujíc zásady zakotvené v Chartě OSN, na obranu práva národů na sebeurčení, národní suverenitu a nezávislost, nevměšování do vnitřních záležitostí států, mírového řešení mezinárodních konfliktů, ukončení všech forem národního útlaku, všeobecného a řízeného odzbrojení, spolupráce mezi národy a zeměmi pro nový svět v míru, emancipace a pokroku lidstva. Na obranu těchto zásad budeme i nadále zasahovat do našich zemí, což přispěje k rozšíření jednoty a sbližování v činnosti, apelovat na všechny, kteří s nimi souhlasí, aby poskytli větší sílu boji za mír.

Znovu potvrzujeme naši pevnou víru, že pouze obranou míru můžeme zajistit budoucnost národů Evropy, budoucnost všech národů na celém světě.
Prohlášení členských organizací Světové rady míru v Evropě předává

Asociace Vojáci proti válce – Česká republika z.s. 

K prohlášení členských organizací Světové rady míru v Evropě se připojují:
Klub českého pohraničí z.s.
České mírové fórum z.s.
Slovanský výbor ČR z.s.
Českoslovenští vojáci v záloze za mír z.s.