Posouzení výhodnosti těžby Li-W-Sn rud na ložisku Cínovec pro český stát

Avatar
Původní autoři

18. 10. 2017
Redakce předkládá čtenářům pozoruhodnou studii na zakázku… technicka-univerzita-analyza-f.PDF    
http://geomet-cz.com/soubory/technicka-univerzita-analyza-f.PDF
Zadavatel GEOMET s. r. o.
Zpracovatel: Doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., děkan Hornicko-geologické fakulty
s kolektivem Institutu ekonomiky a systémů řízení HGF
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Zpracováno: září – říjen 2017

(Dokument byl zaslán předsedům parlamentních stran.)
Závěry:


Na základě našeho odborného posouzení, které jsme provedli na datech poskytnutých zadavatelem, se jako jednoznačně nejhorší varianta pro stát jeví odstoupení investora od záměru těžit a nerealizace projektu, neboť kromě výpadku budoucích příjmů z daní v řádu desítek miliard ročně, je stát zatížen náklady na nezaměstnané, kteří by díky záměru investora mohli získat práci.

Varianta nekonsensuálního předání projektu plně do rukou státních firem vyústí v lepším případě ve značné zpoždění projektu a výpadku příjmů pro stát ve výši přes 200 mld. Kč. V horším případě, v důsledku nedostupnosti know-how a nedostatku finančních zdrojů pro vysoké vstupní kapitálové náklady, může vyústit v nerealizaci projektu a ztráty pro stát ve výši více než 740 mld. Kč.

Varianta snahy státu o maximalizaci výnosů prostřednictvím zvýšení poplatků plynoucích z těžby nad současný zákonný rámec může na straně jedné státu zajistit navýšení příjmů pouze v řádech jednotek milionů, na straně druhé může celý projekt učinit nerentabilní pro investora s výše uvedenými ztrátami pro stát v řádech desítek miliard.

Varianta co nejrychlejšího zahájení projektu s vytvořením uceleného řetězce na území České republiky, od těžby až po finální výrobek s vysokou přidanou hodnotou je naopak nejvhodnější, protože:

✓ výrazně snižuje nezaměstnanost (zapojeno může být více než 8.000 zaměstnanců),
✓ významně zvyšuje ekonomické oživení všech dotčených regionů,
✓ zásadním způsobem přispívá do státního rozpočtu (minimální výnos přes 30 mld. Kč ročně představuje více než 2,5 % příjmů současného státního rozpočtu).