A jejda. Tomáše Halíka prošetřuje policie. Jde o podvod, kterého se měl údajně dopustit. Zde se dozvíte, o co jde

Avatar
Původní autoři

15.11. 2017   Rukojmí
Docent Otakar Jelínek, který působí v Ústavu biofyziky a informatiky při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, se dlouhodobě věnuje pochybnostem kolem osoby religionisty Tomáše Halíka. Zpochybnil Halíkův titul Th.D. Nyní napsal otevřený dopis Tomáši Halíkovi, ve kterém ho informuje, že po konzultaci s úřadem ombudsmana podal podnět k policii, která by se měla oprávněností používání akademického titulu ze strany Halíka zabývat. Podezření padá i na bývalého rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, který titul Halíkovi udělil (vydal mu nostrifikační osvědčení), kdy jde o podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby podle trestního zákoníku.
Jelínek 6. června letošního roku odeslal „Podnět k šetření České policii“. Jeho podnět byl okamžitě přijat a dne 27. června byl policejním prezidiem vyrozuměn o tom, že věc byla podle místní příslušnosti postoupena k dalšímu opatření policejnímu orgánu PČR, Obvodního ředitelství policie Praha, kde celá věc je nyní v řízení.

Titul Halíkovi potvrdil Hampl

Jelínek Halíkovi píše, že titul doktora teologie (Th.D za jménem) získal „velmi svérázným atypickým způsobem, a to s porušením mnohých akademických zvyklostí i našich zákonů. Podstatnou věcí celé kauzy je to, že až do dnešního dne jste nepředložil řádně obhájenou disertační práci, která je nejen podle našeho vysokoškolského zákona, ale i v celosvětovém měřítku nutnou podmínkou pro získání takového titulu.“

Jelínek informuje, že na tuto základní skutečnost upozornil nejen vedení Karlovy univerzity, ale i její etickou komisi. „Protože univerzita na mé oprávněné námitky k Vašemu doktorátu nereagovala, rozhodl jsem se prostřednictvím veřejného ochránce práv postoupit tuto záležitost ke správnímu soudu,“ informoval Jelínek Halíka.

Z úřadu ombudsmana mu prý bylo doporučeno, jak by mohl v té věci dále postupovat. „Na závěr poznamenám, že úmyslné neoprávněné užívání vědecké hodnosti nebo titulu absolventa vysoké školy je přestupkem. A dále úřední osoba se dopustí trestného činu, pokud v úmyslu opatřit jinému prospěch vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu nebo překročí svou pravomoc. V takových případech se můžete obrátit na policii,“ napsali Jelínkovi z úřadu veřejného ochránce práv.

O této věci informoval e-mailem 6. března senátora prof. Hampla, který ono nostrifikační osvědčení titulu jako tehdejší úřadující rektor vydal. „Požádal jsem jej o krátkou schůzku. Prof. Hampl na mou žádost nereagoval, ani mi neodpověděl, proto jsem se obrátil 16. května na jeho asistenta a poradce PhDr. Karla Höfera se stejnou žádostí. Ten mi posléze doporučil, abych kontaktoval příslušné orgány UK, které mají pravomoci k vyhodnocení či řešení záležitosti. Ještě jednou jsem se, avšak opět marně pokusil k senátorovi Hamplovi v jeho úředních hodinách dostat a záležitost s ním nějak projednat. Až 6. června 2017 jsem se konečně odhodlal k tomu, abych odeslal ‚Podnět k šetření České policii‘. Jeho kopie je uvedena v příloze tohoto dopisu. Můj podnět byl okamžitě přijat a dne 27. června jsem byl policejním prezidiem vyrozuměn o tom, že věc byla podle místní příslušnosti postoupena k dalšímu opatření policejnímu orgánu PČR, Obvodního ředitelství policie Praha1, ul. Bartolomějská 14, 110 00 Praha 1, kde celá věc je nyní v řízení,“ píše Jelínek Halíkovi.

Falešný profesor filozofie? Zoufalá angličtina

„Pane profesore, Vy jste se v otevřeném dopise ParlamentnímListům.cz o mně vyjádřil, že ‚pan Jelínek se podepisuje svou funkcí na UK, a tím zároveň škodí pověsti naší univerzity v zahraničí‘, a nerozpakoval jste se dokonce proto podat na mne stížnost u děkana lékařské fakulty. K tomu Vám sděluji, že já až dosud v mých téměř 77 letech jsem řádným členem akademické obce univerzity. Funkce, které byly uváděny v mých dopisech, zde však skutečně zastávám. Vy sám ovšem v zahraničí vystupujete často v roli falešného profesora! Já pracuji na lékařské fakultě, ale nikdy by mne nenapadlo s ohledem na mé fyzikální vzdělání vystupovat v zahraničí jako docent medicíny, jako to děláte vy, když v USA vystupujete jako ‚professor of philosophy at the Charles university‘. To je podle mého soudu pravé zneužívání jména naší univerzity! Vy jste zde byl jmenován docentem a poté i profesorem sociologie, a proto byste tento obor měl uvádět důsledně i v zahraničí. Jestliže se tam vydáváte za profesora filozofie, nedivte se, že v mých očích se jevíte jako typický hochštapler,“ píše Jelínek Halíkovi.

Jelínek v dopise dále zpochybňuje vědeckou kompetenci Halíka: „V dopise panu Josefu Provazníkovi, radaktorovi e-portálu, jste nedávno napsal: ‚Snažím se vědeckou prací a přednáškami na prestižních amerických univerzitách zjednávat čest jménu naší země, pošramocenému vstupováním našich představitelů…‘ Vy, pane profesore, si opravdu myslíte, že Vaše přednáška typu ‚Afernoon of Christianity‘, která je přístupná na webu, by mohla být vůbec považována za vědeckou? To jste snad ztratil veškerou soudnost! Já si osobně myslím, že takovými naprostými banalitami, a navíc vyjadřovanými zoufalou angličtinou, můžete dobré jméno naší univerzity v zahraničí jen poškodit.“

Protikatolické univerzity

Jelínek též zmiňuje, že Halík spolupracuje s univerzitami, které zastávají postoje neslučitelné s katolickou morálkou a vírou: „Naši občané by měli též vědět, co je možné o Notre Dame univerzitě získat na Wikipedii. Např. i to, že František kardinál George, blahé paměti, spolu s dalšími 68 biskupy a peticí s 345 tisíci podpisů se postavili proti pozvání prezidenta Obamy, propagujícího potraty, a proti doktorátu, který mu zde chtěli udělit. Kardinál George tehdy napsal, že tato univerzita zjevně nechápe, co znamená být katolickou univerzitou. Vy sám ovšem s oblibou na podobných místech působíte, což je v příkrém kontrastu s Vaším titulem preláta jeho Svatosti.“

Podobně i místo Halíkova působení v Anglii, unitářská Harris Manchester College na Oxfordské univerzitě, je podle Jelínka ústavem velmi kontroverzním z hlediska katolického pravověří. „I to by měli znát naši katoličtí občané, že to je poslední 39. kolej, která byla do Oxfordské univerzity zahrnuta až v roce 1996. Původně toto zařízení bylo určeno pro náboženské nekonformisty, anglické presbyteriány, kteří by jinak nemohli na univerzitě z náboženských důvodů studovat, a vyučována zde byla radikální teologie. Takové místo ovšem Vám při Vašem teologickém zaměření očividně vyhovuje. Není divu, že návrh na Váš čestný doktorát vyšel právě z této koleje, kde působí i Váš podporovatel dr. Sekyra,“ píše Jelínek.

„Mnohokrát jste se velmi arogantně vyjadřoval nejen o prezidentovi Ruské federace, ale i o patriarchovi moskevském Kyrilovi a kritizoval jste spojení pravoslavné církve se státní mocí. Vy ovšem sám u nás konáte daleko horší věci, když se opovažujete zneužívat dokonce i bohoslužby pro politické účely. Vám totiž také zcela uniklo, že v současném Rusku došlo k nebývalé obnově spirituality, a to v takové míře, že sám patriarcha Kyril to označuje za zázrak, zatímco Vámi údajně iniciované Desetiletí duchovní obnovy u nás skončilo totálním fiaskem, což smutně demonstruje současný fatální odliv věřících. Pane profesore, připomínám, že ještě dříve, než jste se Vy narodil, jsem já už konal službu při oltáři. To mne opravňuje k tomu, abych Vás jako starší vyzval, abyste se nad body tohoto dopisu zamyslel, vyvodil z toho pro sebe důsledky a neoddaloval takové posouzení až k nebeské bráně,“ uzavřel svůj dopis Doc. RNDr Otakar Jelínek, CSc., člen akademické obce Karlovy univerzity.
Osvědčení rektora Václava Hampla protizákonné?

Předmětem samotného podnětu k šetření policii je podezření, že Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D, používá za jménem titul Th.D neoprávněně a v rozporu s vysokoškolským zákonem, čímž prý dochází k soustavnému matení naší veřejnosti.

„Osvědčení ze dne 7. 12. 2006, kterým bývalý rektor prof. RNDr Václav Hampl, Dr.Sc., uděluje Mons. prof. Tomáši Halíkovi právo užívat tento titul, bylo podle mého soudu vydáno nejen v rozporu s vysokoškolským zákonem č. 111/1998 Sb., ale i s mezinárodní smlouvou č. 104/2006. Takové jednání úřední osoby by mohlo být v krajním případě posuzováno dokonce i z hlediska § 329 zákona č. 40/2009 Sb.,“ uvádí Jelínek. Jde o možné zneužití pravomoci úřední osoby podle trestního zákoníka.

Podle Jelínka Tomáš Halík svůj doktorát teologie získal v rozporu nejen s naším vysokoškolským zákonem, ale i se všeobecně dodržovanou praxí, s níž jsou doktoráty udělovány na celém světě.

„Vědecký doktorát (za jménem) lze totiž podle našeho vysokoškolského zákona i podle celosvětové praxe získat výhradně absolvováním postgraduálního doktorského studijního programu. Takový program však Mons. prof. PhDr. T. Halík nikde neabsolvoval. Nepředložil tudíž ani žádnou řádně obhájenou disertační práci, jaká je pro získání takového titulu všeobecně vyžadována. Náš vysokoškolský zákon rovněž v této souvislosti nezmiňuje instituci čestného doktorátu, který sám o sobě v žádném případě nemůže řádné vzdělání nahrazovat, neboť tato čestná hodnost je titul dosažený jmenováním, a nikoliv studiem.

Mons. prof. Halík používá podle mého přesvědčení za jménem tudíž neoprávněně vědecký titul Th.D, neboť na žádné univerzitě u nás ani v zahraničí neabsolvoval postgraduální doktorské studium,“ uvádí Jelínek.
„Mons. Halík se tím ve Wroclawi dopustil jasného akademického podvodu…“

Jelínek uvádí, že bezprostředně po své „konverzi“ obhajuje Halík na Karlově univerzitě v roce 1972 svou rigorózní práci „Křesťanství jako utopie. K dialektice dějin křesťanského sociálního myšlení“, za niž byl údajně tehdy oceněn Ústavem atheismu. Na základě této rigorózní práce mu byl udělen Karlovou univerzitou v roce 1972 akademický (před jménem) titul PhDr., tzv. malý doktorát.

„Po sametové revoluci strávil Halík nějaký čas studiem na Papežské lateránské univerzitě v Římě, kde mu byla v roce 1992 udělena akademická, nikoliv doktorská hodnost licenciáta teologie Th.lic. Doktorské studium, které na Lateránské univerzitě započal, mu zde bylo přerušeno. Aniž absolvoval doktorské studium teologie zakončené řádným vědeckým doktorátem v Římě nebo v Praze, získal Halík v témže roce 1992 na Papežské teologické fakultě ve Wroclawi vyšší docentskou hodnost ThDr.hab. Tím byly porušeny dokonce i polské zákony, které pro udělení hodnosti Dr.hab. vyžadují od uchazečů předchozí řádný doktorát v oboru,“ píše Jelínek.

V souvislosti se svým habilitačním řízením se podle Jelínka Halík dopustil jednání, které je rovněž v příkrém rozporu s akademickou etikou. „K tomu došlo tím způsobem, že Halík ve Wroclawi a) uvedl podvodně svůj akademický titul doktora filozofie PhDr. (tzv. malý doktorát) jako doktorát vědecký (za jménem) a b) navíc uplatnil zde podruhé svou habilitační práci ‚Katolická kultura a česká společnost po II. vatikánském koncilu‘, za niž mu byl již předtím Karlovou univerzitou 21. 5. 1992 udělen titul docenta v oboru sociologie. Papežská teologická fakulta ve Wroclawi Halíkovi posléze udělila 13. října 1992 titul habilitovaného doktora teologických věd, směru praktické teologie. Tomuto polskému titulu Th.D.hab. odpovídá u nás podle mezinárodní smlouvy č. 104/2006 hodnost docenta teologie. Promoce ve Wroclawi byla tehdy údajně Halíkovi odepřena a diplom s číslem 3 byl mu vystaven až dva roky poté dne 29. 9. 1994,“ uvádí Jelínek.

„Mons. Halík se tím ve Wroclawi dopustil jasného akademického podvodu. Není možné, aby někdo mohl získat na základě téže habilitační práce vědecko-pedagogické tituly v různých oborech, jednou sociologie u nás a  podruhé praktické teologie v Polsku, navíc s malým doktorátem v jiném oboru!“ dodal docent Jelínek.
Podezření, že rektor Hampl se dopustil jednání hraničící s trestním činem

„Mons. Prof. Halík se ohání osvědčením svého titulu doktora teologie Karlovou univerzitou. Jak je všeobecně známo, nostrifikovat lze pouze v cizině absolvované vzdělání v příslušném studijním programu. V osvědčení profesorovi Halíkovi bývalým rektorem prof. RNDr V. Hamplem, Dr.Sc., ze dne 7. 12. 2006 o právu užívat vědecký doktorský titul, byl podle mého soudu a) neoprávněně použit § 99 odst. 10 zákona č. 111, neboť ten se týká výlučně absolventů doktorského studia, které Halík nikde neabsolvoval, a dále b) mylně a nepřípustně zaměněn polský akademický titul Dr.habil, který je získáván v habilitačním řízení, a odpovídá tudíž našemu docentovi, za vědecký doktorát. Podle polské legislatury je nutnou podmínkou pro získání titulu Dr.habil. vlastnit vědecký doktorát v oboru. Tuto nutnou podmínku Mons. prof. Tomáš Halík očividně nesplnil a namísto doktorátu vědeckého uplatnil ve Wroclawi svůj nižší tzv. malý doktorát filozofie. Proto vyslovuji důvodné podezření, že uvedené nostrifikační osvědčení bylo vydáno v rozporu nejen s naším právním řádem, ale i s mezinárodní smlouvou č. 104/2006 s Polskem o vzájemném uznávání vzdělání. Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík by proto neměl podle mého soudu používat titulu Th.D za jménem,“ píše v podnětu Jelínek.

Z úřadu veřejného ochránce práv bylo Jelínkovi sděleno, že ochránce práv nemůže do činnosti vysokých škol zasahovat, a to ani tehdy, pokud existuje podezření na nesprávně přiznaný vysokoškolský titul.

„Současně mně bylo doporučeno, že se mohu obrátit na policii v případě podezření, že se úřední osoba dopustila jednání hraničícího s trestním činem, jestliže vykonala svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu nebo překročila svou pravomoc s odkazem na § 329 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Domnívám se důvodně, že právě takového jednání se dopustil bývalý rektor Prof. RNDr. Václav Hampl, Dr.Sc., jako úřední osoba, kdy v úmyslu opatřit jinému prospěch vydal profesorovi Halíkovi, možná z nedostatku relevantních informací, nostrifikační osvědčení, které je podle mého soudu v rozporu s právními předpisy, jak bylo ukázáno výše,“ uvádí Jelínek.

Kromě aspektu právního má podle Jelínka jeho podání i rozměr, týkající se akademické etiky. „Mons. Prof. Halík se totiž nerozpakoval použít v podstatě jednu a tutéž odbornou práci, kterou napsal pod vedením Mons. Prof. Karla Skalického v Římě, pro získání čtyř různých titulů: Th.Lic. v Římě, docenta sociologie v roce 1992 v Praze, docenta praktické teologie – ThD.hab. ve Wroclawi, a konečně nostrifikací tohoto titulu Karlovou univerzitou i vědeckého doktorátu Th.D za jménem. Právě v tomto faktu spatřuji Halíkovo flagrantní porušení akademické etiky, které z nepochopitelných důvodů Karlova univerzita kryje. Prof. Halík je také snad jediným z našich univerzitních profesorů, kterému chybí řádně získaný vědecký doktorát. Všichni kromě Halíka vlastní DrSc., Ph.D, nebo CSc. za jménem,“ zakončil Doc. RNDr Otakar Jelínek, CSc.