Sto let stará revoluce, vyvolávající spousty nikdy nezodpovězených otázek

Avatar
Původní autoři
Svoboda-rovnost-bratrství (revoluční plakát 1917)

– vlk –
7.11.2017 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Už dlouho a  dlouho před dnešním dnem jsem přemýšlel, co ke stému výročí Říjnové revoluce napsat. Bylo totiž jasné, k  čemu se Kosa dne 7. listopadu 2017 musí vyjádřit. Že totiž nějaké jiné téma může na její dnešní stránku jen tehdy, pokud by se jednalo o  něco dějinně velkého o rozměru například II. světové války… Jinak prostě pojednání tohoto dne musí být o tom, co se stalo v  Petrohradě přesně před sto roky!

Zrovna tak bylo zřejmé, že jestli ale to dnešní psaní má mít nějaký smysl, musí být alespoň trochu jiné než ty megatuny článků a článečků, kterými jsme nejen dnes, ale dobře už celý minulý týden zavalováni. Kde se v  drtivé většině řeší rudý, posléze bolševický teror, gulagy, nesvoboda, útlak, násilí, nesvoboda atd. atd. V  sofistikovanějších verzích pak jde o  historické, či spíše historizující seriály o peripetiích té bolševické revoluce.

Jakkoli nemíním ani trochu třeba jen relativizovat bolševický teror a  celou tu hrůzu zejména Stalinova vládnutí, v  které se koupalo po revoluci Rusko a  ruské impérium, zrovna tak necítím sebemenší potřebu se k tomuhle stejně širokému, jako plytkému informačnímu proudu připojovat. Nehodlám, ba dokonce ani nejsem v  situaci, kdy si mohu dovolit mrhat svým časem u počítače a  vaším jako pozorných čtenářů. Tohle snadno najdete dnes a zítra v jakémkoli mainstreamu. A  na to tady Kosa skutečně není a nikdy nebude.

Co by mne docela lákalo, je druhá možnost – podat nějaký, byť třeba jen útržkovitý pohled na 7. listopad 1917 a  věci s ním související nebo z něj vyplývající v  historizující formě. Lákalo určitě, ale jsem si vědom svých možností. Tudíž stokrát se vám nějaká cesta může líbit a  lákat vás, ale vkročit na ni má smysl jen tehdy, když víte, že jste schopni po  ní jít a někam se dobrat. A  tohle není moje /současná, ale bojím se, že ani budoucí/ pozice..

Takže co s  tím uděláš vlku?

Těžká otázka a  ještě nesnadnější odpověď… Vlastně – otázka a  nesnadná?! Proč??!!! A  proč otázka??? Co takhle otázky? Těch mám celou řadu! Právě k  dnešnímu výročí. Už hodně dlouho. Většinou nezodpovězených, protože je (pro jistotu někdo, alespoň co je mi známo) nepoložil. Aby na ně on sám nebo někdo jiný nemusel odpovídat.

Takže dnes to napíši formou, kterou jsem dosud v  žádném svém článku nepoužil – jako seznam otázek, které mne ohledně dnešního data nebo v  souvislosti s ním napadají. Znovu opakuji – půjde jen o soubor více či méně souvisejících dotazů. Ale nehledejte za nimi žádné odpovědi. Ne, že bych si nějak neuměl většinově odpovědět, ale myslím, že daleko lepší bude, když si na každou odpoví jeden každý z  vás sám. Jen sám pro sebe. Aby ho nikdo neslyšel. Protože pak je největší pravděpodobnost, že odpověď bude poctivá. Poctivostí vnitřního hlasu. Bez pózy vůči okolí, které by leckdy mohlo reagovat velmi nepříjemně a vaši odpověď zmoderovat. Jste-li s  touto formou článku srozuměni, pak vstupte do světa vlkových otázek.

Jak se teror a počínání bolševiků lišilo od teroru spojeného s  Velkou francouzskou revolucí, která je považována za start moderní demokracie?

Jak je relevantní poukaz na to, že Velká francouzská revoluce proběhla v  roce 1789, tedy v  18. století a tudíž tam bylo barbarství přípustné, zatímco stejný teror v  roce 1917, tedy ve století 20., ne,  když mezi naším dnešním výročím a  časovou distancí 1789-1917 je vlastně stejný časový úsek?

Byla revoluce nevyhnutelná?

Proč přišla ve třetím roce I. světové války?

Byla možná bez vzniku války, do které se poprvé oficiálně zapojil celý svět?

Pokud ne, kdo o proč rozpoutal tenhle dosud nevídaný válečný konflikt, který prakticky zdecimoval celou Evropu?

Respektive – jak je možné, že tzv. demokratické státy, tehdejší sloupy světové demokracie vůbec připustily a umožnily celosvětový konflikt? Proč vlastně? A jak je možné, že připustily a  vlastně svým počínáním po konci 1WW založily důvody k ještě horší II. světové válce?

Bylo Rusko jediným válčícím státem, kde situace hrozila sociálním výbuchem a vzpourou frontových vojáků?

Bolševik – kresba ruského dítěte-současníka

Proč v Rusku nezabraly drakonické tresty proti vzbouřeným vojenským jednotkám na rozdíl od od vzpour a odmítání poslušnosti vojenských jednotek v  Rakousku Uhersku (Rumburk, Boka Kotorská), Francii /vzpoura 112 divizí účastnících se ofenzivy v  Champagni v  dubnu 1917, Itálii nebo Německu?

Byl ten rozdíl dán tím, že v  Rusku bylo samoděržaví a  ve Francii a  Rakousku Uhersku demokracie?

Nebo byl rozdíl v tom, že situace v zásobování fronty i  v zázemí byl v  Rusku, na rozdíl od ostatních válčících zemí, naprosto katastrofický?

Co udělaly tzv.  západní demokracie před první světovou válkou, po  revolučním výbuchu nespokojenosti v  roce 1905 v  Rusku, pro to, aby carskou vládu korigovali, aby se tak revoluční vzpoura nemohla v budoucnu opakovat?

Byl rudý teror v průběhu občanské války jednostrannou záležitostí nebo používaly obě strany konfliktu stejné metody?

“Bolševici obětují Rus Marxovi” – kontrarevoluční antisemitský plakát

Neukazuje náhodou finská občanská válka a  její vyústění do nevídaného běsnění bílého teroru vítězných tzv. bílých Finů, co by se bylo odehrávalo v  Rusku v případě opačného výsledku tamní občanské války? Zde si dovolím připodotknout, že maršál Mannerheim byl elitním carským generálem s  výlučným vojenským postavením u  carského dvora… Byl by dnes v  takovém případě mluvil o  genocidě?

Byly gulagy a  teror proti civilnímu obyvatelstvu jedinečným bolševickým vynálezem nebo měl své velké vzory v  nedávných činech ostatních velmocí? Například postupu Washingtonu proti původnímu obyvatelstvu v  druhé polovině 19. století. Kdy podle některých odhadů bylo zdecimováno až 10 000 000 původních obyvatel USA na výsledných 250 000? Co Mahdího povstání v  Sudánu a  Egyptě proti Britům? Co opakované protibritské vzpoury v Indii -viz povstání Sipahiů a v  rámci jejich potlačení dělostřelecké zmasakrování žen a dětí v Kánpůru? Co bůrská válka a masové zavedení koncetračních táborů pro „nespolupracující “ civilní obyvatelstvo, kde kvóta úmrtí mezi internovanými ženami, dětmi a  starci byla až 25%, což snese srovnání s počtem úmrtí v  nacistických koncentrácích, pokud jsou odečteny oběti průmyslového způsobu vyvražďování plynem a podobnými způsoby? Co nizozemská kampaň kapitána Westerlinga v  rámci tzv. špinavé války proti indonéským partyzánům na Celebesu? Co francouzské decimační bojové metody v  Alžírské válce? Abych jmenoval jenom některé nejznámější a  nejkřiklavější případy? Jak se tohle lišilo od bolševické praxe?

Dětský obrázek z Ruska těch dnů  (“Ať žije svobodné Rusko”)

Byl by bez bolševické revoluce skončil koloniální systém?

Jak se lišil hladomor na Ukrajině od hladomoru v  Irsku kvůli tzv.  plísni bramborové?

Jak se lišilo nucené stěhování obyvatelstva v  Sovětském Rusku oproti tzv.  vystěhování Vysočiny – tzv. Highland Clearances, kdy angličtí majitelé skotských pozemků donutili původní obyvatelstvo k masovému exodu ze Skotska, protože potřebovali pozemky pro rozšíření chovu ovcí?

Pokud jde o hromadný stalinský teror a  útisk – jak se lišilo právní postavení obyčejného sovětského Rusa od postavení britského domorodého podaného v tehdejším Egyptě, Indii, Jižní Africe a dalších britských korunních koloniích?

Byl příchod bolševiků k moci v  Rusku a pozdější jejich vládnutí v Sovětském svazu pouze o teroru nebo měl také nějaké světlé stránky?

Revoluční plakát (1919) propagující Dělnické kluby, knihovny, obchodní domy, školy pro dospělé, mateřské školky a restaurace přístupné široké veřejnosti

Byl by někdo zmodernizoval tak rychle Rusko, kdyby neproběhla revoluce?

Bylo by nebolševické Rusko odolalo německému útoku v  roce 1941 nebo by se bylo nejspíše rychle zhroutilo stejně jako Francie či Polsko?

Byla by se udržela proti Hitlerovi Británie po  rychlé porážce Ruska Hitlerem?

Byl by býval Hitler ve 2WW vůbec poražen, kdyby nebylo Sovětského svazu a  jeho teroristického vládního systému?

Existoval by, bez zapojení Sovětského Ruska do 2WW dnes český element ve střední Evropě?

Revoluční plakát z roku 1921: “Říjnová revoluce – most k světlým zítřkům”

Jak by vypadal dnešní mapa Evropy, kdyby před sto lety nezvítězil bolševik a neumožnil vznik nových samostatných států -konkrétně Polska, Finska, Estonska, Lotyšska a Litvy?

Byla by Trojdohoda umožnila rozpad Rakousko-Uherska a vznik nových států na jejich troskách – konkrétně Československa a  Jugoslávie, kdyby nebylo říjnové revoluce, která vyslala jasný signál, že monarchie ruského, ale i  rakousko-uherského typu nemají budoucnost nebo by Česká republika byla stále součástí Habsburské říše? ?

A nebyly státy bez budoucnosti jen novým sudem prachu další bolševické revoluce?

Nebyl takhle náhodou v pozadí souhlasu se vznikem Československa Jugoslávie strach z  bolševické nákazy u velkých nespokojených národnostních skupin ve střední a  jihovýchodní Evropě?

Nepřispělo k  bolševickému teroru v  třicátých letech i  politické nastavení ostatních velmocí vůči bolševickému státu a  snaha o jeho totální izolaci?

Nevedla politika takhle náhodou Politika détent, zahájená Západem koncem 70-tých let v konečném důsledku k  instalaci Gorbačova a zániku komunistického světového impéria?

Jak uspěla západní demokracie a demokratická politika vůči Německu? Jak a proč vznikl a  zvítězil v Německu nacismus, který málem vyhubil demokracii, tak jak ji chápeme my dnes? Kdo umožnil a podporoval jeho vznik a  růst a proč?

Revoluční plakát: “Negramotný je jako slepý, všude ho čekají neúspěchy a neštěstí”

Jak je možné, že naprosto nesvobodném a terorizovaném sovětském státě se podařilo z  učinit z  beznadějně zaostalé země supervelmoc, která jako první vstoupila do kosmu a  vyslala do vesmíru prvního člověka?

Byla by se byla, bez ruské bolševické revoluce byla vůbec někdy osamostatnila jako suverénní stát? Totéž Indie?

Jak je možné, že dnešní Čína se nepochybně stane osudovým vyzyvatelem Spojených států, když jde o komunistickou diktaturu, kde existují občanské svobody buď velmi omezeně nebo jen formálně? Jak je možné, že v  direktivním a rigidním komunistickém politickém systému došlo k  hospodářskému zázraku, který nemá v lidských dějinách obdoby?

Dětský kresba malého současníka revoluce: “Všechny zbraně bolševikům”

Existoval by na Západě sociální stát, kdyby nebylo bolševické revoluce a  následného podílu SSSR na vítězství Spojenců ve válce s Hitlerem?

Měli bychom dnešní vějíř lidských a  sociálních práv, kdyby zde byl neexistoval konkurenční politicko-společenský systém?

Není takhle celý ten virbl kolem bolševiků sporem o  nadřazené postavení  soukromého vlastnictví, které je nadřazeno úplně všemu ostatnímu, včetně práva na život a  a  udržitelné životní prostředí?

Je hromadění a držba majetku opravdu tou jedinou a největší hodnotou existence člověka?

Lze dosáhnout svobody jednotlivce bez jeho svobody existenční?

Není takhle náhodou důkazem boží existence, že stvořil dvě obrovská zla, ohrožující samu podstatu lidské civilizace – Hitlera a  Stalina v jenom jediném okamžiku a  toho horšího a nebezpečnějšího z nich pro lidstvo nechal potřít tím druhým? Nebyla by to příliš velká náhoda, kdyby v tom nebyl nějaký vyšší záměr?

Tyhle otázky mi víří v hlavě už hodně dlouho hlavou. Nepochybně si zítra vzpomenu na tucet dalších, stejně významných. Zejména tehdy až budu číst  ty masové, ale stejné komentáře o  bolševické revoluci jako erupci zlého, ničemného, tupého a  antilidského násilí… Ale momentálně zůstanu u těch, co už opravdu dlouho, v  souvislosti s  dnešním dnem řeším. Odpovědi, jak jsem napsal v  úvodu, ode mne nečekejte. Smyslem mého otázkového kvízu je donutit vás vaší vlastní odpovědi. Jen sama sobě. Protože k  tak obrovské a  významné události v lidských dějinách, jakým byla revoluce v Petrohradu 7. listopadu 1917, musí, každý politicky motivovaný člověk zaujmout svůj vlastní postoj. Což znamená odpovědět si poctivě na otázky, které nikdo nikdy nepoloží. Ne z  mainstreamu a to jak zpravodajského, tak zejména politického. A  ti, co je položí, z krajních křídel spektra nabídnou všeřešící a  samospásné odpovědi. Já nikoli. Já to nechám na každém z  vás. Záměrně.

A večer nebude od věci věnovat krátkou tichou vzpomínku všem obětem – přímým i nepřímým té revoluce, staré sto let! Jejich tragický osud rozhodně nebyl nutný. Ale, a  to je má poslední otázka na vás, – byl marný a promarněný?

– – –