Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 21.díl. Unie blízká i vzdálená

Avatar
Původní autoři

Petr Žantovský
27.4.2018  zdroj
Tomáš Břicháček je právník, pracuje na Ministerstvu spravedlnosti v sekci mezinárodních vztahů. Zastupuje Českou republiku v expertních pracovních skupinách Rady Evropské unie v oblasti justiční spolupráce, a tudíž má velice blízko k tomu, co se stalo nejen předmětem jeho profesního zájmu, ale i dnes představované knihy – Evropská unie blízká i vzdálená.

Jak tomu názvu rozumět? Evropa, prostřednictvím svých administrativních orgánů, je velice blízko řadovému občanovu Unie, zasahuje do jeho života v bezpočtu případech a mnoha způsoby. Život občana Evropské unie je regulován a určován stovkami unijních předpisů a směrnic. V optimálním případě by se občan vlastně mohl zcela přestat o čemkoli rozhodovat, neboť o většině věcí se už rozhodlo v Bruselu bez jeho přičinění či zásluhy. Potud je Unie člověku blízká. Zároveň však nekonečně vzdálená. Protože právě ono rozhodování se odehrává daleko za horizontem viditelnosti a dosahu jednotlivce. Ten pak může mít oprávněný pocit, že kdesi nahoře vysoko je nějaké neomylné božstvo, do jehož záměrů mu nepřísluší zasahovat. A to je psychologicky velice zrádné, neboť to nutně přináší nedůvěru v evropské instituce a jejich opravdový smysl a užitečnost pro běžný život. Tomáš Břicháček ve své knize velice názorným způsobem rozkrývá příčiny tohoto rozporu mezi občanem a jeho Unií a nabízí vysvětlení třeba i toho, proč se v eurovolbách účastní zpravidla jen zanedbatelný vzorek voličstva. Dejme slovo autorovi a jeho – mimochodem docela zábavnému líčení – toho, co také znamená a představuje „všudypřítomná“ Evropská unie.

Jedním ze způsobů jak si můžeme tuto, jinak těžko uchopitelnou všudypřítomnost názorně ukázat, je projít si z tohoto pohledu různé fáze dne jednoho obyčejného člověka. Řekněme pana Nováka. Když se pan Novák jednoho červnového rána probudí a jeho pohled zamíří na rádio se svítícími digitálními hodinami, nejspíš netuší, že to kolik je právě hodin spoluurčuje směrnice o úpravě letního času (č.2000/84/ES), podle níž musí členské státy v určeném období roku uplatňovat stanovený časový posun. Pan Novák vstane, otevře okno a nadechne se čerstvého vzduchu. Přitom se setká s dopady směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistém ovzduší pro Evropu (č.2008/50/ES) a dalších unijních předpisů, z nichž standardy ochrany čistoty ovzduší z významné části vycházejí. Když se zaposlouchá do ruchu všedního dne v tom, co vchází do jeho uší by, se měly zračit i výsledky působení směrnice o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (č.2002/49/ES). Ptačí zpěv na pozadí budiž připomínkou směrnice o ochraně volně žijících ptáků (č.2009/147/ES).
Pan Novák otočí pákou vodovodní baterie a setká se s dopadem směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě (č.98/83/ES), která přináší harmonizaci minimálních standardů kvality pitné vody. Pasta, jíž si čistí zuby, nebo gel, který si nanáší na vlasy, musí splňovat požadavky nařízení o kosmetických přípravcích (č.1223/2009).
Když pan Novák s manželkou a dětmi snídá přichází do styku s výrobky, které podléhají nařízení, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva (č.178/2002), nařízením o hygieně potravin (č. 852/2004) a dalším unijním předpisům. Kočka si v dáli pochutnává na předmětu zájmu nařízení o uvádění na trh a používání krmiv (č.767/2009). Květiny ve váze na stole, které pan Novák předchozí den koupil manželce, musí odpovídat podmínkám nařízení o stanovení norem jakosti pro čerstvě řezané květiny a čerstvou okrasnou zeleň (č.316/68).
To už pan Novák vychází z bytu. V ruce drží tašku se smetím. Nakládání s ním upravuje směrnice o odpadech (č. 2008/98/ES) a řada dalších unijních předpisů. Nastupuje do výtahu, který musí splňovat technické požadavky směrnice o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů (č.95/16/ES). Před domem zapaluje svou první cigaretu. Zapalovač, který používá, spoluvytvářelo rozhodnutí komise týkající se konkrétních požadavků na bezpečnost pro děti, které musí podle evropských norem splňovat zapalovače (č.2008/357/ES). Cigaret se pak dotýká dlouhá řada unijních směrnic (např. č.2001/37/ES), které upravují, mimo jiné, složení, označování, spotřební daň nebo reklamu.
Když pan Novák přechází přes ulici k autobusové zastávce, chrání ho směrnice o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem (čč.2003/102/ES), která stanoví některé požadavky na konstrukci automobilů.
Pan Novák je konečně v práci ve své kanceláři. Pracovní prostředí je zvlášť oblíbeným cílem unijní regulace kde Evropská unie připravila desítky předpisů. Řada z nich se věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců. Jde mimo jiné o směrnici o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (č.89/391/EHS), směrnici o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (č.89/654/EHS), směrnici o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (č.92/85/EHS), směrnici o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech (č. 93/103/ES) nebo směrnici o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny, spojenou s rizikem zejména poškození páteře pro zaměstnance (č.90/269/EHS).
Délku pracovní doby a dovolené upravuje směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby (č.2003/88/ES), či směrnice o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICEF, CEEP a EKOS (č- 96/34/ES). Další pracovně-právní směrnice patří do oblasti antidiskriminační legislativy. Je to předně směrnice o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (č.2006/54/ES), směrnice, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (č.2000/43/ES) a směrnice, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (č.2000/78/ES). Několik směrnic, předně směrnice, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství (č.2000/14/ES), upravuje různé informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům. Z dalších obecně ochranářských možno uvést směrnici o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění č. 98/59/ES) nebo směrnici o ochraně mladistvých pracovníků (č.94/33/ES).


Abso
lvujme s pomyslným panem Novákem i zbytek jeho dne v zajetí evropských směrnic. Možná více porozumíme příčinám euroskepse, která se zmocňuje čím dál většího počtu našich spoluobčanů.

—-Je už poledne a pan Novák obědvá pečené kuře s bramborem, které zapíjí minerální vodou. Chovu kuřata se týká směrnice o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso (č. 2007/43/ES) a dlouhá řada dalších předpisů. Minerálku opak reguluje, mimo jiné, směrnice o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (č. 2008/54/ES) nebo směrnice, kterou se stanoví seznam složek přírodních minerálních vod, jejich konzervační limity a požadavky na označování, a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozónem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod (č.2003/40/ES).
V podvečer po práci musí pan Novák obstarat různé nákupy. Přitom přijde do styku, mimo jiné, s množstvím unijních předpisů z oblasti ochrany spotřebitele. V běžných obchodech to bude třeba směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (č. 1999/44/ES) nebo směrnice o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (č.2000/13/ES). Při některých transakcích narazí na směrnici o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (č. 93/13/EHS). Pokud nakupuje po internetu, setká se téměř jistě se směrnicí o právech spotřebitelů (č.2011/83/EU).
Večer pan Novák s manželkou sedí v obývacím pokoji a diskutují o dovolené a plánech na léto, zatímco děti si ve svém pokoji našly zábavu s předměty zájmu směrnice o bezpečnosti hraček (č.2009/48/ES). Uvažují o pobytovém zájezdu u moře, který bude muset splňovat požadavky směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (č. 90/314/EHS). Dále chtějí trávit dostatek času na své chatě v Krkonoších. Odtamtud si zajedou na výlet na Sněžku, kde stojí zbrusu nová lanovka zcela vyhovující požadavkům směrnice o lanových drahách pro dopravu osob (č.2000/22/ES), navštíví libereckou ZOO, která podléhá směrnici o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách (č-1999/22/ES), popřípadě se zastaví u přehrady Mšeno, do jejíž čisté vody se mohou ponořit s klidem, protože je chrání směrnice o řízení jakosti vod ke koupání (č.2006/7/ES). Když Novákovi ukončí diskusi, pustí si televizi. Program, který uvidí na obrazovce, musí být v souladu se směrnicí o audiovizuálních mediálních službách (č.2010/13/EU), která stanoví minimální, avšak dosti podrobné standardy pro obsah televizního vysílání.
A takto bychom mohli pokračovat velice dlouho po nejrůznějších a navzájem nesouvisejících oblastech lidské činnosti, od směrnice o odškodňování obětí trestných činů (č.2004/80/ES) přes směrnici o sbližování právních předpisů členských států týkající se zpětných zrcátek, kolových zemědělských a lesnických traktorů (č.74/346/ES), směrnici o kontrole nabývání a držení zbraní (č. 91/477/EHS) až třeba po směrnici o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (č.92/43/EHS). Ale trpělivost čtenáře má nepochybně svoje meze. Navíc už jistě pochopil základní sdělení, kterým je, že Unie je všude, kam se podívá.


T
omáš Břicháček v knize Evropa blízká i vzdálená dospívá ke zobecněnému zhodnocení podstaty dnešní unijní konstrukce: jde o právní reglementaci, která panuje nejen nad národními legislativami, ale často i nad zdravým rozumem.

(celý text reference Petra Žantovského o knižním titulu najdete zde)

P.S.
Tomáš Břicháček na knihu Unie blízká i vzdálená navázal po dvou letech knihou mnohem mrazivější, kde i poslední náznak nechtěného humoru mrzne na rtech. Název mluví sám za sebe – Unie ve víru migrační krize. I tu mohu jen a jen doporučit každému, kdo chce (opravdu) vědět, nejen se (zpravidla mylně) domnívat.

Tomáš Břicháček: Unie blízká i vzdálená. Praha: IVK 2014. ISBN 978-80-87806-08-1.
Tomáš Břicháček: Unie ve víru migrační krize. Praha: IVK 2016. ISBN 978-80-7542-023-7