Je to tak těžké pochopit? Jak pro koho!

Avatar
Původní autoři
Jiří Baťa

22. 7. 2018
Evropa, resp. představitelé EU, se stále bezvýsledně dohadují, jak (vy)řešit otázku imigrace. Stanovisko vlády ČR je zaplaťpánbůh, známé, a sice, že odmítá přijmout jen jediného imigranta. Je proto s podivem jednání brněnských sluníčkářů Hnutí Žít Brno, kteří se nejen chtějí ukázat, jak jsou „multikulti“ uvědomělí, ale také, jak jsou naivní a žel i hloupí. V emailu, který mi poslal přítel napsal, že Hnutí Žít Brno (prý) nabízí italské vládě převzít pár desítek uprchlíků z Itálie do ČR.

 

     Lidé z tohoto hnutí nejsou asi schopni domyslet, že by se tímto jejich rádoby „humánním“ aktem mohla spustit lavina, kdy za desítkami takto přijatých migrantů, by v rámci zákonem umožněného slučování rodin, bylo nutno přijmout dalších 3 až 5 manželek s houfem dětí, což znamená při počtu např. převzetí 100 imigrantů by bylo nutné převzít dalších několik set, ne-li tisíc jejich rodinných příslušníků. V praxi by to také znamenalo, že ze stovky legálně přijatých imigrantů by vzniklo legální „centrum“ jejich pobytu tzn. ghetto s více jak tisíci obyvatel, což je na naše poměry již slušně velká obec. Zde pak budou vznikat zárodky všech nežádoucích problémů, které dnes existují např. ve Francii, Británii, Švédsku, Itálii či Německu. Slovy básníka: „oni“(rozuměj sluníčkáři), by zaseli vítr, „my“(všichni ostatní) bychom pak sklízeli bouři!

K pohybu mas lidí, tedy k imigraci, existuje hned několik důvodů. Procentuálně vyjádřeno, humánně opodstatněné jsou to důvody sotva z jedné pětiny. Tedy případy, kdy v důsledku vyvolané války v jejich zemi jsou tamní občané – civilisté prokazatelně vystaveni nebezpečí zdraví nebo života. Útěk z válkou sužované země je pak lidsky pochopitelný a z humánního hlediska je jejich případné přijetí jaksi zdůvodnitelné. Jenže pro takové situace jsou také stanovena jistá mezinárodně platná pravidla a to, že uprchlík, alias imigrant by měl požádat o azyl v prvním neválečném státě a ne se snažit za každou cenu dostat do zemí, které jim poskytnou možnosti, které jsou již nad rámec statutu uprchlíka z důvodů války, ale z důvodů ekonomického (vyčůraného) imigranta.

Jak výše zmíněno, humánně postižených imigrantů je v podstatě jen malá část z celkového počtu imigrantů. Převažující část imigrantů jsou už lidé, kteří odcházejí ze své země hlavně z ekonomických důvodů (nemorálně k tomu zneužívající situaci, která se váže k imigrantům, prchajících ze své země v důsledku války) a kteří se snaží mnohdy silou, resp. násilím, si vymoci pobyt, potažmo azyl v zemi (státě) podle svého výběru. Tím jsou zpravidla SRN, Anglie, Itálie, severské státy apod. Důsledky jejich pobytu jsou všeobecně známé.

Bylo-li řečeno, že jedním z důvodů imigrace je válka pak dalším, v podstatě primárním a hlavním důvodem jsou záměry a cíle jistých lidí, resp. vlivných kruhů, kteří se systematicky snaží o islamizaci Evropy, o zbavení či ztrátu národní identity a suverenity evropských států. Je to jejich dlouhodobý záměr a kalkul, který by měl jim a jejich potomkům přinést další nesmírné bohatství, moc a nadvládu nad porobenými státy a národy Evropy.¨

O tom, že je to antihumánní, nelidské, sobecké, nemorální, není třeba pochybovat. Ba co víc, je to také naprosto proti základním přírodním zákonům, proti vývoji lidské existence a celé řady lidských společenství. Svět a lidstvo se vyvíjelo po dlouhá staletí, tisíciletí, aby dospěl do stadia civilizovaného a kultivovaného stavu, ve kterém se dnes lidstvo na celém světě nachází. To znamená, že např. Eskymáci se po staletích vyvinuli do stavu, v jakém se nacházejí, žijí tam, kde se jejich život vyvíjel a ustálil. Bylo by proti přírodě, lidskosti i proti jejich mysli, kdyby se je někdo snažil přemístit např. do Afriky! Totéž platí o Laponcích, Gróňanech a lidech žijících na Aljašce, Čukotce atd. Ti lidé by v podmínkách života ve středozemí či Afriky prostě zahynuli. Je proto naprosto proti logice přemisťovat celé, notabene nevyspělé národy, po staletí se vyvíjejících a žijících v tropech, subtropech, savaně a písku, v místech a podmínkách, kterým se jejich genetický naturel a životní styl přirozeně přizpůsobil. Lidé či národy s odlišnou náboženskou islámskou ideologií, která je jako oheň a voda odlišná od ideologie křesťanské (byť má také své historické temné stránky). Jsou ovšem lidé, kteří o tom nevědí vůbec nic, ale vždy, když jde potřeba, hájí právo na svobodu náboženského vyznání, tedy i islámu.

Dovolím si citovat odstavec z článku pana Miroslava Kulhavého, který k tomuto tématu napsal:

Nechci podceňovat žáky a studenty, ale z více podrobnějších rozhovorů nemám dobrý pocit. Je přímo výmluvné, jaká témata dostanou studenty do ulic. Často je to v zákrytu a souladu s mainstreamem a s názory mnohých kantorů, kteří se veřejně projevují. Jistě, jsou i jiní učitelé, kteří mají jiný názor, než hlásá většina médií, ale mlčí, protože panu řediteli by se to zpravidla nelíbilo. V Evropě tedy nic neobvyklého; zvláště v Německu se učitelé na ZŠ setkávají s agresivním chováním potomků přišedších muslimů, ale promluví o tom jen ti starší a to zcela výjimečně.

A svůj názor uzavírá slovy:

Tedy otázka a řešení zní: kde se má omladina dozvědět skutečný obraz islámu – ať už historii nebo současnost??? V řadě tištěných médií NE! Z většiny televizních a rozhlasových stanic NE! Od politiků (až na jedince) už vůbec NE! Bruselské a sorosovské lži (a peníze) pokrytectví má značný dosah. Zbývají sociální sítě a nebo samostudium. Ale odložit mobily nebo tablety s muzikou nebo s hrami s neohroženými bojovníky, vzít do ruky Korán, jiné texty za účelem poznání – NEPŘEDSTAVITELNÉ!
(https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Miroslav-Kulhavy-Islam-v-skolnich-osnovach-Minimalne-historii-bez-zamlcovani-je-nutne-znat-544898)

Jakkoli se tito lidé, tj. imigranti přemisťují možno říci – dobrovolně, není to však výsledkem jejich vlastního rozhodnutí. Tito lidé totiž byli k migraci vyzváni, byly jim poskytnuty finanční a jiné výhodné prostředky (vesměs falešné dokumenty), včetně lodí nebo člunů k jejich přepravě do Evropy. Takže ne z objektivních a humánně opodstatněných (válečných) důvodů, ale z důvodů taktické vysidlování obyvatelstva jedné části zemského povrchu, aby jimi mohly být zalidněny země evropského kontinentu. Opuštěné území s přírodním bohatstvím pak spadne do klína těch, kteří přesuny imigrantů plánují a organizují. A Evropa? Ta je jim dnes jen na obtíž, tak co je jim po ní! 

Celé tyto aktivity přemisťování lidí, neřku-li přímo národů, lze také přirovnat s jinými živočichy, žijících ve stejných afrických území, jako prchající imigranti. Je zcela nepředstavitelné, aby např. volně žijící zvířata a ostatní živou faunu se někdo snažil přemístit na sever Evropy. Samozřejmě že je to možné, stejně jako přemístit lidi, ale jak nesnadné je zkrotit a přizpůsobit život zvířat z Afriky na cizí, atypické podmínky, mohou potvrdit pracovníci ZOO nebo krotitelé zvěře. I když i oni jsou už v jisté výhodě, protože přicházejí do styku se zvířaty a jejich drezuře převážně již z ochočených rodů. To by v případě lidí bylo asi sotva možné!

Nicméně, pokud by si umanutí lidé z hnutí Žít Brno přesto rozhodli svůj záměr prosadit, pak proč ne, ale jen za těchto podmínek:

– Našinec nebude pro imigranta žádat ubytování, ani jiné sociální zohlednění,- přijatého imigranta (uprchlíka) si vezme do rodiny, bude s nimi žít a sdílet společnou domácnost,- stejně tak učiní v případě, že se k imigrantovi připojí jeho rodinní příslušníci,- na takto přijatého imigranta nebude našinec (ani imigrant) žádat žádné sociální a jiné dávky,- našinec zajistí jeho integraci do společnosti tím, že jej bude sám a dobrovolně učit českému jazyku, mravům, zvyklostem a zákonům,- imigrantovi ve vlastním zájmu vyhledá, zajistí a donutí jej zapojit se do pracovního procesu, aby svým výdělkem kryl své (případně rodinných příslušníků) náklady s pobytem u něj spojených,- případným dětem imigranta na vlastní náklady zajistí školní vzdělání, starším pak vyučení se řemeslu apod.,- zařídí provozování (islámských) náboženských praktik tak, aby jimi nebyli obtěžováni občané. Jak to našinec zařídí, je jeho věc,- všechny imigrantovy životní potřeby, vč. zdravotní a lékařské (resp. nemocenské) péče, bude hradit našinec ze svého, pokud nebude imigrant výdělečně soběstačný. Totéž platí v případě imigrantových rodinných příslušníků. Amen.

Budou-li takto nastaveny podmínky pro přijetí, resp. přijímání imigrantů garantuji, že se nenajde jediný „útlocitný, mravně a humánně“ uvědomělý člen hnutí Žít Brno (ani jiný Čech), který by chtěl imigranta přijmout.

Já bych jim nakonec tu šanci dal, proč ne? Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi (také umět) výti.


– – –