Studená válka ,,elit“ proti lidstvu

15. 9. 2019  NWOO
,,Světové zákulisí“ realizuje svou moc způsoby odlišnými od těch, které používají vlády států, a které jsou vnímány obyvatelstvem v roli prostředků realizace moci (řízení) v životě společnosti. Pokud vlády vydávají zákony, týkající se všech občanů/poddaných, a direktivy, adresované hlavám konkrétních státních struktur osobně, pak „světové zákulisí“ se skrze svou periferii ve společnosti účastní na činnosti státního aparátu a společenských institucí, podporujíc jejich samostatné kroky nebo je sabotujíc, a podporujíc zároveň jiné kroky jiných struktur jak v samotné společnosti, tak v jiných zemích. 

Taková moc se uskutečňuje na základě včasného (předbíhajícího události) formování světonázoru těch či oněch sociálních skupin davově-“elitární“ společnosti. Na základě takovým způsobem zformovaného světonázoru celé sociální skupiny, společenské třídy konají jakoby ze své iniciativy, ale způsobem který potřebuje „světové zákulisí“. A to dovoluje omezit se minimálním množstvím z větší části nedokumentovaných direktivních instrukcí. Objektivní rozšiřování informací sociálními řetězci vytváří příslušnou statistiku informační obměny, jejíž analýzou lze vypracovat dostatečně efektivní řízení a opatření vedoucí k očekávaným změnám kontrolované statistiky.

1) Ovládnutí metodologie zpracování informací patří ke klíčovým faktorům ve vedení komunikace/agrese ( dle užití ) a táhne se jako červená nit všemi ostatními info-technologickými způsoby komunikace. Při zneužití se dezinformační způsob komunikace/vzdělávání mění na dezinformační způsob vedení války. Moc se realizuje na základě ohraničení přístupu sociálních skupin ke společensky důležitému vědění a praktickým návykům, jak jsem to popsal v některých svých předchozích článcích ( zde: http://leva-net.webnode.cz/products/ne-vedomostni-koncepty-jak-se-vyrabi-ovcan/ , nebo zde: http://svobodnenoviny.eu/skolstvi-jako-soucast-projektu-zotroceni-spolecnosti-a-prevzeti-kontroly-nad-veskerou-moci/ ). Cílem současného řízení je naprostá feminizace všech pozic ve společnosti a k tomu je nutné zlikvidovat zejm. samostatně jednající heterosexuální muže, mj. tím, že budou zcela bezmocní a závislí. Život občana v moderní společnosti závisí na mnoha komponentách, v jejichž znalosti a chápání je mu bráněno současným vzdělávacím systémem, který ze svých pozic požaduje naprosté odevzdání suverenity a svěření životních okolností tzv. ,,odborníkům“, kdy každý z nich si hraje na svém písečku a plní ideologická zadaní a teorie. Množství neplnocenných konfliktních názorů davu, který je ponechán bez metodologie potřebné k poznání procesů a jako metodologicky negramotný, je ideologií liberalismu poté prezentováno jako ,,názorový pluralismus“ a ,,ideální demokratická platforma“.

2) Dalším krokem je záměrná změna vztahu chápání příčina – důsledek v chronologii společenských událostí. Změnou vztahu a posloupnosti jednotlivých faktů se vytváří takové ideologie jako současná ,,klima-agenda“. Finta spočívá v odhadu úrovně chápání cílové skupiny populace a tomu na míru přizpůsobeného koktejlu pravd, polopravd a lží s cílem získání statisticky většinové kontroly nad podvědomím cílové skupiny ( obrazy v psychice mají statisticky zjistitelné spojení).

3) Poté stačí například vytvořit ideologii, která tvrdí, že pohlaví, identita a orientace, tradiční rodina, jsou uměle vytvořené sociální konstrukty, nikoli biologické a kulturní danosti. A může se začít s jejich otevřenou ,,demontáží“ se skrytým cílem vytvořit ještě větší masy sociálně dezintegrovaných závislých jedinců s různými psychickými poruchami. V dnešní době, kdy globalisti davo-,,elitáři“ cíleně formují bezpohlavní kulturu davu ,,unisex“, tak pod jejím tlakem se bezvůle chlapců začíná projevovat v kulturních obalech minulých výlučně ženských subkultur a bezvůle děvčat zase v kulturních obalech minulých výlučně mužských subkultur.

4) Na hospodářské a finanční prioritě se úspěšně daří blábolením o ,,trhu“ maskovat skutečný řízený ( plánový ) charakter globální ekonomiky a jí podléhajících národních hospodářstvích, které téměř všechny jsou nevolníky mezinárodní židovské lichvářské mafie skrze tzv. ,,státní dluhy“. V souladu s tím se všechny politicko-ekonomické a ekonomické teorie nevěnují zkoumání ekonomické tématiky z hlediska identifikace systémové celostnosti mnohaodvětvové výroby a spotřeby v současné společnosti a definování cílů řízení samoregulace tohoto systému, místo toho zkoumají jeho samostatné komponenty a vyhýbají se nastolení otázky o tom, že tyto komponenty tvoří hierarchicky vyšší ( ve vztahu ke každé z nich ) systémovou celostnost.

5) Biologická ( genetická ) degenerace populace je zajištěna minimálně od doby tzv. ,,zelené revoluce“ 60. let chemickými přísadami do jídla i pití a rovněž současnou medicínou, filosofií a jejími ,,vědeckými“ konstrukcemi. Lidi se podařilo přesvědčit, že myšlení je samo o sobě chemický proces a proto je žádoucí k jeho regulaci údajně kdejaká chemická tabletka, kdejaký farmaceutický přípravek. Mysl však není chemickým, nýbrž pólovým ( biopólovým, energetickým ) procesem, čemuž slouží látková výměna a struktury hmotného těla pouze jako základ ( rozuměj jeden z nezbytných předpokladů k životu, avšak nikoli život sám ). Současná farmacie pouze tupí a blokuje psychické procesy, no reální konflikt psychiky neřeší – pouze jej ,,zapouští“ od podvědomí s degenerativními důsledky do budoucna ( ze svých obětí – ,,pacientů“ vyrábí zombie trosky sugestivně závislé na „léku“, přičemž pomalu umírají a končí jako dementní na LDN ). Na objektivní problémy ( samy obrazy – obrazné myšlení – v psychice jsou modelem objektivní reality ) se místo jejich řešení předepisuje chemie s tím, že se to údajně ,,v hlavě srovná“ ( žádoucím způsobem podrobí, ovlivní ).

6) Vojenské a represivní systémy přímé likvidace/podrobení ( těch koho ,,nepřesvědčí“ vyšší priority řízení ) přechází na model ,,vnitřního nepřítele“. Masové armády jsou minulostí, místo nich státy udržují kontaktní armády profesionálů, neboť ,,klasické“ ozbrojené konflikty na 6. prioritě řízení se ve větším měřítku neočekávají ( válka jako první nebo druhá světová, kde se střetávaly miliony vojáků a tisíce tanků, již nebude ). V daleko větším měřítku se naopak buduje „policejní režim“ pro ,,nepřátele“, kteří budou statisticky nějak přečnívat a ( byť i potenciálně ) ohrožovat ,,pluralismus“ globalisty řízených procesů.