Výzva a prosba o pomoc: Zbývá nám posledních pět dní na to, abychom zabránili opakování historické potupy.

Lenka Procházková
9. 2. 2020
Obsaha zdůvodnění:
Říkají, že je to pomník smíření, a přitom otvírají staré rány
Prohra stavovských vojsk na Bílé hoře nadchla vítěze natolik, že hnali na porážku celý národ. Nejdřív se stínalo a věšelo a potom kradlo. O statky protestantských rodů vyštvaných do vyhnanství se podělili katolíci z řad domácí i cizí šlechty a samozřejmě církev svatá. Země království českého připadly jako dědičné léno Habsburkům, kteří okamžitě zrušili náboženskou svobodu. Na převýchovu zbylých „kacířů“ byly přizvány houfy školitelů, především Tovaryšstvo Ježíšovo, které se zaměřilo hlavně na mladé lidi, podle hesla: Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti. 
 
Nastolený totalitní režim, praktikující sepětí trůnu a kříže, postavil na náměstí vedle popraviště sloup zasvěcený Panně Marii, k němuž chodila procesí vyjadřovat vděčnost za poddanství…
Když byl kamenný symbol ponížení několik dní po vzniku Československé republiky svržen, uvítal to i prezident T.G. Masaryk: „Když Pražané tu sochu odstranili, jsem rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás.“
 
23. ledna 2020 odhlasovali zastupitelé hlavního města, že nápodoba mariánského sloupu bude na původním místě znovu vztyčena. Prý jako symbol smíření.

VÝZVA:
Vyzýváme Pražany, aby poslali své námitky proti zapůjčení pozemku pro budoucí stavbu buď mailem tsk@tsk-praha.cz nebo na adresu: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 8/770, 11015 Praha 1. Je bezpečnější posílat pochybnosti doporučeně, případně je do pátku 14. února přinést na osobní oddělení TSK a nechat si orazítkovat kopii.

Vzor dopisu:
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, 
Řásnovka 8/770, 11015 Praha 1
tsk@tsk-praha.cz
Věc: Nesouhlas s vypůjčením části komunikace na pozemku p.č. 1090 v k.ú. Staré Město, obec Praha (Staroměstské náměstí)
Dobrý den,
reaguji na oznámení na Vaší úřední desce evidenční číslo TSK-68759/2020: vypůjčit část komunikace na pozemku p.ř.1090 v k.ú. Staré Město, obec Praha na Staroměstském náměstí v Praze 1. 
Se záborem blíže neurčené části komunikace nesouhlasím, protože by v jejím důsledku byl zmenšen prostor Staroměstského náměstí.
Zároveň podle informací, které mám k dispozici, existují vážné důvody se domnívat, že při schvalování stavby došlo k porušení zákonných předpisů a  norem.
vlastnoruční podpis:
jméno:
adresa:
V Praze dne
Mimopražští na TSK tento vzor dopisu nezasílejte, ale nedílnou součástí výzvy je i  prosba k lidem z celé republiky, o zaslání emailů nebo dopisů na Pražský Magistrát dle vašeho uvážení, kde vyjádříte svůj nesouhlas s tímto projektem, který se týká celého národa.
Hlavně to nesmíme vzdát, neboť platí: KDO BOJUJE, MOŽNÁ PROHRAJE. KDO NEBOJUJE, UŽ PROHRÁL.