Ladislav Petráš: Koronavirus a co dál

Plk. v.v. Ing. Ladislav Petráš

Ladislav Petráš a -rp-
16. 3. 2020 PrvníZprávy
Koronavirus “dělá divy”. Ukazuje na řadu věcí, které jsou dlouhodobě podceňované. Podceňování otázek bezpečnosti naší společnosti má několik aspektů. Nejvýznamnější z nich jsou nezodpovědnost, neschopnost a lhostejnost.


Nezodpovědnost je jednou z příčin, proč je nedostatek rozhodujícího materiálu pro řešení krizové situace (roušky, respirátory, dezinfekční prostředky, atd.). Ty jsou nezbytné pro zachování schopností (systému zdravotnictví, výrobních podniků, systému dopravy, schopností bezpečnostních sborů a ozbrojených sil atd.) plnit úkoly po vyhlášení stavu nouze, případně dalších stupňů ohrožení. Také to, jaké hodnoty lidské a občanské jsou dlouhodobě preferovány a prosazovány ve společnosti sehrávají svoji významnou roli. Tyto oblasti jsou především v odpovědnosti vlády a politiků parlamentních stran v průběhu předchozích třiceti let, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Ladislav Petráš.

Vždyť udržování státních hmotných rezerv je věcí státní administrativy. Státní hmotné rezervy jsou náročné na státní výdaje jak pro nákup, tak také na udržování těchto zásob. Jejich struktura nemá podléhat momentálním zájmům exekutivy, ale má být podřízena zájmům o přežití společnosti, pokud dojde k rozsáhlým katastrofám, včetně války.

Příprava občanů je druhou nezbytnou podmínkou. Pokud občané nejsou připravováni na to, že obrana a ochrana společnosti musí být činností kolektivní, má to zpravidla za následek, že škody způsobené katastrofou jsou násobně větší. Přehnaný individualismus v občanské společnosti vede k tomu, že nejsou respektována nastavená pravidla pro krizovou situaci. Důsledkem tohoto stavu je anarchie, panika a bezohlednost ke svému okolí.

Neschopnost jde mnohdy ruku v ruce s nezodpovědností. Neschopní lidé na řídících místech jsou zpravidla ovlivnitelní ze strany svého okolí, což většinou vede ke korupci a upřednostňování různých zájmových skupin na úkor společnosti. V jiném případu neschopní lidé na řídících funkcích podléhají svým velikášským představám, což je opět jedna z cest, jak způsobit destrukci zavedeného a ověřeného systému.

Lhostejnost má různé příčiny. Je však stejně nebezpečným faktorem, jako ty předešlé. V krizové situaci bude záležet na tom, jak věrohodně bude fungovat vláda a jak bude schopna svým jednáním, rozhodností a důsledností “probudit” většinu lhostejných občanů k aktivní činnosti ve prospěch celé společnosti.

V současné době naše vláda přijímá razantní opatření k tomu, aby zamezila nekontrolovatelnému šíření koronaviru. Jedni konstatují, že tato opatření jsou neúčinná, že jsou přijímána opožděně, nekoordinovaně, že jsou realizována nedůsledně atd. Jiná skupina občanů naopak tato opatření kritizuje za to, že jsou přehnaná, že jdou proti individuálním občanským právům, že nejsou demokratická atd.

Jistě, dá se vytknout cokoliv. Po válce je každý generálem a přijímal by rozhodnutí racionálnější. Já také mám řadu připomínek, přesto jsem rád za to, jak naše vláda, bez ohledu na postoj EU, prosazuje zájem o ochranu našich občanů před důsledky stávající pandemie.

S ohledem na vlastní životní zkušenost a s ohledem na to, co jsem napsal na začátku této své úvahy, postrádám zásadní opatření vlády, které musí doprovázet všechna přijatá opatření. Tímto opatřením je kontrola plnění nařízení, která vláda vydala a vzetí k odpovědnosti těch, kteří tato nařízení nerespektují, neplní je, či dokonce je vědomě porušují a svojí neodpovědností ohrožují ostatní naše občany. I to patří k činnosti odpovědných politiků, pokud si chtějí udržet důvěru a respekt občanů.

Ještě jednu poznámku na závěr. V současné době se připravuje rozsáhlé cvičení vojsk NATO na území Estonska. Dochází k jejich rozsáhlým přesunům po území EU. Také naše armáda na toto cvičení vysílá část svých sil.

Pokud občané mají důvěřovat vládě to, že přijímá restriktivní opatření k zabezpečení ochrany občanů ČR před nekontrolovatelným šířením koronaviru, měla by tato opatření v minimálně stejné míře uplatňovat i v oblasti činnosti ozbrojených sil. Zakázat přesuny cizích vojsk po území ČR a odvolat účast našich jednotek na tomto cvičení. Pokud to vláda neudělá, občané mohou oprávněně považovat nařízení vlády za pouhá gesta a prázdná slova.

Vojáky budeme potřebovat na posilování policie při realizaci bezpečnostních opatření a ušetřené peníze může stát vynaložit rozumnějším způsobem.