ANS na Vlasteneckém setkání, Příčovy 2020

Vladimíra Vítová

16. 8. 2020  ANS
První výstup ze 2. setkání vlasteneckých sil v Příčovech u Sedlčan, nepočítám-li živé vysílání TV Reptor, uveřejnila paní Vladimíra Vítová za Asociaci národních sil. Autorka vystoupila v druhém panelu věnovaném Civilizačním perspektivám. 

Téma druhého panelu: CIVILIZAČNÍ PERSPEKTIVY

Existují dva hlavní směry dalšího civilizačního vývoje na planetě zemi, které se bytostně týkají České republiky i života každého z nás. Momentálně jsme na rozcestí a musíme se rozhodnout, který směrem se vydáme.

První směr symbolizuje globální politika euroamerických mocností (USA, Velká Británie EU a v rámci EU Německo a Francie) a je postavena na těchto principech:

Konec národních států
Volný globální pohyb kapitálu.
Volný globální pohyb osob.
Volný globální pohyb zboží.

Jinými slovy jde o permanentní prosazování koloniální a neokoloniální politiky západních mocností – tentokrát směrem na východ – a tedy v prvním plánu do střední a východní Evropy což se bytostně týká i nás.

Druhý směr politického vývoje reprezentuje pronárodní vize zemí BRICS a zcela konkrétně Ruska. Tato vize naopak spočívá na následujících principech:

Zachování národních států.
Podpora národního lokálního kapitálu.
Podpora národní lokální produkce.
Konec aktivní podpory strategicky řízené migrace.
První – globální – linie civilizačního vývoje si pro svoji realizaci připravovala půdu desítky let především v rámci OSN a to v podobě stovek a tisíců nejrůznějších agend a projektů, které také silně finančně podporovala. Zmíním jen několik zcela zásadních dokumentů OSN, které do své legislativy implementovala EU a tedy i my.

Agenda 21. Je definována jako komplexní plán akcí, který bude probíhat globálně. Jde o snahu vytvořit celosvětovou vládu a ukončit dosavadní suverenitu národních států. Stojí na filosofii tzv. udržitelného rozvoje. Je to dokument o 40 kapitolách, který má za úkol kontrolovat svět a je založen na sociálních kontrolních mechanismech. Největším problémem pro zlomení národní suverenity států je smysl pro národní cítění, a proto – v souvislosti s řízenou migrací – dělají globální a mainstreamová média na celém světě ze všech vlastenců bránících svoji zem fašisty.

Podstatou má být převýchova dětí k tzv. udržitelnosti a ekonomické spotřebě. Například v dokumentech Agendy 21 (Viz. Příručka: Znalost matematiky propojení, str. 84) je uvedeno, že děti se mají záměrně stávat de facto matematickými (i jinými) analfabety – cituji: „více vzdělaní lidé mají větší příjmy a spotřebují více zdrojů, než ti chudí s nižším vzděláním, proto je nutné snižovat hladinu vzdělání“.

Vláda ČR Agendu 21 rozpracovala v prosinci 2004 do podoby Strategie udržitelného rozvoje. Tedy dvanáct let po Summitu Země v Rio de Janeiru v roce 1992, kdy byla přijata. Tehdy se jednání zúčastnilo 172 vlád světa se 116 osobně přítomnými hlavami států anebo jejich zástupců. Avšak 2400 nevládních organizací s 17 000 lidmi tvořili paralelní nevládní “Globální fórum”, které mělo na konferenci poradní status. Při implementaci Agendy 21 je od jejího přijetí po státech vyžadována stálá a aktivní spoluúčast nevládních neziskových organizací. K samotnému závaznému přijetí Agendy 21 se vláda ČR zavázala v roce 1997 na Mimořádném zasedání VS OSN.

Kdo v ČR stál za přijetím Agendy 21 v naší zemi. V roce 1992 zastupoval tehdejší Československo v Riu federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek. Vedl československou delegaci. Předsedou české vlády byl tehdy Petr Pithart. V roce 1997, kdy se ČR k přijetí Agendy 21 závazně zavázala, byl premiérem Václav Klaus, ministrem zahraničích věcí Josef Zieleniec a ministrem životního prostředí František Benda. Definitivně rozpracovala a schválila tento – v podstatě vražedný – materiál vláda Stanislava Grosse v roce 2004.

Agenda 2030 navazuje na Agendu 21 a byla přijata v roce 2015 na summitu OSN pod názvem: “Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030”

• Strategický plán OSN z roku 2000 pod názvem: „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace.“ OSN propaguje a podporuje migraci do Evropy, kterou by země měly vyrovnat úbytek populace a stárnutí populace v důsledku nízké míry plodnosti a úmrtnosti. Například Scénář V. pro Evropu říká: …. bylo by potřeba 153,6 milionů přistěhovalců mezi rokem 2015 a 2040, průměrně 6,1 milionu ročně během tohoto období.“

Originál dokumentu je zde: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ageing/replacement-migration.asp

Dohoda s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech a dále konvence OSN o snižování případů osob bez státní příslušnosti a mnoho další mezinárodních dohod, ke kterým naši představitelé přistoupili – v podstatě za zády obyvatel této země a ani nás o tom neinformovali.

Je nezbytné od těchto smluv odstoupit.

A nyní k dokumentům pronárodní vize civilizačního rozvoje – zde uvedu jen jeden, zato zcela zásadní dokument. Jedná se o 43. zprávu Římského klubu, nejuznávanějšího západního „think tank“ z roku 2018, která má název (Come On!) Pojďme na to!” a podtitulek: Kapitalismus je mrtvola!

Cituji: “Globální kapitalismus je úplně vyčerpaný, neexistuje možnost jeho přežití, a když tuto „škodnou nezastřelíme“, zničí nás společně s sebou! Nezbytný scénář pro svět je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního a ekonomického parazitismu.“

Dále cituji: „Ekonomický systém, který byl vytvořen pro účely a potřeby globálního spekulativního finančního kapitálu, se ukázal být čistě virtuálním světem. Byl prakticky rozdělen na fiktivní, ale formálně vysoce výnosné sféry a stagnující a kolabující reálnou ekonomiku, která stále více upadá v závislosti na konečnosti a nedostupnosti přírodních a lidských zdrojů.“

Stále cituji: „Nezbytný scénář pro to, aby svět přežil, je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu globálního kapitalismu a zničení systému ekonomického a finančního parazitismu. Nutný je přechod na lokální národní ekonomiky.“

Dále je zprávě ŘK kladen důraz na systém dobrého vzdělávání a na dlouhodobé plánování, namísto zaměření se na bezprostřední zisk. ŘK také uvádí, že je nutné spoléhání se na tradiční kulturní a sociální hodnoty a ne na zotročení lidí, ekonomik a jiných kultur a na zavádění nových sociálních experimentů – jako je například masívní podpora agendy LGBT.

ANS se hlásí zcela jednoznačně k pronárodní civilizační vizi, a proto je nezbytné okamžitě:

1. VYSTOUPENÍ Z EU. 

Jedině tehdy zabráníme snahám o likvidaci českého státu a bude zastavena islamizace ČR, která je skrze migraci organizována vedením EU. Je nezbytné vystoupit z EU, přestat být kolonií a získat opět samostatnost. Viz. Lisabonská smlouva čl. 50 – jak vystoupit z EU. Avšak teze o odstoupení jen před LS smlouvu nic neřeší – viz. Maastrichtská smlouva atd. – ostatně počátky EU jsou postaveny na těchto pilířích: volný pohyb osob, zboží a kapitálu – a právě to je pro pronárodně orientované ekonomiky přímo vražedné.

2. VYSTOUPENÍ Z NATO. 

Jedině tehdy bude zajištěna naše bezpečnost, uchován mír a ČR přestane být zatahována do cizích agresivních válek, se všemi z toho plynoucími důsledky. Je nezbytné vystoupit z NATO a být neutrálním státem s bezpečnostními zárukami velmocí. Zakládající smlouva NATO, čl. 13: „Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických.“

Je naprosto nezbytné vystoupit z obou mezinárodních organizací. EU a NATO podepsaly mnoho dohod o strategickém partnerství a spolupráci. Vždy je v nich řečeno, že EU a NATO se budou vzájemně posilovat a zajišťovat bezpečnost v Evropě i mimo ni. EU a NATO jsou vzájemně pevně propojeny personálně, organizačně a finančně.

3. ZESTÁTNĚNÍ STRATEGICKÝCH ODVĚTVÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ. 

Jedině tehdy dojde k opětnému ekonomickému postavení ČR na nohy. Jinak ne! Je nezbytné realizovat program ekonomické obnovy a zásadně upřednostňovat české národní zájmy, obnovit trvalou státní kontrolu klíčového průmyslu a přírodních zdrojů, podporovat potravinovou soběstačnost, vznik družstev a podniků se zaměstnaneckými akciemi, budovat sociální stát a mezigenerační solidaritu.

Tyto 3 kroky musíme podniknout, jinak nebudeme jako stát a národ existovat – a stát je systém pro přežití národa. Nic menšího prostě není možné. Bez těchto třech základních kroků se nezmění nic. Nemůže se nic změnit, protože se nezmění systém!

Od roku 1989 jsou pro celé spektrum společenských nálad do slova a do písmene mediálně pěstováni politici dle požadovaných vlastností a schopností, aby se s nimi lidé seznámili a zvykli si na ně. Když nevyhovuje jeden, nahradí ho někým jiným. To je základ.

Všechny politické strany a politici, kteří dostanou prostor v médiích, patří do tohoto mechanismus. A ten je řízen z jedné „peněženky“, avšak přes různé „pokladníky“.

Přes stávající politické strany byl posledních 30 let realizován globální nadnárodní systém řízení skrze tři větve moci – zákonodárnou, výkonnou a soudní. Veškerý společenský vývoj se pohybuje pouze v koridoru, který určuje tzv. nadnárodní globální konceptuální moc. Kdokoliv se snaží z tohoto koridoru uhnout, je mediálně ignorován nebo osočován anebo dostane přes prsty skrze moc soudní. Skutečné řízení společnosti tedy doposud probíhá o úroveň výše, než jsou národní moc zákonodárná, výkonná a soudní. Ale to je nutné změnit.

Stávající systém řízení nemá absolutně žádný vztah k blahu národa. Vše probíhá pouze v zájmu nadnárodní globální moci. Je to vyšší, ale skrytá, hierarchická úroveň společenského řízení, která se zakládá na určitém chápání světa. V panující konceptuální moci, které je od roku 1989 podřízena Česká republika, se jedná o zničení národních států, bezbřehý liberalismus a de facto o legalizaci a „dobrovolné“ přijetí otroctví (minimálně ekonomického a sociálního) a o snahy zničit lidskou společnost a její přirozenou jednotku rodinu, kde je otec muž a matka žena.

Konceptuální řízení se posledních 30 let neuskutečňuje pomocí jednotlivých vlád, ale nadnárodním tzv. bezstrukturním řízením, které nepodléhá žádným volbám. Například skrze neziskovky, banky, mainstreamová média, reklamy, filmy, očkování, inkluzivní vzdělávání atd. atd. atd.

Tato pravidla lze změnit, ovšem má to jednu podmínku: lidé musejí změnu chtít. Lidé se sami musí snažit dobrat pravdy, protože v mainstreamových médiích ani od mediálně známých politiků se jim pravdy nikdy nedostane.

Děkuji za pozornost.