Czexit není cíl, nýbrž prostředek k dosažení cíle (1. díl)

Jaroslav Tichý

21. 8. 2020  Outsidermedia

Rostoucí podpora našeho odchodu z EU ze strany našich občanů se setkává s bariérou účelových tvrzení českého mainstreamu i vlády o škodlivosti či nereálnosti czexitu a vyúsťuje tudíž následně v obavy některých našich občanů z takového kroku. Některé alternativní politické subjekty se přitom dožadují referenda v této věci, ačkoliv dosud nezajistily dostatečnou informovanost občanů o skutečných cílech czexitu a aniž by měly možnost konání takového referenda v obou komorách parlamentu prosadit. Oboje je hrubou chybou.

Zmíněné obavy části našich občanů tedy vyplývají jednak z jejich nedostatečné informovanosti, zčásti pak z jejich ekonomické závislosti z titulu hypoték a dluhů na stávajícím zdroji obživy, ať je jakýkoliv, zčásti pak z nejednotnosti naší alternativy. Situace je přitom taková, že česká alternativa sice většinově podporuje czexit, není ale jednotná v kroku, na jehož základě má czexit proběhnout (volby či referendum), nezabývá se v potřebné míře ani informováním občanů o důvodech, pro které je třeba z EU vystoupit, ani tím, co nastane po našem vystoupení z EU a zejména jaké zlepšení to přinese našim občanům. Tedy jaké cíle má alternativa, co přinesou občanům a jaké změny budou znamenat. To pak zbytečně vyvolává u části našich občanů otazníky a nejistotu týkající se jejich další ekonomické a sociální situace a vytváří živnou půdu pro jejich strašení ze strany příznivců našeho setrvání v EU. Pojďme se proto na celou tuto problematiku podívat blíže.

Jde o to, že sice stále více slýcháme o našem vystoupení z EU, avšak minimálně o tom, co budeme (či chceme) dělat potom. Méně informovaní lidé z toho mají obavy, které živí mainstreamová propaganda (např. utečou zahraniční investoři, nebude kam exportovat, hrozí nám velká nezaměstnanost, přijdete o práci, nebudete moci splácet hypotéky, nebude kam prodávat naše výrobky, nebude tudíž ani za co kupovat suroviny na jejich výrobu apod.)

Vše se zatím točí jen kolem toho, zda z EU odejít, či nikoliv. Málo se ale hovoří o důvodech, proč je pro nás nezbytně nutné (dnes již lze bez přehánění říci „životně důležité“) z EU odejít a již vůbec ne o tom, jaká zlepšení oproti současnému stavu pro náš stát a naše občany tento odchod umožní. A též jaké změny si tento odchod u nás vyžádá. Jako bychom se pouhým vystoupením z EU měli ocitnout rovnou v ráji.

Nehovoří se rovněž ani o tom, proč naše vlády a mainstream setrvání ČR v EU tak vehementně podporují. V případě mainstreamu to vyplývá z jeho zařazení v mocenské pyramidě Nového světového řádu (NWO). V případě vlád jde pak o snahu jejich členů udržet se co nejdéle u moci a funkcí. Jejich schopnost vykonávat cizí příkazy, mechanicky přejímat a uplatňovat u nás cizí legislativu nejsou zdaleka postačující kvalifikací pro výkon funkce národohospodářů, ve které by se museli změnit v případě, že bychom se jako stát chtěli zpětně postavit ekonomicky na nohy. O politické stránce věci nemá smysl hovořit, protože ze strany těch našich politiků je mezi odčítáním ze rtů cizím politikům a realizací vlastní politiky nebetyčný rozdíl.

Důvody, proč je pro nás nezbytně nutné z EU vystoupit, jsou několikerého druhu, v pořadí podle žebříčku priorit se jedná o důvody existenční, politické, ekonomické a další.

Důvody existenční

EU je nástrojem světových globalistů za účelem podmanění si Evropy. Předchůdkyni EU, tj. Montánní unii uhlí a oceli začali připravovat nacisté na pokyn globalistů ještě před koncem 2. sv. války, kdy již bylo jasné, že metodou biče si ani opakovaně Evropu nepodrobí (Napoleon, Vilém II., Hitler). Jejím prvním předsedou byl zasloužilý nacista Walter Hallstein. Hlavní překážkou (a současně i cílem globalistů) bylo vždy Rusko. Proti němu bylo (tak jako obvykle) zapotřebí sjednotit zbývající státy Evropy a vyrazit. K tomu měla napomoci 5. kolona v Rusku a dokonce v jeho vedení, což se ale po nástupu Putina začalo hatit. Perspektivní cíle EU tedy rozhodně nebyly a nejsou mírové. O tom svědčí i její smluvní propojení s NATO.

Vedení EU usiluje o likvidaci členských států EU a o promíchání jejich národů, a to za pomoci zkorumpovaných a/nebo vydíraných členů vlád těchto států, kteří prosazují ve svých zemích cizí zájmy (vesměs globalistů) v podobě instrukcí, zákonů a vyhlášek EU na úkor zájmů členských zemí, ČR nevyjímaje. Je nutné si uvědomit, že EU není organizací členských zemí, nýbrž organizací globalistů k podrobení a likvidaci členských zemí Evropy.

Vedení EU organizuje a spolufinancuje dovozy migrantů do Evropy s cílem promíchat je s evropským obyvatelstvem a vytvořit novou „světle hnědou rasu podle projektu Coudenhove-Kalergiho (s průměrným IQ 90, schopnou vykonávat příkazy, avšak neschopnou se bránit). Není žádnou náhodou, že Angela Merkelová obdržela před několika roky medaili Coudenhove-Kalergiho za své „zásluhy“ v tomto směru.

Dalším cílem je pomocí dovážených migrantů Evropu islamizovat. K tomu směřuje i záměrná degradace školství, kultury, přepisování dějin. Dojde i na masovou likvidaci památníků, pomníků a křesťanských symbolů. To vše organizuje a spolufinancuje vedení EU. Výmluva EU ohledně nedostatku pracovních sil v době přicházející robotizace a za situace, kdy opatření vlád jednotlivých členských zemí směřují k potlačování přirozené natality vlastních národů, neobstojí. Krom toho tito lidé nepřišli do Evropy pracovat, jsou to přece hosté, které pozvala „máma Angela“. Mnozí z nich jsou přitom ze zemí, které dodnes ještě nepoznaly ani 1. průmyslovou revoluci, takže minimálně jedna až dvě generace jsou s výjimkou využití k nejjednodušším pracím (např. úklid ulic apod.) nepoužitelní. Není to jejich vina, je to vina těch, kteří je do Evropy tahají (ačkoliv to dělají ze zcela jiných důvodů), než těmto občanům zemí 3. světa slibují.

Součástí plánů globalistů jsou i občanské války v Evropě s migranty často z řad ISIL či dalších teroristických organizací dovážených do Evropy za součinnosti vedení EU a neziskovek. Dalším stupněm je plánovaná přeměna EU na evropský islámský chálifát pod vedením Íránu jako budoucího sídla 2. větve Globálního prediktora. Na tomto plánu nic nemění zpoždění v připravenosti ze strany Íránu a jeho dosavadní konceptuální slabost.

EU je stejně jako OSN, WTO, WHO a NATO součástí mocenské pyramidy Nového světového řádu. Programovým dokumentem OSN schváleným na zasedání v Rio de Janeiru v r. 1992 byla „Agenda 21“, jejíž obsahem je:

 • likvidovat národní suverenitu;
 • nastolit centrální plánování a management všech zdrojů;
 • docílit předání půdy do rukou světové vlády;
 • zrušit soukromé vlastnictví; rozbít rodinu a vyvlastnit děti;
 • předat výchovu našich dětí státu;
 • zajistit, že práce bude lidem určena, nebudou moci si vybírat;
 • omezit cestování; vytvořit obydlené zóny, kam se budou lidé masově stěhovat;
 • zajistit globální výchovu založenou na ohlupování lidí.
Souběžně bude probíhat plánovaná depopulace Země až o 95 % (což odpovídá zhruba jinde uváděné polovině z oné „zlaté miliardy“ poté, až roboti nahradí z větší části lidskou práci). Agenda 2030 je pak plán realizace Agendy 21 pro období do r. 2030, zatímco Agenda 21 pro celé 21. století. Tento osud čeká i nás, přičemž ona depopulace již probíhá podle plánu, a to za součinnosti vedení EU. Pokud jde o depopulaci, sestává Agenda 21 z těchto hlavních opatření:

 • postupné vytvoření umělého nedostatku jídla a nasazení vysokých cen;
 • stále přísnější předpisy mají položit malé pěstitele na kolena, časem si lidé nebudou moci pěstovat jídlo ani doma, pochopitelně “v zájmu jejich bezpečnosti”;
 • veškerá produkce potravin bude v moci korporací. Dodávky a distribuce potravin budou sledovány, aby nikdo nemohl prodat jídlo tomu, kdo ze systému uteče;
 • sucha, záplavy a tornáda, které ničí úrodu farmářům a pěstitelům, jsou výsledkem pokusů manipulovat s počasím. Ve smyslu tohoto vývoje jde o vojenskou zbraň proti drobným zemědělcům a vlastníkům půdy po celém světě. Velkým společnostem takové pokusy neubližují, protože ty mají přístup k neomezeným fondům;
 • manipulace počasím ale lidským zdravím pomocí chemtrails (postříky z letadel obsahující stroncium, hliník, baryum, které okyselují vodu i půdu a vážně ohrožují lidské zdraví. Omezují současně přístup slunce na Zemi);
 • využívání technologie HAARP k výše uvedeným účelům;
 • koronavirus resp. Covid-19, který oslabuje organismus lidí s jinými zdravotními problémy (srdce, Alzheimerova nemoc apod.), což následně může přivodit smrt těchto lidí na „jejich choroby“; v kombinaci s účinky 5G sítí způsobuje odkysličování krve a rychlou smrt, a to i zdravých osob či zvířat, ptáků (podle poslední studie mezi národního vědeckého týmu z USA, Ruska a Itálie pod názvem „Technologie 5G a vyvolání koronaviru v kožních buňkách“ je záření 5G dokonce přímým původcem onemocnění koronavirem); vytváří předpoklady pro plošné očkování, kdy jsou lidé současně infikováni dalšími chorobami a krom toho jim jsou vpravována do těla nanotělíska umožňující jejich následné sledování, jejich kontrolu, ovlivňování jejich mysli a případně i jejich definitivní „vypnutí“ na jejich nemoci z předchozího období. (Redakce Nové republiky na podobné fantasmagorie nevěří. Mnozí z čtenářů, kteří vystudovali na vysoké škole nějaký technický obor se asi při čtení předchozích řádků chytli za halvu)

Agenda OSN 21 pro udržitelný rozvoj byla proto charakterizována jako globálně prováděný akční plán pro inventarizaci a kontrolu: veškerá půda, voda, všechny minerály, všechny rostliny, všechna zvířata, všechna konstrukce, všechny výrobní prostředky, veškerá energie, veškeré vzdělání, veškeré informace a všichni lidé na světě. Zásoby a kontrola.

Před těmito plány, které začaly být uskutečňovány již v r. 1969, varoval bývalý ředitel Společnosti pro plánované rodičovství sponzorované Rockefellery Dr. Richard Day na setkání amerických pediatrů téhož roku. Tehdy varoval před plánem světových elit, který zahrnuje snížení počtu obyvatel na Zemi, povolenky k rození dětí, sex bez reprodukce, sexuální osvětu mládeže jako nástroje světovlády, podporu potratů jako nástroje ke snížení počtu obyvatel Země, podporu homosexuality, usnadnění umírání a zavedení pilulky smrti, omezení přístupu k bezplatné zdravotní péči, přísně kontrolovaný přístup k lékům, potlačování léčby rakoviny, vyvolávání srdečních infarktů, úmyslně komplikovanou diagnostiku nevyléčitelných nemocí, podporu spotřeby alkoholu a drog, sex a násilí jako součást zábavných programů, kriminalitu jako nástroj ovládání společnosti, větší počet věznic, terorismus za účelem kontroly, odstranění některých knih z knihoven, školní docházku jako nástroj slepého a odevzdaného přijímání názorů a postojů, které nesnesou diskusi ani kritiku.

Setrváním v EU, která napomáhá v realizaci tohoto projektu vedoucího stále rychleji k uvedenému cílovému stavu se podobáme ovcím, které stojí v řadě na okraji propasti, přičemž ty zadní se nedočkavě tlačí na ty před nimi. První ze stáda přitom již do té propasti padají. Houfujeme se tak a tlačíme k naší vlastní zkáze, jejíž realizace byla nejen naplánována, nýbrž již i zahájena a dennodenně probíhá, ač si to většina z lidí dosud vůbec neuvědomuje. Je neuvěřitelné, že agendu 21 schválilo 179 vlád členských zemí OSN. Svědčí to o míře zkorumpovanosti či neschopnosti jejich vlád, resp. o nezájmu o osud jimi spravovaných zemí a jejich občanů. Zřejmě v mylném domnění, že jich a jejich rodin se to netýká.

Důvody politické

K důvodům politickým patří nepochybně:

 • zachování našeho státu, jeho hranic a obnova jeho suverenity, kterou naši představitelé postupně již zčásti předali do Bruselu, aniž k tomu měli od našich občanů jakýkoliv mandát;
 • obnova možnosti hájit naše národní zájmy a realizovat (v možné míře) naši vlastní zahraniční politiku namísto dosavadního pouhého vyčkávání ve startovních blocích na pokyny z Bruselu, příp. pak z Washingtonu, kdy výsledkem takové činnosti je prosazování cizích zájmů na úkor našich národních zájmů;
 • možnost spolupracovat s dalšími zeměmi na bázi vzájemné výhodnosti a nikoliv podle zájmů, instrukcí, zákazů a omezení třetích subjektů, které tak sledují své vlastní zájmy.

Je třeba přitom chápat, že stát je instituce, která má v popisu své činnosti ochranu vlastního národa a území, jakož i některé další funkce. A jak je plní, záleží na vládě, která vychází z výsledků naší vlastní volby.

Důvody ekonomické

V rámci EU nám byla určena role kolonie, Tomu odpovídá i naše faktická situace a naše místo v současné mezinárodní dělbě práce, kdy jsme v souvislosti se vstupem do EU vyklidili naše dřívější pozice a přešli od výroby finálních výrobků (vyráběli jsme do r. 1990 výrobky ve více než polovině z 3.500 existujících výrobních oborů – což svět obdivoval s ohledem na poměrně malou velikosti naší země a počet obyvatel) na otrockou činnost v cizích montovnách či na výrobu subdodávek pro cizí firmy, často prakticky jen za výrobní náklady.

Opustili jsme též náš vlastní zahraniční obchod, kdy jsme do r. 1990 sami exportovali naše výrobky ke konečným spotřebitelům do více než 120 zemí celého světa, a následně přešli na dodávky našich zbývajících finálních výrobků do zahraničí přes Německo a případně některé další země EU, které teprve vyvážejí naše výrobky do koncových destinací. Zisk z práce našich lidí pak zůstává v Německu a dalších zemích EU, zatímco u nás se najdou ještě lidé, kteří se z vlastní nevědomosti pyšní tím, že náš export do EU činí 80 %. Africké kolonie realizují svůj vývoz do světa přes své metropole zásadně na 100%, máme tedy podle těchto měřítek ještě co dohánět, abychom se jim vyrovnali.

Máme-li zlepšit pozici našeho státu a ekonomickou situaci většiny našich občanů, musíme provést restrukturalizaci našeho průmyslu, obnovit naši soběstačnost v potravinách a v dalších důležitých výrobcích a přejít k výrobě finálních výrobků s vyšší přidanou hodnotou a k obnově jejich prodeje přímo koncovým zákazníkům v zahraničí. Jinými slovy musíme přestat pracovat na cizí a začít opět pracovat na sebe. To bude mít pozitivní dopad jak v oblasti příjmů státu, tak i mezd a platů občanů a adekvátního nárůstu příspěvků na zdravotní a sociální pojištění.

Je zřejmé, že takový záměr nelze realizovat v rámci EU, která usiluje v případě tzv. postsocialistických zemí o pravý opak. Právě nedávno EU v odpovědi na naši snahu o obnovu naší potravinové soběstačnosti naopak zvýšila podíl potravin k dovozu do ČR na 85 %.

Další důvody

Školství

Nelze rozumně očekávat opětovné zvýšení úrovně školství a obecně vzdělanosti v ČR, je-li záměrem globalistů prostřednictvím EU tuto vzdělanost občanů potlačovat (inkluze ve školství, neustálé změny v učebních osnovách, přepisování dějin či výmaz některých jejich součástí, změny ve zkouškách, změkčování požadavků na žáky a studenty a v jejich klasifikaci, zavádění nových oborů na vysoké školy, kdy jejich absolventi mohou nalézt uplatnění pouze v neziskovkách financovaných zčásti opět ze státního rozpočtu atd.)

Kultura

Srovnáme-li dřívější úroveň našich filmů s tou dnešní, je zjevný veliký propad jejich úrovně, kdy karlovarský filmový festival stále více slouží jako místo, kde je ještě vůbec možné naše nové filmy předvádět. V zahraničí o ně není totiž již dlouho zájem, takže je nemůžeme nikde jinde ani prezentovat. V dalších odvětvích kultury je to podobné. Většina aktérů opouští kumšt a vrhá se na sběr různých grantů vesměs politicky motivovaných. Výsledkem pak je, že naši „umělci“ (často jen domnělí) hovoří do věcí, o nichž nemají sebemenšího povědomí. Vystačí si se správným ideologickým zaměřením a zápalem potřebným pro sběr grantů či finančních podpor z magistrátů. A kultura pláče. Podobná situace je i v divadlech, kam na často špatný repertoár nechodí zdaleka návštěvy srovnatelné s minulostí. Herci pak za peníze „hrají divadlo“ na náměstí při různých demonstracích, kde je výrazně více publika, než u nich v divadle.

Justice

Je skutečností, že justice kromě své již příslovečné pomalosti a nejednotnosti v rozhodování podobných kauz má i další problémy. Tím hlavním je pak rozhodování poplatné politickým vlivům. Tedy to, co bylo kritizováno v předlistopadovém režimu.

V další části se budeme zabývat cíli směřujícími ke zlepšení situace našeho státu a jeho občanů, které však nelze realizovat v rámci EU, neboť její poslání a zájmy jsou zcela opačné oproti těm našim. Existuje nicméně alternativní model naší budoucnosti, o tom všem ale až příště.