Dopis evangelického faráře z Telče České televizi

ThDr.Petr Melmuk, Th.D.

(dopis šíříme s vědomím autora)

Vážení,

 píši vám ohledně 10dílného dokumentárního seriálu ČT 24 Bílá hora. Rád bych se dozvěděl, podle jakého klíče jste vybírali ony “nezávislé a  objektivní” historiky(-ičky) pro tento pořad. Vím, že žádný historik(-ička) není zcela objektivní, ale měl(-a) by mít upřímnou snahu o tu objektivitu usilovat. Což se, jak již sleduji skoro polovinu tohoto “seriálu”, bohužel neděje. Pro 20. století se v pořadech snažíte (dle mého názoru oprávněně) uplatňovat jen jednu “stranickost”, a to že se zamýšlíte nad věcmi z pohledu etiky, lidských práv a demokratických hodnot (např. Pořad o Norimberském procesu). Proč stejné kritérium není uplatněno pro váš pořad Bílá hora?

 

Doc. Marie Koldinská, mediálně známá historička tohoto pořadu (přednáší na FF UK, jako scenáristka a moderátorka spolupracuje s Českou televizí, moderovala často i pořad Historie .cs)působí více jako ta, která chce vidět dějiny očima vítěze, tvoří jakési “vysmívající se dějiny”, zamlčuje a překrucuje určitá fakta (a  svědomitě ji v tomto neblahém počínání “pomáhají” moderátor -býv.šéf ekonomiky ČT – Přemysl Čech a historik prof. Jiří Mikulec).

Jedním z klíčů k pochopení dějinných souvislostí je jistě Rudolfův Majestát z  r.1609, který stanovil poprvé v Evropě svobodu svědomí i pro poddaného člověka. M.Koldinská tvrdila již v r.2009 (Dějiny a současnost 7/2009), že “9.červenec r.1609 je okolnostmi násilně vynucený epilog zlaté éry panování uměnímilovného a tolerantního císaře”, tato historička je v tomto pohledu konzistentní i v tomto pořadu (i když zde volí jiná slova).

Co se týče Konfederace z r.1619, důležitého dokumentu analyzovaného velmi pečlivě a svědomitě v monografii Ústavu státu a práva AV ČR (Adamová,K.: První česká federativní ústava z roku 1619, Praha-Plzeň 2009), M.Koldinská v seriálu naprosto přehlíží jeho význam, zvláště v souvislosti s jeho demokratičtější strukurou uplatňované politické moci (princip omezení panovníkovy moci, systém stavovských sněmů i zaručení náboženských svobod). V téměř současném vyjádření z 6.11. 2020 (Revue Forum, esej M.Koldinské) pouze tvrdí, že “flagrantním porušením (Rudolfova Maejstátu) byla i stavovská konfederace z roku 1619, která v českých zemích fakticky nastolovala jednoznačnou dominanci evangelíků nad katolíky.” Je to zavádějící a zcela účelová informace. Skutečná vědecká práce na textu této konfederace obsahuje přitom i důležitý poznatek: ” Je zde stanoveno (a to už probíhá 30letá válka!) že katolíci budou požívat stejné ochrany zaručené konfederací, jako evangelíci, zaváží-li se , že budou zachovávat konfederaci a nepodnikat nic proti evangelickému náboženství”.

Mohl bych pokračovat ve výčtu prapodivných tvrzení, ale přidávám něco, co autorku přímo usvědčuje z nepravdy (nikoli jen z mlžení a překrucování): ve 2. dílu se M.Koldinská s mírně nadřazeným úsměvem vyjádřila: “Tady bych opravdu neváhala parafrázovat Josefa Pekaře, že na Bílé hoře zvítězila ta vývojově vyšší románsko-katolická kultura nad tou kulturou, která si myslím, by byla přece jenom určitým retardérem českého vývoje, nad tou kulturou německo-protestantskou”….. Pro porovnání serióznosti tohoto vyjádření přidávám slovo jmenovaného římskokatolického historika z doby dávnější: „Jakkoli rozdílné vlivy a motivy nabyly účasti v české vojně a jakkoli chabě a  nešťastně byla vedena, je ona a zůstane v jádře svém plodem obavy před násilím mravním, aktem obrany proti metodě násilné protireformace, vtělené ve Ferdinandu II., to pak musí konečně rozhodovat o mravním, a tím i vyšším smyslu a kulturním hodnocení stran. Tj. na Bílé hoře nezvítězila kultura vyšší. A jakkoli vysoko potom vznesly se kupole barokních kostelů a honosné fronty barokních paláců v  pokatoličtěné Praze, jejich vítězný postoj nemohl nikdy zaplašit památku slz a krve, jimiž v létech hrůzy naplnil brutální vítěz znásilněnou zemi.“ (Pekař,J.: Bílá hora; její příčiny a následky, Praha 1921, s. 46n).

Za zásadní vyjádření této vámi protěžované historičky pokládám pak její slovo z rozhovoru z 8.11.2020 (Konzervativní noviny, rozhovor s Janem Janušem), které dokresluje její základní přístup k danému tématu: ” Vážně nevím, proč bychom se měli cítit být faktickými nebo ideovými dědici hrstky evangelických radikálů, kteří rozpoutali stavovské povstání proti dynastii, která zde tehdy legitimně vládla téměř 100 let, neřkuli proti panovníkovi, kterého si předtím sami zvolili.je to mimo jiné éra vzpamatovávání se z traumat třicetileté války, éra nástupu fascinující barokní kultury, éra stabilizace společnosti…”

Pak Vás prosím, abyste našli odvahu buď se veřejně distancovat od takovéhoto výkladu českých dějin nebo prohlásili, že si za zásadní interpretací českých dějin spojených s výročím Bílé hory, tak jak ji prezentujete v 10 dílném dokumentárním seriálu, stojíte. Pak by bylo dobré, kdybyste stejným způsobem logicky stáli i za tím, že např.  pro jiné výročí – Únor 1948 – byste měli se stejnou důsledností hájit tvrzení, že “vážně nevíte, proč bychom se měli cítit být faktickými nebo ideovými dědici hrstky nepřátel komunistického režimu, kteří rozpoutali štvavou “studenou válku” proti komunistické straně, která zde legitimně vyhrála volby a pak převzala moc v r.1948.”

 

S přáním pěkného dne a v očekávání odpovědi

ThDr.Petr Melmuk, Th.D.