Pozvánka na konferenci Budoucnost evropského zemědělství 2020

17. 11. 2020   

Máte-li o událost zájem, klikněte ZDE

Program:

9.00 – 9.20 MUDr. Ivan David, CSc.

                        Úvodní slovo

9.20 – 9.40 Prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.

                        Stárnutí zemědělců jako celoevropský problém

9.40 – 10.00 Bohumír Dufek

                        Mezigenerační výměna v zemědělství a pozice

                        mladých farmářů

10.00 – 10.20 Kristjan Bragason

                        The fight for decent working conditions in European

                        agriculture continues

                        Boj za slušné pracovní podmínky v evropském

                        zemědělství pokračuje

10.20 – 10.40 dotazy SLI.DO přihlášení: www.sli.do/agri2020

10.40 – 11.00 Ing. Pavel Vrána, Ph.D

                        O rybách, rybářích a vydrách

11.00 – 11.20 Sabrina Dietz, MSc

                        The return of the wolf: challenges in the rural countryside

                        Návrat vlka: výzvy pro venkov

11.20 – 11.40 dotazy SLI.DO přihlášení: www.sli.do/agri2020

11.40 – 12.15 přestávka 

12.15 – 12.30 Marco Dreosto

                        Biodiversity and agriculture, perspectives and possible

                        solutions to stop the decline of species from agricultural land

                        Biodiverzita a zemědělství, perspektivy a možná řešení

                        zastavení úbytku druhů na obhospodařované půdě

12.30 – 12.45 Gilles Lebreton, PhD et PhD

                        French agriculture facing the European Union
                        Francouzské zemědělství čelící Evropské unii

12.45 – 13.00 Dr. Jöelle Mélin

                        EU Farm to Fork strategy, a great opportunity to deliver

                        our vision of localism

                        Strategie EU Z farmy na vidličku, skvělá příležitost

                        k uskutečnění naší vize lokalizace

13.00 – 13.20 Ing. Martin Pýcha

                        Evropské zemědělství ve světle strategie Green Deal

13.20 – 13.40 Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.

                        Význam živočišné výroby v Českém zemědělství při

                        zajišťování potravinové bezpečnosti

13.40 – 14.00 Arnold Puech d´ Alissac

                        The challenges of the Green Deal for European Agriculture

                        Green deal jako výzva pro evropské zemědělství

14.00 – 14.20 dotazy SLI.DO přihlášení: www.sli.do/agri2020

14.20 – 14.40 Doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška

                        Polyfunkční lesnictví budoucnosti potřebuje politickou

                        i finanční podporu

14.40 – 15.00 Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

                        Zemědělci a lesníci svým hospodařením rozhodují o množství

                        a kvalitě odtékající vody a regionálním klimatu

15.00 – 15.20 dotazy SLI.DO přihlášení: www.sli.do/agri2020

Konec programu