Není nač čekat (2. díl)

Avatar
Původní autoři

Jaroslav Tichý

29. 12. 2020   Outsidermedia

Vracím se touto cestou ještě k mému článku ze 17. 12. t.r. Doba osudového rozhodnutí nastala (na Nové republice ZDE), který vzbudil poměrně velkou pozornost čtenářů. Jednak proto, abych mohl touto cestou odpovědět na některé jejich otázky, jednak proto, abych celou problematiku, která je pro nás pro všechny zcela zásadního charakteru, posunul ještě o něco dále. Proto i v této 2. části se snažím reagovat na některé dotazy vznesené ke shora uvedenému článku.


Část 2

Robotizace a její možné důsledky

Úvodem této části si nejprve řekněme něco o možných dopadech robotizace, která charakterizuje ohlašovaný příchod průmyslové revoluce 4.0. Tak, jako obvykle, lze technický pokrok buď využít ve prospěch lidstva či naopak zneužít ho proti lidstvu. Malým, leč klasickým příkladem bylo rozbíjení prvních strojů dělníky v Anglii, neboť „jim braly práci“.

Doba sice od těch časů značně pokročila, technický pokrok rovněž, zásadní otázka způsobu využití nových technologií však zůstala.

O tom se zmiňuji i v mém shora citovaném článku ze 17. 12.t.r. s tím, že varianta NWO počítá s likvidací 6,5 mld. obyvatel této planety (má zůstat jen zlatá miliarda) a později po plné robotizaci dokonce se snížením počtu obyvatel na pouhých 500 mil. lidí. Proč? No, přinejmenším z těchto důvodů:

 • úspora potravin a vody (stroje na rozdíl od lidí nejedí a nepijí);
 • zlepšení životního prostředí (menším počtem lidí bude planeta daleko méně zatěžována z hlediska jejich činnosti);
 • snazší ovládání zbývajícího počtu obyvatel planety, snazší logistika, administrativa atd.

U robotů nic takového nehrozí, pokud si je ovšem vedoucí elita NWO nenechá „přerůst přes hlavu“ a zamezí včasnými opatřeními tomu, aby roboti si časem vytvořili vlastní mozek v rozsahu umožňujícím pozdější vzpouru (oproti lidem se sníženým IQ na oněch 90, kteří takové vzpoury vůči vládnoucí špičce schopni nebudou). Pokud někdo v této souvislosti klade např. otázku, „je snad nemravné, že při stejném výsledku práce má mít lidstvo míň dřiny a více možností k plnohodnotnému životu“, tak při čtení mého článku ze 17. 12. t.r. evidentně někam zabloudil. Na nebezpečí, že lidé sice hovoří o jednom cíli, avšak spojují ho s cestou k tomu opačnému cíli, jsem upozorňoval již ve shora citovaném článku ze 17.12.2020.

Jde totiž o to, že v případě přechodu na NWO nelze hovořit o lidstvu, nýbrž pouze o torzu lidstva, více než 90 % lidské populace má být a konto nasazení robotů přece zlikvidováno, otroci nemají právo na nějaký plnohodnotný život, tak proč o něm v tomto kontextu uvažovat? Organizátory tohoto projektu navíc není lidstvo jako takové, to má být naopak obětí protagonistů NWO. Jen to lidé stále dostatečně nechápou či kvůli splácení hypoték, nákupům v supermarketech či plytkým zábavám to stále ve značném počtu ještě nevědí. V některých chudších zemích patří k takovým příčinám zaostalost, omezená možnost přístupu k sociálním sítím, náboženské předsudky apod. Z toho ale naše spoluobčany rozhodně podezírat nelze.

Jestli je tedy něco v souvislosti s plánovanou robotizací nemravného, pak je to záměr globalistů (protagonistů NWO) nahradit lidi roboty s cílem lidi zlikvidovat. A to je více než nemravné, to je zločin nejtěžšího kalibru. To je něco, co prováděli v podstatně menší míře (byť masově) nacisté ve vyhlazovacích koncentračních táborech za 2. světové války. A je druhotné, zda to bylo plynem či smrtícími injekcemi. V současnosti, resp. velmi blízké době to má být pro více než 90 % obyvatel Země „konečné řešení“. Tedy smrt. Pro nás pro všechny. Abstrahuji od snad v ojedinělých případech možné šance na dědičné otroctví v rámci kastovního systému jako součásti NWO. Jsme ale Slované a tedy „první na tapetě“. Velké naděje si nelze dělat.

Toto vše má probíhat za účasti našich lékařů a příp. za asistence policie, z nichž takto mají být vyrobeni spolupachatelé zmíněného zločinu. Předtím než budou ale sami zlikvidováni.

Svoboda, tato druhá alternativa, která je u nás (nejen) masmédii ale i politiky před námi utajována, spočívá nejen ve zcela odlišné koncepci udržitelného rozvoje, Je to varianta ruská (či spíše Putinova, neboť i v Rusku existují různé politické směry a některé spíše preferují sloužit Západu „až do roztrhání těla“ či vlastní smrti, což si stále nepřipouštějí).

Při této alternativě se počítá s:

 • udržitelným rozvojem na planetě až pro 10 mld. lidí;
 • náhradou lidské práce roboty tak, aby lidé měli větší čas na svůj osobní rozvoj;
 • využitím moderních poznatků vědy a techniky, a to v různých oborech (medicína, zemědělství, obnova pouštních oblastí, zajištění vody, v technických oblastech, ve využití volné energie, v dopravě atd. (prezident Trump hovořil opakovaně o tom, že po volbách v USA uvolní asi 6 tis. takových vynálezů k dispozici lidstvu. Tedy, bude-li mít k tomu po volbách příležitost);
 • ukončení válek, mírová spolupráce mezi národními státy;
 • podpora klasické rodiny atd.

To vše spolu se systémovou změnou v oblasti politicko-ekonomické a sociální by mělo pomoci při osvobozování lidstva. Ale nejde jen o to. Tato alternativa dává šanci na život. Nám všem, i našim rodinám.

Proč takové řešení nezavedou též v rámci NWO?

V souvislosti s rozvojem vědeckotechnického pokroku od počátku 1. technické revoluce (cca r. 1800) začalo vznikat po určitých obdobích (50 a více let – viz Kondratěvovy vlny) napětí mezi výrobními vztahy a existujícím politicko-ekonomickým systémem. Vědeckotechnický pokrok a inovace si tak vynucovaly i adekvátní změnu výrobních vztahů a návazně i politicko-ekonomického systému. Jeho změny či úpravy se neobešly bez konfliktů a válek.

V souvislosti se zavedením 1. průmyslové revoluce v Anglii 1770-1815 (tovární systém, Wattův parní stroj) dochází ve Francii k Velké francouzské revoluci, která umožňuje převést pracovní sílu z polí do továren s cílem udržet krok s anglickým konkurentem. Ve Francii a následně i jinde v Evropě proto nastupuje kapitalismus a vznik tržní společnost namísto feudalismu. Dále v tomto období přicházejí mechanické tkalcovské stavy, rozmach hutnictví železa atd.

Dlouhé vlny ekonomického rozvoje popsané Kondratěvem umožňovaly národům, které byly jejich iniciátory, globální ekonomickou a vojenskou nadvládu. Tj. vznik hegemona.

V souvislosti s pokračujícím vědecko-technickým pokrokem proběhly další 3 Kondratěvovy vlny:

2. K-vlna (1844-1896)

První vědecko-technická revoluce – éra železnice, telegrafu, prvních umělých hnojiv, vulkanizace kaučuku apod.. V USA vznikají průmysloví giganti a finanční oligarchie prorůstáním finančního a průmyslového kapitálu. Vznikají prvky nového hospodářského systému (monopolního kapitalismu).
Ve 2. části tohoto období začal zápas koloniálních mocností o rozdělení Afriky, Asie a Oceánie (1877-1914) – vývoz kapitálu, dochází k rozvoji imperialismu;

3. K-vlna (1896-1945)

Éra 2. vědecko-technické revoluce (telefon, kinematograf, elektromotor, generátor střídavého proudu, automobil, pneumatiky, letadlo, elektrolýza atd. ale též 1. linka na sériovou výrobu automobilů – Ford 1913). Boj o nové rozdělení trhů a kolonií – 1. sv. válka.

V 2. části tohoto období (1914-1945) – vznik masové výroby a tedy i potřeba masové spotřeby. Stimulace odbytu, státní zásahy do ekonomiky k doplnění nedostatečných soukromých investic, rostou problémy, vznikají 3 možné způsoby řešení:

 • Fašismus a nacismus (Itálie a Německo), státní kapitalismus, zbrojení, příprava na válku, nucené úspory;
 • moderní kapitalismus (státně-monopolní kapitalismus) – USA – New Deal (státní záruky za vklady na záchranu úvěrové soustavy, podhodnocení dolaru, státní subvence za nucené snížení zemědělské produkce, zkrácení týdenní pracovní doby a stanovení minimální mzdy, veřejné práce proti nezaměstnanosti);
 • nekapitalistická forma (socialismus, resp. stalinismus v Rusku) – centrální plánování, direktivní řízení, kolektivizace, znárodnění, státní monopol.

Dochází k selhání hospodářského liberalismu na Západě, depresi, světové krizi, přichází 2. světová válka.

4. K-vlna (1945-1993)

3. vědecko-technická (technologická) revoluce nastupuje ještě v průběhu (a důsledku) 2. sv. války – teorie relativity, kvantová teorie, molekulární biologie, syntetická chemie, rozvoj komunikační techniky, letectví, elektroniky, kosmonautiky atd.

Po „zlaté éře kapitalismu“ v 1. části tohoto období přichází ale světová hospodářská krize (1974-75) doprovázená výrazným inflačním procesem a strukturálními krizemi (energetická, surovinová a potravinová).

Od období 1965/70 probíhá dlouhá deprese, která je charakterizována současně krizí politickou, ekonomickou, ekologickou a morální.

Poté nastává budování nového transnacionálního produkčního způsobu (globalizace) a současně i k formování její materiálně-technické základny v rámci 4. technologické (informační) revoluce spojené s hledáním nových zdrojů energie (termojaderná syntéza, sluneční, větrná a geotermální energie), nových informačních technologií, nových průmyslových biotechnologií, bioinformatiky, genového inženýrství, nových zdrojů energií a high-tech obecně.

Nástup 5. K-vlny počátkem 90. let minulého století předvídané Kondratěvem však nenastal, často se hovoří o tom, že „svět se zaseknul na konci 4. K-vlny“.

V rámci 5. K-vlny by se měl uskutečnit přechod od tzv. industriálního typu technologií k tzv. superindustriálnímu až postindustriálnímu typu technologií – tj. od pásové sériové výroby k pružné automatizované výrobě, od masové výroby a spotřeby k individualizaci výroby a spotřeby, od centralizace výrobních kapacit k jejich decentralizaci, od urbanizace k deurbanizaci (a to na základě zdokonalení dopravních a telekomunikačních systémů), od technologií, kde příroda sloužila jako věčný a nevyčerpatelný „zdroj“ ekonomického bohatství k technologiím, kde naopak ekonomická aktivita se musí stát základem zachování přírodního prostředí atd. Má nastoupit robotizace a náhrada lidské práce roboty, kdy o práci má přijít až 90 % pracovníků.

Přechod na 5. Kondratěvovu vlnu má sice přinést žádoucí podstatný nárůst společenské produktivity a společenského bohatství, předtím však nutno zvládnout značné transakční náklady a nemalá rizika přechodového období (fáze turbulence), a to včetně možnosti zániku lidské civilizace v chaosu nezvládnutelných živelných přeměn.

Oddalování náběhu 5. K-vlny (a očekávaný konflikt s tím spojený) byly od 90. let minulého století kompenzovány lokálními válkami v různých koutech světa. Nyní nastává konflikt velký, a to v souvislosti s přestavbou USA, vyloučit stále nelze ani vypuknutí 3. světové války.

V souvislosti s přechodem na 5. K-vlnu bude nezbytně nutné řešit 2 následující otázky, a to:

 1. Co s více než 90 % obyvatelstva planety, která budou pro účely výrobního procesu dále nepotřebná.**** Řešením podle projektu NWO (Agenda 21) mají být přebyteční občané zlikvidováni v rámci projektu depopulace Země. Jde o 6,5 – 7 mld. lidí s likvidací po etapách, projekt depopulace již započal vnucovanou vakcinací s vedlejšími škodlivými účinky, jež bude možné dále zesílit prostřednictvím zapojení 5G sítí v určitém pásmu výkonnosti, kdy se z nich stává vojenská zbraň plošné likvidace nebo podle alternativního Putinova projektu zachovávat na planetě udržitelný rozvoj do 10 mld. osob s využitím moderních poznatků vědy a techniky k zajištění energetické a potravinové soběstačnosti, s úspornějším hospodařením se zdroji, s oddlužením všech subjektů a s novým začátkem. Základem společnosti i nadále klasická rodina.
 1. Jak obyvatele planety uživit. V případě uskutečnění NWO není prakticky doslova co řešit. Přes 90 % obyvatel má být zlikvidováno, zbytek bude z malé části vládnoucí vrstva na bázi kastovního (dědičného) systému, další část pak vojáci, úředníci, policisté. Největší část budou tvořit otroci, kteří (spolu s roboty) budou vydělávat na všechny. Nepotřebné osoby (a současně i přebytečné zdroje spotřeby) budou tedy zlikvidovány. V případě alternativního Putinova projektu se zachováním plného počtu lidí na planetě je dosud uvažován způsob spočívající v tom, že každý občan obdrží od státu garantovaný nepodmíněný příjem a někteří z občanů si budou moci ještě přivydělat vlastní prací, pokud se jim podaří sehnat pracovní místo. Existuje rovněž možnost expanze lidí na další planety, která je v pokročilejším stavu, než o jaké je lidstvo informováno.

A proč globalisté prosazující NWO nikdy nepřistoupí na 2. alternativu? Protože ta souvisí s odevzdáním jejich obrovských peněz, aby tak bylo možné oddlužit planetu, jejich rezignací na dosavadní mocenské posty a postavení a uvolněním zadržovaných vynálezů a dalších znalostí a vědomostí k dispozici lidstvu, čímž by ztratili trvale i svoji moc vyplývající z jimi utajovaných znalostí před ostatním lidstvem.

Zatímco globalisté bojují o udržení své moci a peněz (a někteří z nich i svých životů), zbytek lidstva bojuje o své životy, životy svých rodin, zbytek majetku, o svoji další životní perspektivu a klidný mírový život. Nenašli bychom určité srovnání této situace v našich dějinách s bojem husitů proti zahraniční expanzi? Není právě toto důvod k preventivnímu špinění jedné z nejvýznamnějších stránek našich dějin?

Shrnutí

Nejvyspělejší země jsou těmi, které by měly postrčit vývoj do 5. K-vlny. Zatímco řešení odkládaly, napětí mezi prosazující se průmyslovou revolucí 4.0 a za každou cenu prosazovanou globalizací spojenou s neoliberální podobou kapitalismu se zvyšovalo, ačkoliv neoliberální kapitalismus byl již překonán, jak shodně konstatovali prezidenti Trump, Putin a Si na závěr zasedání G-20 v Ósace již v červnu 2019.

Jak svého času konstatoval Vladimír Putin, globalizace je za daných okolností procesem objektivním, avšak způsob jejího provádění je procesem subjektivním. To se přesně odráží ve způsobu jejího provádění podle alternativ 1 a 2. Jde tedy o způsob jejího řešení a jeho důsledky pro lidstvo.
Další odklad nástupu 5. K-vlny ani řešení jejích dopadů již není možný. Zásadní otázkou přitom je, zda tato 5. K-vlna a s ní nastupující robotizace bude řešena ve prospěch úzké špičky lidí se snahou ovládnout planetu, tj. vesměs těch nejbohatších (globalistů) na úkor lidstva (a za cenu fyzické likvidace více než 90 % lidí) nebo ve prospěch lidstva na úkor úzké špičky lidí (globalistů) snažících se ovládnout planetu (ti přisluhující jsou jen jednorázovým spotřebním materiálem, ač to nechápou).
To logicky vyvolává tlak nejen na změnu formy politického uspořádání v mnohých zemích světa, nýbrž celého politického a ekonomického systému ve světě. Politický systém fungující na planetě ve shora uvedených obměnách (od feudalismu až do globalismu, otrokářství jsem nekomentoval).
Globalisté nemají šanci udržet si své obrovské majetky a moc v novém politickém systému, který by měl následovat, a proto raději usilují o návrat do feudalismu s výrazně fašistickými prvky. Možnosti kapitalismu byly totiž již vyčerpány. Nemá již další možnosti, jak a kam jít dále (omezené zdroje, nemožnost produkovat proto nadvýrobu k úhradě úroků, rostoucí předluženost zemí bez možnosti racionálního řešení v rámci systému, systém směřující k odnětí majetku až 98 % populace atd.). Proto i návrat k feudalismu, k určení lenního pána a leníků, obhospodařujících svá léna i s nevolníky.////

Vše tedy vyúsťuje v boj mezi světovými globalisty a lidstvem. Je to boj na život a na smrt, přečká pouze jeden z obou soupeřů. Otázkou přitom je v jakém stavu a v jakém prostředí. Globalisté přitom bojují o své obrovské majetky a moc, dohoda s nimi není možná, naproti tomu lidstvo bojuje o své životy a zbytek jim dosud neukradeného majetku, stejně tak i o přerozdělení ukradeného majetku (projekt GESARA) a o nastolení spravedlivějšího světa na nových základech. Zápas zbytku světa s globalisty bude nelehký avšak nikoliv nemožný.

Jak vidíte na příkladu Spojených států (a nejen tam), ten boj již probíhá.

Tak tedy, vážení spoluobčané, vyberte si podle vaší základní orientace a zájmu, zda jste ovčané jdoucí bezhlavě na smrt (jásání je přitom vítáno), nebo svobodní lidé bojující za život a perspektivu svoji i své rodiny.

Více nabídek není a dokonce je nám všem podsouváno, že NWO je naší jedinou možností, což je naprostá lež. Na delší přemítání jste měli neskonale času, takže by vám rozhodování v této zcela zásadní záležitosti nyní nemělo činit potíže.

Opravdu již není nač čekat! A pokud máte zájem o 2. alternativu, vězte, že nikdo jiný ji za nás nevybojuje!

Pokračování