Manifest a stanovy

Manifest „Nové republiky“

My, kteří nemíníme dále přihlížet rozvratu společnosti a rozkrádání jejího bohatství jsme se rozhodl nesedět se založenýma rukama. Neoliberální režimy, které ovládly kdysi rozkvétající země starého světa, jsou překážkou zdravého vývoje společnosti. Pod hesly o svobodě a demokracii zbavují stále větší část společnosti příležitosti k uplatnění a možnosti reálně spolurozhodovat o jejím dalším směřování.
Hyperburžoazie se chová jako horda barbarů na dobytém území. Za pomoci médií jako nástroje manipulace ovládla klíčové pozice veřejné správy, a ta teď slouží jako jejich soukromá agentura dozorující vykrádání veřejných zdrojů.
Neoliberalismus není obyčejný kapitalismus slučitelný s pozitivním rozvojem společnosti. Je to systém, který na jedné straně vytváří nezasloužené soukromé bohatství a na druhé straně zadlužuje státy, které ovládl. Útočí na samotnou lidskou pospolitost, ekologickou rovnováhu a její udržitelnost, tedy na nutné podmínky přežití lidstva. Lidé jsou hnáni proti sobě a jejich pozornost je záměrně odváděna od vlastních zájmů. Společnost však nemůže existovat bez mezilidských vazeb a solidarity.
Neoliberalismus vede evropské země i Spojené státy americké k hospodářskému, sociálnímu a morálnímu úpadku. Korupce je nevyhnutelným průvodním jevem. Evropská unie, která byla občanům představována jako naděje, se ukazuje být pastí, protože svazuje národní společnosti neoliberálními „reformami“, z nichž nemá být úniku.
Dnešní majitelé států na rozdíl od předchozích vládců necítí odpovědnost za osud většiny společnosti a lidé je zajímají, jen pokud slouží jejich zisku. Zprivatizovali veřejné služby, od zásobování vodou a ovládnutí zdrojů energie, přes školství a zdravotnictví, veřejnou dopravu až po veřejné fondy a úspory občanů. Obecná dostupnost sociální péče je nahrazována charitou s domnělou laskavostí, ačkoli je financována z veřejných zdrojů.
Vedle asociálních dobrodruhů se příležitosti získat díl z kořisti chopily i církve, jako vždy pod záminkou, že chtějí konat dobro. Ve skutečnosti jim jde o reklamu, nábor a zisk pocházející z veřejných zdrojů.Společnost, která se rozkládá, dokazuje, že vyrůstá z vratkých základů. Drobnými změnami nelze na těchto základech dosáhnout žádoucí proměny.
Jistě, media je třeba vrátit k tomu, aby sloužila objektivnímu informování a přestala být nástrojem manipulace a odvádění pozornosti od skutečných problémů. Každý musí mít přístup ke kvalitnímu zpravodajství o podstatných veřejných otázkách a mít právo vstoupit do debaty. Také aktivisté v komunitách mohou rozvrat společnosti zmírnit, ale nemohou dosáhnout obratu.
Rozklad je neudržitelný. K příznakům úpadku náleží i emigrace lidí, kteří nenalézají uplatnění doma, a strmý pokles porodnosti, protože odpovědní lidé neplodí děti do sociální nejistoty. Osud zaniklých říší a prosperujících národů nás učí, že po pádu nemusí následovat nový rozvoj.Mnoho práce bylo vykonáno popisem mechanismů a výsledků řízené destrukce společnosti. V této práci je nutné pokračovat. Ale to nestačí, stejně jako pouhá náprava nejkřiklavějších důsledků řádění hyperburžoazie a jejich sluhů.
Kritika současného stavu společnosti a politického režimu rozhodně není výzvou k návratu předchozího režimu, jehož prohnilost umožnila nástup sil, které zplodily současný neoliberální režim. Nemá také smysl vystupovat paušálně proti všem politikům. I v čele nutné obnovy musejí stát politici jako organizátoři společenských změn, ale musejí to být politici demokraticky zvolení, ne obchodníci s mocí vzešlí ze skrytých dohod partajních špiček.
Vnitrostranická demokracie v současných partajích buď úplně chybí, nebo je naprosto nedostatečná. Veřejnosti jsou nabízení mistři ostrých loktů, nikoli vzdělaní a pracovití reprezentanti, kteří jsou schopni převzít odpovědnost za vývoj celé společnosti, nejen za vlastní kariéru.
Slýcháme, že změna není možná, že zhoubný nádor neoliberalismu metastázuje po celé Evropě a dávno předtím zachvátil i Spojené státy. Je tedy pozdě? Pozdě by bylo, pokud by se už nenašli lidé odhodlaní a schopní budovat solidární, trvale udržitelnou společnost.
Jak by vypadal svět beze změny? Nejenže „bída z lidí lotry činí“.  Od utrpení je jenom krůček k parazitismu. Oběti společenského a hospodářského rozkladu se tak samy podílejí na pokračujícím rozkladu.
Zastavit to lze jen tak, že lidé dostanou životní perspektivu odpovídající schopnostem, aby se mohli podílet na rozvoji společnosti. Každý musí najít uplatnění, nejen placenou práci (pokud je jí schopen). K základním potřebám patří i podmínky k rozvoji osobnosti, pro přípravu na povolání a smysluplnou rekreační činnost.
Naším cílem je obrat této neblahé historie, proto jsme se rozhodli vybudovat politickou iniciativu „Nová republika“. Chceme koncentrovat síly pro analýzu společenských a hospodářských procesů a navrhnout zdravější vývoj společnosti.
Nelze očekávat nadšenou podporu od dosavadních držitelů moci. Nemůžeme vyhlížet finanční podporu a slibovat aktivistům výnosná místa. Má to i svoji výhodu, vyhneme se zájmu bezcharakterních kariéristů, kteří svými boji o moc strany pohřbívají.
Chceme se opírat o lidi, kteří jsou znepokojeni společenským vývojem a chtějí přispět k nápravě. Spoléháme na odborníky humanitních i technických oborů a na jejich tvořivost při rozvíjení projektu. Jsme si také dobře vědomi, že zásadní změny není možno prosazovat izolovaně, bez koordinace s podobně zaměřenými skupinami v zahraničí.
Spousta práce čeká ty, kdo se chtějí podílet na organizační činnosti. Nic z toho si nemůžeme koupit, musíme to vykonat sami.
Nepočítáme s únavnými schůzemi plnými prázdných řečnických exhibicí. Nemůžeme plýtvat svým volným časem, každý z nás se musí také něčím živit. O to víc nám bude záležet na společném díle, které si nenecháme zkazit.
Musíme také počítat se zájmem profesionálních i amatérských slídilů a mediálních manipulátorů. Právě proto přijímáme zásadu, že můžeme a budeme provádět vše veřejně. Nemáme co tajit.
Přidejte se k nám! Práce pro společnost je nejvyšší občanskou ctností!

Stanovy “Nová republika, o.s.”

Preambule:

Cílem občanského sdružení „Nová republika, o.s.“ je navrhování a prosazování alternativních řešení závažných společenských problémů, které mají být ve svém souhrnu komplexním návrhem na zlepšení uspořádání společnosti k větší spokojenosti občanů. Takový návrh bude trvale upravován a doplňován tak, aby co nejvíce přispěl k překonání negativních vývojových tendencí ve společnosti, které mohou vést k rozkladu společenské soudržnosti, kulturnímu úpadku a poklesu výkonnosti hospodářství.

Cíle bude dosahováno tvorbou projektů koncepčních řešení, jejich odbornou oponenturou a zveřejňováním všemi vhodnými dostupnými prostředky tak, aby se občané s výsledky práce občanského sdružení mohli seznámit, případně se s nimi ztotožnit a/nebo přispět k oponentuře. Ve společnosti má být překonán pocit existence „jediné správné cesty“.

Dosažení takového cíle předpokládá nalézání spolupracovníků, kteří se mohou podílet na tvorbě alternativních řešení a jejich propagaci, rozvoji organizačních a technických předpokladů pro šíření informací o nich. Následováníhodné příklady podobných aktivit bude  o.s. hledat v České republice i v zahraničí.

Občanské sdružení je připraveno spolupracovat s veřejnou správou a také s jinými nestátními neziskovými organizacemi na dosažení společných cílů. Bude hledat účinné prostředky k ovlivnění legislativy i exekutivních rozhodnutí v zájmu pozitivního společenského vývoje.

Čl. 1

Základní ustanovení:

„Nová republika, o.s.“ je občanským sdružením ustanoveným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění,  a je právnickou osobou. K naplnění svých cílů využívá spolupráce s dalšími právnickými a fyzickými osobami, příspěvků, finančních darů a výtěžku z vlastního majetku a to v souladu zejména s ustanovením § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 8) o daních z příjmu, v platném znění.

Čl. 2

Název, sídlo, územní působnost

Název:                                                Nová republika, z.s.

Používaná zkratka:                            NR

Anglický ekvivalent názvu:               New Republic (civic association )

Sídlo:                                                 Praha 8, Přemyšlenská 437/80 182 00 – Kobylisy

Působnost:                                         celé území České republiky

Čl. 3

Hlavní cíle a vedlejší činnost svazu:

 1. Hlavní cíle
 2. Shromažďování a zprostředkování informací, příprava a prosazování řešení závažných společenských problémů.
 3. Dosažení pozitivních změn společenského, ekonomického a kulturního vývoje zejména v České republice.
 1. Vedlejší (doplňkové) činnosti

Vedlejší (doplňkovou) činností bude pořádání veřejných akcí na podporu cílů občanského sdružení (zejména publikační činnosti, mediálních aktivit a konferencí) a činnost v rámci grantů získaných na podporu činnosti o.s.

Čl. 4

Členství

 1. Členy občanského sdružení „Nová republika, a.s.“ (dále jen „o.s.“) se mohou stát fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli svazu, zaváží se jednat v souladu s nimi a jsou přijati předsednictvem občanského sdružení.
 2. Členství může být konferencí nebo předsednictvem zrušeno zejména při jednání v rozporu se stanovami nebo z jiných důvodů, které celostátní konference nebo předsednictvo uznají jako důvod zrušení členství.
 3. O.s. může rovněž s jejich svolením evidovat sympatizanty, kteří mohou být v případě jejich zájmu být informováni o aktivitách o.s., ale nemají práva a povinnosti členů.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

Člen (v případě členství právnické osoby prostřednictvím jejího statutárního zástupce nebo jím pověřené fyzické osoby) má :

 1. právo:
 1. podílet se na činnosti o.s. ve smyslu jejích cílů a v souladu s rozhodnutím orgánů
 2. být pravidelně informován o činnosti a hospodaření
 3. volit a být volen do orgánů o.s.
 1. povinnost:
 1. jednat v souladu se stanovami a usneseními orgánů o.s. a hájit zájmy o.s.
 2. pravidelně přispívat na činnost o.s.
 3. řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a plnit úkoly vyplývající z usnesení příslušných orgánů o.s.
 4. podle svých možností se podílet na činnosti o.s.
 1. Podrobnosti práv a povinností členů, organizace činnosti a stanovení výše členských příspěvků budou upraveny v souladu se zněním těchto stanov jednacím řádem, volebním řádem  a usneseními příslušných orgánů.

Čl. 6

Organizační struktura a orgány

 1. Orgány přechodné (přípravný výbor a ustavující konference)

Do ustavující konference, která zvolí celostátní předsednictvo stojí v čele organizace přípravný výbor, jehož úkolem je příprava ustavující konference.

 1. Orgány trvalé a periodicky působící
  1. Konference

Nejvyšším orgánem o.s. je celostátní konference, která volí a odvolává předsedu o.s. (který je jejím statutárním zástupcem), místopředsedy organizace, předsednictvo a kontrolní komisi a to nejvýše na dva roky a schvaluje zásadní dokumenty o.s. Celostátní konference je svolána předsednictvem o.s. nejméně jedenkrát za rok. Volí nejdéle na dva roky a odvolává předsedu o.s., místopředsedy o.s. a členy předsednictva, Usnesení celostátní konference jsou platná, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina delegátů. O změně stanov je oprávněna rozhodovat celostátní konference.

 1. Celostátní předsednictvo

Celostátní předsednictvo je nejvyšším orgánem mezi celostátními konferencemi, organizuje činnost o.s. mezi konferencemi a koordinuje činnost o.s. Usnesení předsednictva jsou platná, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina  jeho členů.

c.Kontrolní komise

Celostátní kontrolní komise volí a odvolává svého předsedu, má za úkol kontrolovat dodržování stanov, jednacího řádu a náležitého hospodaření o.s. a to z vlastního podnětu nebo z podnětu kteréhokoli člena o.s. Svoji zprávu předkládá celostátní konferenci. Usnesení kontrolní komise jsou platná, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina jejích členů.

 1. Komise

Komise jsou iniciativní a výkonné orgány o.s..  Jsou zřizovány konferencí nebo předsednictvem pro plnění jimi stanovených úkolů.

 1. Krajské organizace

V krajích mohou být ustaveny krajské organizace o.s., které mohou pořádat krajské konference a volit krajské orgány analogické jako celostátní orgány.

Čl. 7

Právní postavení

 1. Za o.s. v právních vztazích vystupuje  předseda nebo s jeho zmocněním některý místopředseda o.s.. K podpisu uvede svoji funkci.
 2. Pro zřízení bankovního účtu je třeba podpisu předsedy a prvního místopředsedy. O dispozičních právech rozhoduje konference.

Čl. 8

Zásady hospodaření

O.s. hospodaří a vede účetnictví dle platných obecně závazných právních předpisů České republiky. Zdrojem příjmu jsou zejména členské příspěvky, dary a příjem z výnosů vedlejší (doplňkové) činnosti v souladu s cíli svazu.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 1. O.s. působí v souladu se zákony České republiky a o jejím zániku může rozhodnout 2/3 členů celostátního předsednictva. Není-li po dobu 27 měsíců svolána  celostátní konference, rozhoduje o zániku aktivech a vypořádání závazků poslední zvolený předseda o.s., v případě jeho neschopnosti jednat jeho statutární místopředseda.
 2. Tyto stanovy schválila schůze přípravného výboru dne  16. 10. 2013 ve složení:

MUDr. Ivan David, CSc., nar. 24. 9. 1952, bytem Praha 10, Starodubečská 50, 107 00
Ing. František Jonáš, CSc., nar.  22. 3. 1957, Na kopcích 367, Třebíč, 67401
MgA Blanka Langerová, nar. 26. 2. 1953, bytem Praha 4, Boleslavova 16/30, 140 00
Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD., nar. 1.10. 1977, bytem Angelovova 3170, Praha 12, 143 00