Od odcizené ČT ke skutečně České televizi

Pavel Rejf
15. 12. 2014 Outsidermedia

Všem subjektům, i jednotlivcům, kteří usilují o změnu vysílání ČT a o změny v ČT.
Již celá léta je neobjektivnost a neúplnost informací, které nám poskytuje Česká televize (ČT), rovněž tak její přezíravost k českým národním a státním zájmům, objektem řady odsudků. Mnozí z nás již mnohokrát psali různé dopisy Radě ČT, generálnímu řediteli ČT, demonstrovali proti uvedenému stavu. Vše marné! Nadto v nedávné době i v přítomnosti ČT viditelně všemožným způsobem podporovala a podporuje snad jakékoliv akce proti prezidentu republiky Ing. Miloši Zemanovi, tedy proti nejvyššímu ústavnímu činiteli ČR, včetně těch, jež nesou rysy výtržnictví, dokonce organizovaného. ČT se stále více způsobem, jímž nás informuje, nám odcizuje a stává se tak hlasatelkou názorů, jak jsme přesvědčeni, většině našich spoluobčanů, zcela cizích.

Považujeme za nadbytečné dále poukazovat na hrubé nedostatky práce ČT. Všem nám jsou známé. Jsme přesvědčeni, že naše právo na informace, jež zakotvuje ČI. 17 Listiny základních práv a svobod, je dlouhodobě a hrubě porušováno. Použili jsme snad již všech prostředků, a to nesčíslněkrát, abychom tento protiprávní stav změnili. Výsledky tohoto úsilí jsou zcela zanedbatelné, ne-li téměř nulové.

Myslíme si, že je kontraproduktivní argumentovat jenom nedodržováním příslušných právních norem. Změnu současného způsobu informování ČT můžeme dosáhnout jen komplexním využitím všech prostředku, které jako občané republiky i jako koncesionáři ČT máme. Aby naše úsilí bylo korunováno alespoň částečným úspěchem, bude nutné, abychom propojili nejrůznější aktivity, které směřují k uvedenému cíli. Bude nutné do našeho společného snažení zapojit i subjekty politické, tedy politické strany a hnutí, jakož i různé spolky a aktivní jednotlivce. Hledejme všichni společně a trpělivě cestu k nápravě ČT!! Jistě ji pak najdeme.

V neposlední řadě se nabízí i částečné řešení, řekněme technického charakteru. V čem spočívá? Společnosti, které se zabývají televizním vysíláním, mají zpravidla své kanály zakódované. Zaplacením určité měsíční částky získáme dekódovací kartu a ta nám umožní sledovat příslušné televizní kanály.

Totéž, tedy aby svůj kanál zakódovala, by bylo možné, jak se domníváme, žádat na ČT. Posluchač, který by ji chtěl sledovat, by si zaplatil měsíční poplatek, získal by dekódovací kartu a mohl by mít ČT otevřenou.

Tím by již řada problémů by byla vyřešena. Mnozí z nás, myslíme si, že jde o statisíce lidí, kteří nemají zájem ČT sledovat a také ji nesledují, ale musí platit stanovený měsíční poplatek. Pan ministr Daniel Herman dokonce požadoval, aby všichni lidé platili tento poplatek bez ohledu na to, zda ČT sledují či nikoliv, či televizi mají nebo ne.

Současný stav je takový, že, ač nepovažujeme ČT za českou ani za svou, ani za veřejnoprávní, musíme měsíční poplatek zaplatit, i když ČT nesledujeme. Abychom se podle současného stavu vyhnuli placení poplatku, museli bychom zřejmě svou televizi zapečetit nebo dokonce se televizního přijímače zbavit. Ovšem tyto požadavky na nás kladené jsou, jak jsme přesvědčeni, v hrubém v rozporu s našim právem na informace. Je přece jen na našem svobodném rozhodnutí, které televizní stanice budeme sledovat, které budeme platit, či nikoliv. Nikdo nám nesmí vnucovat ten či onen kanál a dokonce na nás požadovat, když jej nechceme sledovat a nesledujeme, abychom za příjem jeho signálu platili.

Pokud zatracujeme diktátorské manýry minulosti, pak bychom je v žádném případě neměli dopustit v současnosti, a to se již, bohužel, přesto dlouhodobě děje. Naše právo na informace, které spočívá v právusvobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace bez ohledu na hranice státu. (ČL. 17 Listiny základních práva svobod), je dlouhodobě pošlapáváno. Jsme přesvědčeni, že ČT jsme manipulováni. Tento stav musíme změnit! Dotýká se dokonce i demokratických základů naší společnosti.

  Vaše televize lže!

Avšak ani uvedený způsob „technického řešení“ předmětného problému se neobejde bez zásahu politických subjektů. Bude nutné, jak se domníváme, doplnit či změnit řadu právních norem, které upravují činnost ČT. Bez politických stran a hnutí, bez jejich rozhodné a účinné vůli po změně současného stavu, který porušuje naše svobodné vyhledávání, přijímání a šíření informací, jen velmi těžko může naše úsilí být korunováno trvalejším úspěchem.

Jednou z dalších možností, která se nabízí, je i zformulování petice, jak elektronické, tak i klasické podle petičního zákona, vytvoření petičního výboru, který by petiční akci řídil tak, abychom společně dosáhli desítky tisíc podpisů.

Považujeme za velmi žádoucí, aby se rozběhlo několik souběžných akcí s jednotným cílem, tj. abychom se mohli v plném rozsahu těšit informační svobodě, která je nám již dlouhodobě odpírána a jejíž naplnění znemožňuje ČT neobjektivním, nevyváženým a neúplným až manipulativním obsahem svého vysílání.

Více informací naleznete na těchto webových stránkách:

http://www.ceskenarodnilisty.cz/

http://www.conematevedet.cz/Index.htm

https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy/490810227709170

Budeme velmi rádi, když i ostatní e-média se do kampaně zapojí. Velmi uvítáme, když alespoň některé vlastenecké subjekty vezmou toto úsilí za své tak, abychom koordinovaně mohli v kampani pokračovat.

Víme, že sami můžeme dosáhnout jen velmi málo, společně však snad i vše.