Upusťte od zveřejňování nepravd a spekulaci!

Avatar
Původní autoři

1.3.2015  Policie.cz

Převzato z webových stránek Policie ČR k nepravdám o tragédii v Uherském Brodě šířenými skrze sdělovací prostředky

Důrazně žádáme sdělovací prostředky, aby upustily od nevhodných a lživých spekulací a poskytování mediálního prostoru pro vyjádření „anonymních“ odborníků či svědků. Jejich mediální výpovědi se od sebe diametrálně odlišují, a navíc jsou rozdílné i od reálných informací, které má k dispozici Policie ČR a které vyplývají z dosavadního vyšetřování.

Policie je však limitována zákonnými možnostmi a v tuto chvíli – ve fázi prověřování – nemůže na základě trestního zákoníku uvolňovat všechny zjištěné skutečnosti.

Spekulace a tendenčně sestříhané reportáže (především pak uváděné v pořadu Krimi zprávy TV Prima) se nezakládají na pravdě a křiví skutečný stav věci.

Tiskové oddělení Policejního prezidia ČR a Krajského ředitelství policie Zlínského kraje zodpovídají na desítky dotazů sdělovacích prostředků i samotných občanů denně. Z časových ani personálních důvodů nemůžeme zodpovědět během krátké doby veškerou korespondenci. Souhrn informací, které v tuto chvíli můžeme odkrýt, a jsou potvrzené, je uveden v následujícím prohlášení a v následujícím souboru otázek a odpovědí:

Podrobnosti z tragédie v Uherském Brodě zde

Proč nezasáhla hlídka, která přišla první do restaurace Družba?
Vstupuje-li policista do objektu a je bezprostředně ohrožen na životě palbou, je nelogické, aby pokračoval. Efektivnější je, aby se hlídka stáhla a zavolala posily, čímž je eliminováno riziko, že by potenciálně zraněná hlídka nebyla tohoto schopna.

Proč neletěla zásahová jednotka vrtulníkem?
Přepravní kapacita vrtulníku policejního je 6 osob. Přepravit 6 osob vrtulníkem bylo naprosto zbytečné, navíc by nedošlo k žádné časové úspoře. Vrtulník by nemohl přistát u restaurace, ale na hřišti a museli bychom zajišťovat dopravu auty k místu činu. Z toho důvodu jsme vyslali 15člennou jednotku 4 vozidly.

Vyšetřuje zásah OVK a GIBS? Proč?
Rychlost, profesionalita a správná taktika zákroku jsou předmětem šetření odboru vnitřní kontroly zlínského krajského policejního ředitelství. Je to naprosto standardní postup, který je u těchto krizových zásahů automatický.

Proč se na místě pohybovali civilisté, jak je patrné z některých záběrů, například dítě?
Co se týká dítěte: policistům poskytla pro zákrok pozemek rodina bydlící v sousedství restaurace Družba. Šlo o jejich dítě, které se chtělo dostat domů, předávali ho záchranáři a policisté. Další civilisté mohou být policisté služby kriminální policie a vyšetřování, kteří nenosí uniformu.

Ke komunikaci se starostou města Uh. Brod:

Policie ČR dne 26. 2. 2015 zveřejnila výpis komunikace se starostou obce či městskou policií, ze kterého prokazatelně vyplynulo, že jsme v kontaktu byli. Koneckonců to potvrzuje v telefonickém vstupu odvysílaném na ČT 24 dne 24. 2. 2015 ve 14.10 hod. i sám starosta Uh. Brodu. Každý den se se zástupci města setkávají policejní důstojníci, kteří ho pravidelně informují o situaci.

Kdy policie předá jmenný seznam obětí tragédie představitelům města?

Seznam obětí představitelům města nebude předán.

Policie České republiky předává informace včetně osobních údajů pouze v případě, kdy je dán právní titul pro jejich předání, zejména pokud je předání potřebné pro plnění úkolů jejích nebo úkolů jiných orgánů veřejné správy. V případě požadavku na předání identifikačních údajů osob poškozených trestným činem vedení města, není tento právní titul však dán. Policie České republiky při nakládání s osobními údaji postupuje tak, aby bylo co nejméně zasahováno do soukromého a osobního života dotčených osob a dbá, aby nikdo neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Uvedený postup Policie České republiky zachovává i v případě nakládání s údaji osob zemřelých, přičemž za potencionálně dotčenou osobu je nutno vnímat nejen osobu zemřelou, ale i osoby pozůstalé.

Kdy policie prodlužovala pachateli zbrojní průkaz?
Zbrojní průkaz od r. 2000, sk. B,E. První zbraň pořízena v roce 2000, druhá v roce 2006. Průběžně prodlužoval, platný měl od 16. 2. 2010 do 25. 4. 2015, ve lhůtě vydán nový (26. 1. 2015) platný do 25. 4. 2025.

Jaké typy zbraní pachatel použil?
Na místě činu vraždy v restauraci Družba se nacházely dvě střelné zbraně, a sice revolver Alfa vz. 820 a samonabíjecí pistole CZ 75B, přičemž obě tyto zbraně patří útočníkovi a byly v jeho legálním držení.

Proč PČR nevyužila nabízené klíče rodinným příslušníkem a vstoupila do objektu pachatelova bytu násilně?
Vzhledem k události existovala důvodná obava, že objekt, především hlavní vchod bytu pachatele, mohl být předem pachatelem zajištěn proti vniknutí policie. Zákon násilné vniknutí policie do objektu umožňuje. Tento postup byl nutný pro ochranu zdraví a života osob. Spolu s policisty vstoupil do domu rovněž lékař, který rozhodl o hospitalizaci ženy, která se v domě nacházela.

Policejnsí prezident a ministr vnitra čelí otázkám médií

Kolik má PČR vyjednavačů?
Policie ČR má k dispozici 148 policejních vyjednavačů.

Kolik je u PČR zásahových jednotek?
Počet zásahových jednotek je 8, kraje: PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, JÍŽNÍ ČECHY, PLZEŇ, ÚSTÍ NAD LABEM, HRADEC KRÁLOVÉ, JÍŽNÍ MORAVA, MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ) + 2 jednotky pro ochranu jaderných elektráren Temelín a Dukovany + 1 URNA

Kolik je policistů u zásahových jednotek?
Počet policistů ZJ 410

Kolik policistů souží u Útvaru rychlého nasazení?
Počet policistů URNA 110 – zásah na území celé ČR

Jaký je výcvik policistů na takové situace?
Máme vypracovaný soubor typové činnosti pro případ eliminace nebezpečného střelce. Zahrnuje spolupráci celého IZS. V rámci „AMOK“ již od roku 2013 provádíme pravidelná cvičení na území krajů a územních odborů, kdy policisty připravuje na podobné zásahy. V každém kraji je minimálně jedno cvičení ročně. V případě Uh. Brodu však nešlo o klasickou situaci „osamělého střelce“, vzhledem k tomu, že policie měla od samotného pachatele informace o rukojmích, šlo o zákrok s vyjednáváním.

Ke zbrojním průkazům:

Již od začátku tragédie se objevují informace o tom, že střelec byl zřejmě psychicky labilní. Musejí držitelé zbrojních průkazů projít nějakou lékařskou kontrolou či kontrolou u psychologa? Musejí se případně tyto kontroly dělat v nějakých pravidelných intervalech?

Obecně řečeno zdravotní způsobilost je jedna z podmínek pro vydání a držení zbrojního průkazu. Zdravotní způsobilost se posuzuje při prvním vydání zbrojního průkazu, a pak při každém prodloužení platnosti (což je jednou za 10 let). V případě držitelů zbrojního průkazu, kteří jej potřebují pro výkon povolání, je perioda prohlídek 5 let. Praktický lékař si může vyžádat psychologické nebo jakékoli jiné potřebné vyšetření. Lékař, který vydává posudek, si v případě sebemenších pochybností může a má vyšetření psychologa, psychiatra nebo jiného odborného lékaře vyžádat. Duševní poruchy, závislosti na návykových látkách, poruchy související s bludy atd. vylučují, aby taková osoba získala zbrojní průkaz. Navíc každý lékař, který zjistí skutečnosti, které mají vliv na zdravotní způsobilost držitele zbrojního průkazu, musí tyto skutečnosti oznámit příslušnému praktickému lékaři. Také policie může v případě pochybností o zdravotním (psychickém) stavu poslat držitele zbrojního průkazu na mimořádné lékařské vyšetření.

Z jakých důvodů se odnímá zbrojní průkaz, kolik zbrojních průkazů nechala Policie ČR v roce 2014 odejmout?

Důvody zániku zbrojního průkazu:
Uplynutí doby platnosti: 2892
Odnětí ZP: 867
Úmrtí držitele ZP: 1626
Ukončení pobytu: 66
Jiný důvod: 1092

Důvody odnětí zbrojního průkazu:
Ztráta způsobilosti k právním úkonům: 0
Ztráta zdravotní způsobilosti: 123
Ztráta bezúhonnosti: 584
Ztráta spolehlivosti: 160

Ve sdělovacích prostředcích se objevuje takové kvantum nepravdivých soudů, že nejsme schopni v současné době všechny dementovat. Věříme, že se to podaří s odstupem času, jakmile to dovolí vyšetřování, potažmo krajský státní zástupce, který má nad vyšetřováním celé kauzy odborný dohled. Policie ČR uskutečnila od tragického případu čtyři tiskové konference, všechny byly z větší části odvysílány na programu ČT 24 a jsou dohledatelné v archivu ČT (24. 2. 2015 v 18.00 hod., 25. 2. 2015 v 15:00 hod., 26. 2. 2015 v 14:30 hod., 26. 2. 2015 v 15:30 hod.).

Nejpozději v prvním březnovém týdnu budou k dispozici také první závěry důkladné analýzy zákroku, kterou se momentálně zabývá na pokyn policejního prezidenta Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR.

28. února 2015, Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Zlínského kraje