Vykopej mě kámo! – svatojiřský tip kulturního referenta

Avatar
Původní autoři

15. 3. 2015, Petr Ďoubalík, zdroj: YouTube, Igor Rastěrjajev – písnička “Georgijevská stužka”, video – text – překlad – procvičení ruštiny

Nedávno nám na Novérepublice Igor Rastěrjajev zazpíval Zvoníka, nyní přidávám “Stužku”, jako pokračování předchozího příspěvku.

“Stužka” není nová písnička (na YouTube visí videa, kde Igor ještě zpívá dokonce v ulicích Kyjeva, to by mu dnes neprošlo). Někdy se tak stane, že knížka či písnička získává s časem na aktuálnosti. Snad vám někomu udělá radost.

Vybral jsem jedno z mnoha videí – toto je z letního festivalu “Našestvie 2011” (Invaze):

Георгиевская ленточка
За окнами весенний лес летит, 
Я еду в ленинградской электричке. 
Напротив меня девочка сидит
С георгиевской ленточкой в косичке. 

Georgievská lentočka (stužka)
Za okny se míhá jarní les
Jedu v leningradské električce.
Naproti mně sedí děvčátko
S georgievskou stužkou na copánku.

Сегодня эту ленточку носить
На сумке можно, можно – в виде брошки, 
Но я прекрасно помню и без лент, 
Как бабка не выбрасывала крошки. 

Dnes se může tato stužka nosit
Na tašce, dokonce i jako brož,
Ale já si dobře pamatuji i bez stužek,
Jak babička nevyhazovala drobečky.

Как много лишнего мы слышим в дни побед, 
Но только этой патоке с елеем
Не очень верят те, кто в десять лет
Питался, в основном, столярным клеем. 

Jak moc zbytečného slyšíme ve dnech vítězství,
Ale té melase s olejem
Nepříliš věří ti, kdo v deseti letech
se živili v podstatě truhlářským klihem.

А время умножает всё на “ноль”, 
Меняет поколенье поколением, 
И вот войны подлеченная боль
Приходит лишь весенним обострением. 

A čas násobí vše na “nulu”,
Mění generaci za generací,
A tak bolest války ne zcela vyléčená
se zostřuje pouze s jarem

Над этой болью многие кружат, 
Как вороньё, как чайки… И так рады, 
Как будто свой кусок урвать хотят
Бетонной-героической блокады. 

Nad touto bolestí jich krouží mnoho,
Jako vrány, jako je racci… A tak rádi,
By si chtěli pro sebe urvat kousek
Betonově-hrdinné blokády.

Я еду в поезде, смотрю на всё подряд: 
В окно, на девочку с прекрасными глазами, 
А за окном солдатики лежат
И прорастают новыми лесами… 

Jedu vlakem, dívám se na všechno kolem:
Do okna, na dívku s krásnýma očima,
A za oknem vojáčci leží
A prorůstají novými lesy…

Проезжаю я зловещие места: 
Там, где человек – главное богатство недр, 
Где, ещё с войны, бойцы лежат – 
По трое на один квадратный метр. 

Projíždím zlověstnými místy:
Tam, kde lidé – hlavní nerostné bohatství,
Kde, ještě od války, vojáci leží –
Po třech na jeden čtvereční metr.

Там везде шаги, там голоса, 
Чудные огонёчки по болотам, 
Тени по ночам тебе поют, 
Как будто просят и хотят чего-то: 

Tam všude kroky, tam hlasy,
Podivné ohýnky nad bažinami,
Stíny po nocích ti zpívají,
Jakoby prosily a něco chtěly:

“Откопай меня, браток, я Вершинин Саня! 
Пятый миномётный полк , сам я из Рязани. 
Много ты в кино видал о солдатах версий, 
Щас послушаешь мою – эх, будет интересней.” 

“Vykopej mě, kámo, jsem Veršinin Sanja!
Pátý minometný pluk, já sám jsem z Rjazaně.
Mnoho jsi viděl v kině o vojácích příběhů,
Teď poslouchej můj – ach, to bude zajímavější”

И начнут они вещать
На языке стонов, недомолвок. 
Хочешь убежать, но впереди они опять
Мелькают между ёлок: 

A začnou vysílat
V jazyce sténání, nedořeknutí.
Chceš utéct, ale před tebou jsou zas
Poletují mezi jedličkami:

“Откопай меня скорей, умоляю снова. 
Я Моршанников Сергей, родом из-под Пскова. 
Адресок мой передай в родную сторонку: 
Восемнадцатый квадрат, чёрная воронка.” 

“Vykopej mě co nejdřív, znovu tě prosím.
Jsem Moršannikov Sergej, narozen nedaleko Pskova.
Adresu moji předej do mé rodné zemičky:
Osmnáctý čtverec, černý trychtýř.”

А под утро всё взревёт, полетит куда-то
И попрёт на пулемёт в штыковую с матом. 
И деревья все вверх дном: ввысь растут коренья
В этом славном боевом месте преступления… 

A ráno všechno vybuchne, někam poletí
A vyrazí proti kulometu na bodák s řevem.
A stromy všechny vzhůru nohama: do výšky rostou kořeny
V tomto slavném místě válečného zločinu…

Расчудесный уголок – не леса,  а сказка. 
Наступил на бугорок, глядь, а это каска… 
Чуть копнул-  и вот тебе: котелок да ложка,
И над этим надо всем – ягода морошка. 

Roztodivný koutek – ne lesa, ale pohádky.
Stoupneš na hrbolek, a hle, to je přilba…
Trošku kopneš – a co vidíš: kotlík i lžíci,
A nad tím – ostružiník moruška.

Над землёю месяц май, молод и прекрасен, 
Электричка подъезжает к станции “Апраксин”. 
В небе караван гусей, скоро будет лето. 
Девочка в своей косе поправляет ленту…

Na zemi měsíc květen, mladý a překrásný,
Električka přijíždí na zastávku “Apraxin.”
Na obloze karavana hus, bude brzy léto.
Děvčátko si na copánku upravuje stužku…