Odmítání „multikulturalismu“ v Česku, aneb všechno má své opodstatněné důvody

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
11. 4. 2016
Pan Jiří Jírovec ve svém článku v Parlamentních listech (zde) faktologicky popisuje podstatu rozdílného pojetí multikulturalismu v Kanadě a České republice.Ve své podstatě lze s jeho viděním a hodnocením souhlasit, pokud by ovšem také vzal na vědomí jisté faktické odlišnosti, které sehrávají zásadní roli v chápání a přijímání multikulturalismu jako něčeho, co má pozvednout dosavadní kvalitu a životní úroveň lidstva.


Je dost možné opodstatněné konstatování, že dosavadní soužití národů v celém světě bylo do značné míry záměrně diferencované, neboť sbližování národních a rasových kultur, resp. jejich životního stylu bránili především ty síly, které usilovaly spíše o jejich podmanění, než sblížení, notabene soužití. Základ takového chápání dal již otrokářský řád, feudalismus a „vítězný“ kapitalismus v tom ve svých raných začátcích pokračoval. V současnosti už i kapitalismus zjišťuje, že sbližování a míchání ras a národností má své výhody. Ne však z humánních důvodů, ale spíše z důvodů ryze kapitalistických. Je známo, že celosvětově je lidstvo z hlediska demografického vývoje „na úbytě“, zvláště v evropském regionu. Tato skutečnost má své důvody v „příliš vysoké životní úrovni obyvatelstva“, kdy se lidé více zaměřují na kvalitu svého současného života a méně již v životě svých potomků pro budoucnost. Následkem je menší porodnost, což pro kapitalismus ve svých důsledcích znamená ztrátu pracovních sil a zisků.

Kapitáni kapitalistického systému, po zjištění těchto negativních skutečností, byli nuceni hledat východisko. Našli jej v posilování lidnatosti evropských států cestou migrace lidí ze států, kde za tím účelem vyvolali politické a vojenské konflikty, které vyústili v místní válečné události. Ty přiměly přeživší obyvatelstvo, za vydatné propagandistické a finanční pomoci, k odchodu ze země s cílem přemístění a „zabydlení se“ ve vyspělých a bohatých státech Evropy, zatímco co bohatství lidmi opuštěné země spadne do klína „bohulibým kapitalistům“. Zatímco jisté skupiny jako NWO, Bilderberg, Ilumináti a další skupiny lidí, prezentujících se z nejbohatších kapitalistických individualit vyvíjí (kromě finančních pobídek) tlak na představitele EU k naplňování plánu „multikulturalismu“ jako humánní nutnosti vůči uprchlíkům ze zbídačených zemí, menší a ekonomicky slabší členské země EU ( především ty postkomunistické , resp. ze společenství V4), se možnostem v přijímání imigrantů usilovně brání. Tím se dostáváme k porovnání realizace multikulturalismu v Kanadě a v České republice, jak se nám to snaží podat pan J. Jírovec.

Srovnávat Kanadu s Českem je stejné jako srovnávat žraloka se sardinkou. Pan Jírovec to samozřejmě dobře ví a je proto až s podivem, že se snaží český postoj v otázce (ne)přijímání imigrantů za účelem podpory „bohulibé humanitární činnosti západu“ (za podpory uplacených představitelů EU) ve zkvalitnění životní úrovně občanů ČR cestou multikulturalismu, kritizovat. Na podporu jeho kritiky budiž řečeno, že i v Česku se najde dost zastánců pro podporu imigrace, která by měla ve svém výsledku obohatit českou společnost o multikulti efekt, avšak odpůrců imigrace je podstatně víc. Také prezident Miloš Zeman není zrovna příznivcem migrace, ani tolik vychvalovaného miultikulturalismu.

Jestliže řadoví občané, na rozdíl od některých politiků i nepolitiků, představitelů různých zájmových skupin, nesouhlasí s přijímáním migrantů do Česka, má to své seriozní opodstatnění, které není jen jejich nějakým rozmarem. Zde se dostáváme do situace, kdy stejní politici, jako je premiér Sobotka, ministři Chovanec, Dienstbier, Zaorálek a další, na jedné straně nesouhlasí s kvótami pro přijímání imigrantů, na druhé straně imigrantskou politiku EU podporují. Za problematikou imigrantů, jejich přijímání a následné aplikace multikulti systému v ČR stojí, jak již bylo řečeno politici, kteří za 26 let od listopadové pseudorevoluce v r. 1989 českou společnost dovedli do stavu a situace, kterou většina občanů chápe jako naprostou ekonomickou destrukci a dehonestaci občanských výdobytků z předchozího režimu.

Každý zainteresovaný občan ví, o čem je řeč. Z toho jako kůly v plotě trčí do očí bijící společenské nedostatky a problémy především v ekonomickém zabezpečení občanů ve zdravotnictví, školství, ale také v jiných resortech. Z toho pak pramení výrazná a opodstatněná nespokojenost občanů zvláště při vědomí, že v důsledku „nedostatku financí“ na zabezpečení standardního života, resp. zdraví občanů České republiky, se mají tyto „nedostatečné“ finance věnovat na účely pro zajištění pobytu a komplexního života imigrantů, zatímco nemocné děti, invalidé, ale i důchodci a sociálně slabí občané a rodiny budou zápasit o přežití. Za tím účelem je pořádaná celá řada charitativních akcí, dobrovolných sbírek, aukcí apod., jen aby bylo možné některé nejnaléhavější případy řešit.„Nedostatek financí“, které mají být použity pro potřeby imigrantů, mohou jít do milionů, možná miliard, nicméně občané ČR jsou vládou a politiky ujišťování o kritickém nedostatku nejen na tyto účely, ale i např. platy ve zdravotnictví apod. Proto prý je potřeba v tom kterém resortu nadále šetřit, aby se tam, kde finance dnes chybějí, mohly za několik let tyto peníze přidat. A jak se šetří dokazuje fakt, že každým rokem si politici (ale nejen oni) vylepšují své platy v řádu několika desítek tisíc korun! Toto všechno občané vnímají jako nespravedlnost a proto také odmítají, aby „chybějící peníze“ šly pro uprchlíky!

Pan Jírovec je vzdělaný, inteligentní a rozumný člověk, jeho články a statě vždy čtu rád a s velkým zájmem. Nepochybuji, že mu popisovaná ekonomická sitauce v Česku není známa, proto mě udivuje, že postoje občanů v otázce migrace a tzv. multikulturalismu tak stroze odsuzuje. Postoje občanů ČR k imigrantům vychází především z ekonomických hledisek a důvodů, protože jasně deklarují skutečnost, že vláda a politická scéna jde proti vlastním občanům jenom proto, aby nějakým způsobem vyhověla požadavkům EU a tím si udrželi své výnosné politické posty. Multikulti a další vlivy na společnost v důsledku příchodu např. muslimských, tedy ve většině případů islámských imigrantů je vedlejší produkt této americko-evropské „imigrantiády“. I ty však mají velmi zásadní vliv a dopad na případné přijetí a pobyt muslimů-islamistů, protože nelze vyloučit ani jejich případnou radikalizaci a už vůbec ne i možnost teroristických útoků proti vůči islámu nepoddajným občanům.

Že občané ČR nejsou xenofobní, nacionalisté, rasisté apod. dokazují skutečnosti, že Česká republika v posledních několika letech přijala tisíce migrantů či uprchlíků z různých části světa (včetně Američanů) kteří se bez tlaku a násilného či vynuceného přijímání nechtěných cizinců, bez problémů asimilovali do české společnosti. Ovšem byli to cizinci bez nároků na finanční podporu k zajištění jejich pobytu a života v České republice. Chtít však po českých občanech, nebo je dokonce nutit, aby s pokorou, skloněnou hlavou, poslušně a poníženě respektovali přání, neřku-li příkazy nějakých bafuňářů z EU, by bylo pod jejich úroveň. A o tom to všechno je. To musí snad uznat i pan Jírovec.