ORWELLOVSKÝ PŘEVÁDĚCÍ SLOVNÍK POJMŮ 21. STOLETÍ (1)

Všudybylka
21.4.2016 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

(předefinování pojmů se děje na základě matematicko – filozofického převáděcího algoritmu za předpokladu, že 1984=2016)

fašista
– člověk, který nesouhlasí s opačným názorem

sluníčkář
– člověk, který popírá objektivní fakta a snaží se sebe i druhé přesvědčit, že obrazně řečeno svítí slunce, přestože ve skutečnosti zuří bouře. Předstírá radost z hřejivých paprsků v prudkém dešti a nutí druhé k témuž.

pravdoláskař
– člověk, hlásící se k odkazu V. Havla, jehož oblíbeným výrokem byla věta:“Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Tato slova byla zdiskreditována činy, které byly v rozporu s tímto tvrzením. Viz. heslo humanitární bombardování.

preventivní útok
– bezdůvodné agresivní napadení druhého s cílem získat nějakou výhodu.

*Adjektivum „preventivní“
slouží jako morální obhajoba, která má vzbudit zdání legitimity a dojmu, že se jedná o nutnou obranu.

pravičák
– hanlivé označení toho, který stojí na špatné straně názorového politického spektra z hlediska levicově orientovaného jedince

levičák
– hanlivé označení toho, který stojí na špatné straně názorového politického spektra z hlediska pravicově orientovaného jedince

nacionalista
– člověk, který hájí národní zájmy, brání právo na sebeurčení, zachovává tradice, nesouhlasí s násilnou instalací jiné kultury do vlastního prostředí

humanitární bombardování
– oxymoron připisovaný V. Havlovi, který se považoval a prohlašoval za humanistu. Termín vznikl při obhajobě legitimity náletů NATO na Jugoslávii na jaře 1999.

rasismus
– projevy nenávisti vůči lidem jiného etnika či rasy. Pojem je zneužíván výhradně proti bělochům, přestože útoky namířené proti této rase jsou čím dál častější a zřetelnější.

demokracie
– pojem, do jehož významu se vejde vše, co podporuje zájmy globálních elit

liberalismus
– faktické zrušení morálních hranic, záměrná destrukce základních etických hodnot

lidská práva
– jednostranně použité imperativy jednání, jejichž porušování by mohlo poškozovat mocenské zájmy

politika
– legitimní nástroj k uplatňování moci a provádění systémových změn na základě osobních priorit a zájmů

spojenec
– dočasný, účelově zvolený partner vhodný k dosažení mocenských zájmů. Vhodnost užití tohoto termínu definuje vždy mocensky silnější subjekt, který zároveň uplatňuje právo kdykoli toto spojenectví odvolat, zrušit, anulovat či vyhlásit opačný postoj.

unie
– původně sdružení subjektů se stejnými právy i povinnostmi. Pokřivení pojmu nastává v okamžiku, kdy se začíná vymáhat plnění povinností bez možnosti uplatnit právo.

migrant
– člověk, jehož cílem je přemístit se do jiné země, zpravidla s lepšími životními podmínkami. Termín je často zaměňován s pojmem uprchlík.

uprchlík (běženec)
– člověk, který nedobrovolně opouští svou zemi ve snaze zachránit si život před pronásledováním, válkou či jinými represemi.

sdělovací prostředky
– media, která veřejnosti zprostředkovávají informace, jejichž užitkovou hodnotu určují jejich majitelé

ochrana občanů
– postupné upírání práv občanů, zejména práva na ochranu soukromých údajů a osobnosti za účelem jejich snadnější ovladatelnosti a manipulovatelnosti. Vhodnou záminkou pro toto plošné porušení základních svobod se stalo riziko terorismu.

terorismus
– vítaný nástroj mocných k vyvolání strachu, občanských nepokojů a nastolení chaosu. Praktická demonstrace hesla „rozděl a panuj“.

Lingvistický překlad: Všudybylka 2016