Základní program Alternativy pro Německo


2. 5. 2016
Publikujeme bez komentáře pro informaci dokument zaslaný čtenářem:
Úvodní návrh Spolkové programové komise a Spolkového předsednictva AfD pro Spolkový stranický sněm 30.04.2016 / 01.05.2016

Preambule 
1. Demokracie  a základní hodnoty  
1.1    Referenda podle švýcarského modelu
1.1.1 Povinná  referenda
1.2    Štíhlejší stát pro svobodné občany
1.3    Zajištění dělby moci
1.4    Oddělení úřadu a mandátu
1.5    Omezit moc stran
1.5.1 Přizpůsobit financování stran ústavnímu právu
1.5.2 Volný seznam hlasování a volný mandát
1.5.3 Zmenšení  Spolkového sněmu               
1.5.4 Proti profesionálnímu politikaření: omezení doby mandátu (menšinové votum)
1.6    Odstranění  lobování
1.6.1 Soukromé penzijní programy pro poslance
1.6.2 Zavedení trestného činu  plýtvání daněmi 
2 Euro a Evropa
2.1 Evropa národů
2.2 Navrátit kompetence do národního států
2.3 Sdružování společných evropských zájmů
2.4 Referendum o Euru
2.5 Žádné německé ručení pro zahraničními banky 
3 Vnitřní bezpečnost a spravedlnost
3.1 Posilovat policii a zlepšit trestní soudnictví
3.2 Neovlivnitelní státní zástupci, nezávislí soudci a nestranný účetní dvůr
3.3 Útoky na úřední osoby  trestat tvrději
3.4 Ochrana obětí namísto ochrany pachatelů
3.5 Zákony o zbraních  nesmějí být zostřeny
3.6 Žádná ochrana osobních údajů pro pachatele
3.7 Bojovat neustále  s organizovaným zločinem
3.8 Občanské  a specializované soudy  jsou místním faktorem 
4  Zahraniční a bezpečnostní politika
4.1     Reformovat Organizaci spojených národů
4.2     NATO jako obranná aliance
4.3     Posilovat spolkovou armádu
4.3.1  Žádná evropská armáda
4.3.2  Zavést opět brannou povinnost
4.4     Rozvojová pomoc
5 Trh práce a sociální politika
5.T    Trh práce zbavit zbytečné byrokracie
5.2    Spolkový úřad práce rozpustit a posílit místní pracovní úřady
5.3.   Zachovat minimální mzdu
5.4    Reforma systémů sociálního zabezpečení
5.4.1 Odstranit finanční diskriminaci rodin
5.4.2 “Stimulování základního pojištění” – práce, která se vyplatí
5.4.3 Děti a jejich výchovu zohlednit pří výpočtu důchodu
5.4.4 Ohodnotit ošetřování příbuznými
6  Rodiny a děti
6.1 Uznání tradiční rodiny jako vzoru
6.2 Více dětem namísto masové imigrace
6.3 Více podpory  rodin
6.4 Ekonomická budoucnost navzdory demografické krizi
6.5 Přestat s diskriminací matek na plný úvazek
6.6 Podpořit osamělé rodiče. Posilovat rodiny
6.7 Přivítací kultura pro novorozence  i pro nenarozené
7 Kultura, jazyk a identita
7.1   Zachovat německou kulturu, jazyk a identitu
7.2   Německá příkladná  kultura namísto multikulturalismu
7.3   Německý jazyk jako střed naší identity
7.4   Kulturu a umění zbavit vládního vlivu
7.5   Proti politické korektnosti: Reforma veřejného vysílání je dávno očekávaná
7.6   Islám v napjatém vztahu k našemu svobodně-demokratického systému hodnot
7.6.1 Islám nepatří do Německa
7.6.2 Kritika islámu musí být dovolena
7.6.3 Ukončit zahraniční financování mešit
7.6.4 Žádné veřejnoprávní spolky islámských organizací
7.6.5 Zakázat full-face zahalování
8 Školy, vysoké školy a výzkum
8.1    Výzkum a výuka. Jednotně a svobodně
8.1.1 Posilovat autonomii základním financováním
8.1.2 Zrušit “genderový výzkum”
8.1.3 Zavést opět diplomové, magisterské a státní zkoušky
8.1.4 Zvýšit studijní požadavky
8.2    Náš školský systém: Silní díky diferenciaci
8.2.1 Jednotná škola vede ke ztrátě kvality
8.2.2 Předávání znalostí musí zůstat hlavním požadavkem
8.2.3 Posílit výkonnost a disciplínu
8.2.4 Politicko-ideologické indoktrinace nemají na škole co dělat
8.2.5 Duální pracovní vzdělávání posílit a udržovat
8.2.6 Žádná inkluze “za každou cenu”. Podpůrné a speciální školy udržovat
8.2.7 Uzavřít školy koránu. Vyznavače Islámu při výuce etiky integrovat
8.2.8 Žádná zvláštní práva pro muslimské žáky
8.3    Ne genderové ideologii a předčasné sexualizaci
8.3.1 Ne “pohlavně neutrální” transformaci německého jazyka
8.3.2 Genderové kvóty mají negativní vliv na výkonnost  a  jsou nespravedlivé 
9  imigrace, integrace a azyl
9.1    Žádné nedovolené přistěhovalectví přes právo azylu.
9.1.1 Azylové přistěhovalectví – jen za změny paradigmatu
9.1.2 Navracení – konec chybného podněcování a falešné shovívavosti
9.2    Přistěhovalectví ze států EU
9.3    Řízená imigrace ze třetích zemí
9.4    Integrace – více než jen naučit se německy
9.5    Zjednat transparentnost nákladů na imigraci
9.6    Přistěhovalecká kriminalita – nic neskrývat,  nic nezamlčovat
9.7    Udělení státního občanství – dokončení úspěšné integrace 
10  Ekonomika, digitální svět a ochrana spotřebitele
10.1      Volná soutěž zajišťuje naši prosperitu
10.2      Sociálně tržní ekonomika namísto plánovaného hospodářství
10.3      Mezinárodní hospodářská politika –nově směřovat
10.4      Vysoké standardy pro obchodní  dohody
10.5      Omezení byrokracie
10.6      Preferovat umístění technologie v  Německu
10.7      Snížit a omezit  státní dotace
10.8      Žádná privatizace proti vůli občanů
10.9      Střední stav jako srdce naší ekonomické síly
10:10    Digitalizace jako příležitost a výzva
10.10.1 Open source software a kódování     
10.10.2 Zabezpečená komunikace jako místní výhoda a občanské právo
10.10.3 Digitalizovat německou literaturu v tuzemsku
10.11    Modernizovat a posílit ochranu spotřebitele
10.11.1 Lépe označovat potraviny
10.11.2 Trvanlivé výrobky namísto plánovaného zastarávání
10.11.3 Textil a dětské hračky kontrolovat na škodlivé látky.
10.11.4 Úpravu vody modernizovat a zlepšit
10.11.5 Mimosoudní smírčí řízení ve sporech s dodavateli 
11 Finance a daně
11.1   Spravedlivé daně podle AfD-stupňovitého tarifu
11.2   Horní hranice pro daně a odvody
11.3   Zavedení společného zdanění manželů
11.4   Zrušení živnostenských, majetkových  a dědických  daňí
11.5   Harmonizovat sazby z obratu
11.6   Zavést soutěžení  národních daňových systémů
11.7   Obnovit  bankovní a daňové tajemství
11.8   Posílit federalismus a samostatnost
11.9   Státní dluhy plánovitě splácet
11:10 Používání hotovosti musí neomezeně zůstat
11:11 Peněžní systém přehodnotit, vrátit domů zlato
12      Energetická politika
12.1   Politika ochrany klimatu: bludné cesty ukončit, životní prostředí chránit
12.2   Zákon o obnovitelných energiích není reformovatelný
12.3   Pro ochranu nájemníků a vlastníků:  zrušit nařízení  o úsporách  energie a zákon o obnovitelných zdrojích tepelné energie
12.4   Bioenergie: ukončit subvence, nastavit prioritní napájení
12.5   Fracking: prozkoumat rizika a příležitosti, ne bez účasti občanů
12.6   Jaderná energie: prozkoumat alternativy. Do té doby – prodloužení životnosti 
13 Ochrana přírody a životního prostředí, zemědělství a lesnictví
13.1 Neporušená příroda  a zdravé životní prostředí
13.2 Zastavit nekontrolovanou výstavbu větrné energie
13.3 Zvířata jsou cítící bytosti
13.4 Porážky – ne bez anestézie
13,5 Genetické inženýrství v zemědělství
13,6 Zemědělství: více soutěží, méně dotací
13.7 Rybolov, lesnictví a myslivost: blízko k přírodě
13.8 Plošná konkurence není na úkor zemědělství a lesnictví 
14 Infrastruktura, bydlení a doprava
14.1 Udržování hodnot  před modernizací a novou výstavbou
14.2 Projekty veřejného a soukromého sektoru: transparentnost namísto lobbby
14.3 Silniční a železniční síť: udržovat majetek
14.4 Přeshraniční nákladní doprava: přesun po kolejích a vodě
14.5 Svobodné používání dopravních prostředků  bez šikany
14.6 Dát venkovskému prostoru  perspektivu
14.7 Bytová  politika: udělat pořádek ve stavebním právu, vytvořit bytový prostor
14.8 Rozvoj měst: zahušťovat ale zabránit stavebním hříchům

 Podrobný program AfD pro němčináře ZDE.