Český překlad utajované části zprávy o 11. září – I.

Avatar
Původní autoři

přeložil JF
z oficiální zprávy Kongresu
21. 8. 2016    Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Vlkův úvod:

dost dlouho jsme s  JF diskutovali o  tom, jak naložit s oněmi 28 stránkami, které představují utajovanou část zprávy Kongresu o pozadí teroristické akce z  11. září. Zda to přeložit celé nebo vybrat jen ty nejzajímavější kousky udělat z  toho jeden nebo dva články. Klonil jsem se k té druhé, odlehčenější verzi, znám většinový vkus čtenářů Kosy. Nicméně naprosto nečekaný zájem ze stran saúdsko arabských, řekněme – no čtenářů, kteří se najednou na Kose objevili už jen po zveřejnění tohoto 

Nevtipu na tento den


mne přesvědčil tom, že když už jednou JF investoval čas a námahu do překladu těch dokumentů, bude na místě to zveřejnit celé. Čtenáři z pouštního království nepřicházejí jen tak….

Dnes seriál začíná. Nazval bych to zahřívacím kolem. Nenechte se jim odradit. Slibuji, že od zítřka to chytne drajv, který asi většinu z  vás překvapí. A nejspíš vyděsí a  budete si říka, kdy už do tohohle céčkového hollywodského thrilleru konečně naskočí nějaký ten Arnie nebo Rambo a zachrání Ameriku a  svět. Zjistíte, že nenaskočí… Jen si potvrdíte, že český informační mainstream nás neráčil seznámit s  obsahem té utajované části zprávy. Pouze konstatoval, že utajované stránky dokazují naprostou nevinu Saudů na tragedii 11. září. Je na vás, abyste si sami udělali obrázek, jak dalece tato interperetace sedí či nikoli.

Zcela záměrně JF pro překlad zprávy zvolil i  formální úpravu a to takovou, která se co nejvíce blíží americkému originálu. Tedy včetně začerněných míst v textu na příslušném místě. Převzal jsem to po něm, ale technicky bylo nutno ta začerněná míst a v textu přebírat nikoli jako text, ale jako screen shot kvůli autentičnosti.

Zpráva, včetně průvodního dopisu, kterým dnes začneme, bude na Kose vycházet celý tento týden (pozn.red.NR – Nová republika otiskuje celý seriál dnes 21.8.2016). Monotematicky. A  jako hlavní článek Kosy. Jde o  historický dokument, který nikdo jiný, než Kosy v ČR v plném znění a  česky nepublikoval. A  archivu Kosy bude velmi slušet. Děkuji touto cestou JF za obrovskou a skvělou práci, kterou opět, stejně jako v případě Závěrečné zprávy o vyšetřování MH 17 odvedl.

 * * * *

 

Kongres Spojených Států Amerických

Dne 29.ledna 2003

Ctihodný George J.Tenet ředitel Central Intelligence Agency Washington, DC20505

Vážený pane řediteli,

Jak jistě víte, závěrečná zpráva Sdružené vyšetřovací komise událostí 11.září (SVK) byla poskytnuta zpravodajské komunitě pro posouzení, co všechno z ní lze odtajnit. Čekáme nyní na co nejrychlejší vydání veřejné zprávy, aby mohly být urychleny práce na reformách.

Protože jsme měli tu čest zúčastnit se loňského dvoustranného a dvoukomorového vyšetřování, souhlasili jsme se svou účastí na současné práci Kongresu, abychom pomohli k bezpečné realizaci jeho doporučení. Na podporu tohoto cíle jsme napsali presidentovi a vedoucím činitelům ministerstev a úřadů o těch částech doporučení Komise, které by je zvláště mohly zajímat.

Naše první doporučení volá po ustavení ředitele Státní výzvědné služby (Director of National Intelligence, DNI), který by navíc byl hlavním poradcem presidenta ve věcech výzvědné služby a který by měl „velký rozsah řídících, rozpočtových a personálních pravomocí, potřebných k tomu, aby Zpravodajská Komunita v USA fungovala jako soudržný celek“. Abychom podpořili jak silné vedení zpravodajské komunity, tak efektivní CIA, navrhla naše komise Kongresu, aby zajistil, že DNI nebude současně ředitelem CIA ani jiné zpravodajské agentury. S vědomím tohoto doporučení doufáme, že Kongres bude určitě těžit ze znalosti vašich náhledů na posílení role vedení Zpravodajské Komunity.

Řada následujících doporučení se týká předpokládaných úkolů DNI, ale protože tato reforma ještě bude vyžadovat další studium a rozmýšlení, pro nejbližší budoucnost jsou tato doporučení směřována k řediteli CIA jako k současné statutární hlavě zpravodajské komunity.

SVK konstatuje, že před 11.zářím neměla ani vláda USA jako celek ani zpravodajská komunita žádnou úplnou protiteroristickou strategii. Jedno z našich doporučení tedy směřuje k NSA (National Security Council) a současně k vedení klíčových agentur a vládních oddělení, a požaduje připravení takové strategie a její předložení presidentovi ke schválení. Naše doporučení konstatuje, že tato strategie by měla mít „vládní rozměr“, měla by být aplikována „doma i v zahraničí“ a měla by obsahovat „rostoucí nebezpečí terorismu s použitím zbraní hromadného ničení a s nimi spojených technologií“. Doporučení od této strategie očekává identifikaci a plné zapojení těch prvků rozvědky, zahraniční politiky, ekonomiky, vojenství a práva, které jsou „klíčové pro vytvoření důkladného návodu k úspěchu ve válce s terorismem“. Účast ředitele CIA na celém tomto procesu bude podstatná, stejně jako vytváření zpravodajských prvků této strategie ze strany DCI. SVK doporučuje, aby tyto prvky obecné strategie zahrnovaly řadu důležitých věcí, mimo jiné i vytváření lidských zdrojů k pronikání do teroristických organizací a sítí.

K poskytování zpravodajských hodnocení Kongresu a výkonným politikům doporučuje SVK vytvoření posice Státního zpravodajského důstojníka (National Intelligence Officer, NIO) pro terorismus ve Státní zpravodajské radě (National Intelligence Council, NIC). Doporučení navrhuje, aby tato osoba byla rovněž poradcem zpravodajské komunity při vytváření strategických analýz.

Další doporučení požaduje od Kongresu a vlády další rozvoj efektivního a všestranného sběrného centra informací o terorismu v rámci oddělení Department of Homeland Security (DHS), které bylo zřízeno v roce 2002 zákonem Homeland Security Act (HSA). Úspěch tohoto sběrného centra bude záviset na „úplném a včasném přístupu ke všem zpravodajským informacím, týkajícím se terorismu, podle potřeby i včetně „syrových“ pomocných dat“. Vaše akce k zajištění plné spolupráce mezi celou zpravodajskou komunitou (samozřejmě včetně CIA) a DHS budou rozhodující pro úspěch této životně důležité reformy. Vítáme presidentem ohlášené vytvoření nového integračního centra pro teroristické hrozby, které, jak jsme pochopili, bude podřízeno řediteli CIA. Doufáme, že důležitým úkolem nyní bude zajištění plné a harmonické implementace jak shromažďování informací, požadovaného zákonem HSA, tak centra, ohlášeného presidentem.

Doporučení obsahuje seznam význačných změn, které jsou podle mínění zpravodajských výborů podstatné pro posílení domácích zpravodajských schopností FBI. V zájmu těchto změn doporučuje SVK Kongresu, aby nařídil vedení zpravodajské komunity, ministru spravedlnosti a bezpečnostnímu tajemníkovi, aby podávali Kongresu zprávy o pokroku FBI. Zprávy by měly obsahovat „zvláštní metody, jakými by mohla být vytvořena nová domácí zpravodajská služba ve Spojených státech, která by plně zajistila státní bezpečnost a přitom plně respektovala občanské svobody“.

SVK je pevně přesvědčena, že „zaměstnanci zpravodajské komunity jsou jejími největšími zdroji“. Doporučuje, že vedení zpravodajské komunity „by mělo vyžadovat implementaci opatření k významnému zlepšení náboru a vzdělávání pracovních sil ve zpravodajském umění a v odbornostech, potřebných k úspěchu protiteroristického úsilí“. V doporučení jsou dále uvedeny některé akce. Jednou z nich je, že by zpravodajská komunita měla rozšířit a zlepšit protiteroristický výcvik, včetně sdílení informací mezi policejními a zpravodajskými složkami, použití zákona FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) a vytváření seznamů sledovaných osob. Doporučení obsahuje kroky ke zlepšení jazykových schopností zpravodajské komunity a využití zkušeností a dovedností penzionovaných zpravodajců. Požaduje také „zlepšit nábor více etnicky a kulturně odlišných zaměstnanců“.

Další personální doporučení navrhuje, aby Kongres schválil zákon, modelovaný podle vzoru zákona Goldwater-Nichols z roku 1986, který by zpravodajské komunitě vštípil princip „sjednocenosti“ a zajistil, aby její prvky spolupracovaly daleko těsněji než dosud. Mechanismy, obsažené v doporučení, obsahují například společné cesty pro zpravodajské a policejní zaměstnance a pobídky pro společné služby napříč celou zpravodajskou komunitou. Při rozvádění těchto myšlenek by Kongres mohl těžit z podrobných návrhů a požadavků vlády.

Sdružená komise označila několik důležitých cílů ohledně utajování informací, včetně rozšířeného přístupu federálních úřadů mimo zpravodajskou komunitu, státních a místních činitelů, a americké veřejnosti. Z tohoto hlediska doporučujeme aby ředitel CIA po konsultaci s vedoucími klíčových složek zpravodajské komunity a s ministrem spravedlnosti, oznámil zpravodajským výborům „návrhy na nový a realističtější přístup k procesům a strukturám, které dosud ovládaly směřování citlivých a utajovaných informací“. Zpráva by měla rovněž obsahovat „návrhy, které by zabraňovaly používání procesu utajování jako štítu k ochraně vlastních zájmů agentury.“

Kongres a celý stát vám bude vděčný za vaši pozornost a reakci na tyto a další záležitosti, které vyplynuly z práce Sdružené Vyšetřovací Komise. Věříme, že Kongres bude těžit i z dalších doporučení, které byste mohl mít k zákonům nebo k administrativním akcím, směřovaným k zlepšení protiteroristických schopností státu.

Bob Graham, předseda Senátní zpravodajské komise 107.Kongresu
Porter Goss, předseda Domácí zpravodajské komise 107. a 108.Kongresu
Richard Shelby, místopředseda Senátní zpravodajské komise, 107.Kongresu
Nancy Pelosi, členka Domácí zpravodajské komise 107.Kongresu a členka ex-offo 108.Kongresu