Výzva na vojenskú neutralitu Slovenskej republiky

Avatar
Původní autoři

18. 8. 2016
Vážený pán prezident Slovenskej republiky!
Vážená Národná rada Slovenskej republiky!
Vážená Vláda Slovenskej republiky!
Slovenská republika ako suverénny štát v záujme svojej bezpečnosti potrebuje definovať svoje stanovisko voči ostatným štátom Európy a sveta.
Historická skúsenosť ukázala a realita dneška dosvedčuje, že pre štát nášho rozmeru, ekonomickej výkonnosti, kultúrnej a duchovnej orientácie sa neosvedčilo žiadne vojenské zoskupenie.


Apelujeme na Vás – na prezidenta Slovenskej republiky, na Národnú radu Slovenskej republiky a na vládu Slovenskej republiky, aby ste otvorili fundovanú verejnú diskusiu na tému vojenská neutralita Slovenskej republiky na rozličných úrovniach spoločenského a politic-kého života, vrátane zákonných prostriedkov; ak sa preukáže vôľa občanov získať vojenskú neutralitu, aby ste, rešpektujúc hlas národa, využili všetky legálne a diplomatické prostriedky na národnej a medzinárodnej úrovni na jej dosiahnutie.
Slovensko spoločne s ďalšími štátmi Európy môže tvoriť neutrálny geopolitický most medzi Východom a Západom, medzi Severom a Juhom, čím sa výrazne zvýši vojenská bezpečnosť v celej Európe.
Slovensko tak v zmysle svojho historického poslania prispeje k zlepšeniu spolužitia národov v Európe a vo svete.

V Bratislave dňa 5. júla 2016
K l i n c o v á 3
8 2 1 0 8   B r a t i s l a v a
O b č i a n s k e    z d r u ž e n i e  R a s t i c

Mgr. Jana Belovičová, Veľký Biel
Ladislav Benkovský, živnostník, Limbach
doc. Ing. Július Binder, Dr. h. c., vodohospodár, Bratislava
Ing. Miroslav Boldiš, Rastic, Bratislava
PhDr. Ján Bučko, manažér, SKSI, Košice
Viera Cisárová, SKSI, Košice
Ing. Peter Cvengroš, SKSI, Prešov
Ing. Leonard Černák, podnikateľ, Bratislava
Mgr. Anton Čulen, Aliancia za nedeľu (predseda), Bratislava
Ing. arch. Igor Dráč, architekt, Bratislava
Ing. Ingeborg Dráčová, stavebná inžinierka, Bratislava
doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., pedagóg, Rozhanovce
Pavel Dvořák, spisovateľ, Budmerice
prof. Milan Ďurica, Ústav dejín kresťanstva, Bratislava
Karol Ewerling, nezamestnaný, Bratislava
PhDr. Štefan Fejko, divadelník, Akadémia umení, Banská Bystrica
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc., spisovateľ, Bratislava
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc., spisovateľ a lekár, Rastic, Bratislava
Ing. Ivan Haško, ekonóm, Bratislava
Juraj Haydu, stavebný dozor, Bratislava
Ing. Jana Hornáčková, rozpočtárka, Bratislava
doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD., lekár, Rastic, Bratislava
akad. maliar Viliam Hornáček, SSI Korene (predseda), Bratislava
Dr. Martin Hrivnák, Rastic, Bratislava
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS., lekár, Rastic, Bratislava
MUDr. Ivan Hudec, spisovateľ a lekár, Bratislava
Mgr. Helena Hudecová-Horská, prekladateľka, Bratislava
prof. Ing. Augustín Marián Húska, DrSc., vedec a spisovateľ, Bratislava
akad. sochár Alexander Ilečko, SSI Korene, Bratislava
Ing. Jozef Janíček, živnostník, Bratislava
Peter Jaroš, spisovateľ, Bratislava
Ing. Anton Jurko, SKSI, Ličartovce
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., jazykovedec, Bratislava
prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., lekár, Košice
PharmDr. Karol Kandráč, lekárnik, Bratislava
prof. Ing. Imrich Kažimír, CSc., Matica Slovenská, Košice
RNDr. Stanislav Kniez, živnostník, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Kollár, DrSc., lekár, SKSI, Košice
Ing. Bystrica Korfantová, Matica Slovenská, Košice
Ing. Ladislav Kostelka, Bratislava
ThDr. Ján Košiar, katolícky kňaz, Bratislava
Eva Kristinová, herečka a recitátorka, Bratislava
Teodor Križka, básnik, vydavateľ, Bratislava
PhDr. Martin Lacko, PhD., historik, Bratislava
JUDr. Fedor Lajda, právnik, Bratislava
Mgr. Brigita Lehká, redaktorka, Bratislava
Mgr. Milan Lehký, historik umenia, Bratislava
Pavol Liška, učiteľ, Trenčín
Jana Lišková, hudobníčka, Trenčín
Ján Litecký Šveda, spisovateľ, Konzervatívne Slovensko (predseda), Bratislava
Ján Lorko, Rožňava
Mgr. Dáša Machalová, prekladateľka, Bratislava
Ibrahim Maiga, spevák, Bratislava
Michal Matečka, Matica Slovenská, Košice
Ing. arch. Stanislav Májek, architekt, Spoločnosť Andreja Hlinku, Bratislava
Ing. Pavel Mihalič, PhD., Spoločenstvo Kresťanské Slovensko, Bratislava
RNDr. Jozef Michalov, DrSc., vedecký pracovník, Bratislava
Mgr. Roman Michelko, politológ, vydavateľ, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava
PhDr. Jozef Mižák, filozof, Matica Slovenská, Košice
prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc., lekár, Rastic (predseda), Bratislava
doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., historik, Historický ústav Matice Slovenskej (vedúci), Bratislava
Bc. Daniel Pacalaj, študent, Bratislava
Mgr. Vít Pacalaj, sochár, teológ, Bratislava
Ing. Marta Pacalajová, ekonómka, Bratislava
Mgr. Michaela Pacalajová, fyzioterapeutka, Bratislava
René Pavlík, Rastic, Brezová pod Bradlom
Blažena Pavlíková, Brezová pod Bradlom
Štefan Pavúk, Modra
PhDr. Karol Pieta, DrSc., archeológ, SAV, Nitra
prof. Ing. Ladislav Pollák, CSc., Matica Slovenská, Košice
akad. sochár Marián Polonský, Bratislava
Jana Pusecová, zdravotná sestra, Bratislava
Jozef Ráž, spevák, Bratislava
Jozef M. Rydlo, spisovateľ a publicista, Bratislava
Anton Selecký, Magnificat (predseda), Bratislava
Ing. Ladislav Schlosárik, Nitrianska Blatnica
Peter Schredl „Koňýk“, spevák, Zóna A, Bratislava
PhDr. Jozef Sivák, PhD., výskumný pracovník, Bratislava
Mons. Ján Sokol, arcibiskup, Trnava
MUDr. Martin Somora, lekár, Bratislava
PhDr. Elena Šebová, psychologička, Bratislava
Jozef Šimonovič, herec, Bratislava
Ing. Dušan Šoltés, Košice
Rozália Šošovcová, dôchodkyňa, Košice
Ing. Juraj Špilka, Bratislava
Mgr. Ľudovít Števko, publicista, Slovenská asociácia novinárov (podpredseda), Bratislava
Ing. Bohumil Šťastný, aktivista, Bratislava
Ing. Marián Šuran, Spoločnosť Andreja Hlinku, Bratislava
Ing. Emil Šúchal, informatik, Bratislava
Mgr. Róbert Švec, Slovenské hnutie obrody (predseda), Nitra
Viera Švenková, spisovateľka, Bratislava
Ing. Boris Tarageľ, ekonóm, Bratislava
Ing. Marián Tkáč, PhD., Matica Slovenská (predseda), Bratislava
Mgr. Ľudmila Trutzová, odborný referent, Plavecký Štvrtok
Dr. phil. Darina Vergesová, A. M., slavistka, prekladateľka, Bzince pod Javorinou
Ing. Emil Vestenický, generálmajor v. v., Trenčín
Ján Zahradník, podnikateľ, Dubnica nad Váhom
Jozef Zavarský, spisovateľ, Bratislava
JUDr. Pavol Záhorský, právnik, SKSI, Košice
Ing. Eva Zelenayová, publicistka, Bratislava