Výzva Iniciativy Ne základnám pro zachování suverenity České republiky

Avatar
Původní autoři

7. 2. 2017
Ústava české republiky se nesmí stát kusem papíru, nemůže být měněna pro potřeby zájmů skupin, jednotlivců, nadnárodních společností, ku prospěchu jiných států a armád jimi ovládaných. Připomínáme slib zákonodárců:
,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“. Šestice zákonodárců Jan Hamáček, Ivan Gabal, David Kádner, Marek Ženíšek, Martin Stropnický v čele s poslankyní Janou Černochovou nenašla odvahu projednat s veřejností svůj záměr o změně článku 43 Ústavy České republiky a dostala se tak do rozporu se složeným ústavním slibem.

V Ústavě České republiky jim v čl. 43 k pobytu cizích vojenských sil na našem území, vysílání vojáků naší armády do akcí v zahraničí vadí:
čl.43 odst 4). písm. a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti   
                                    napadení
                                b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní                                        organizace, již je česká republika členem, a to se souhlasem
                                    přijímajícího státu
Drtivá většina voličů, veřejnosti nezná obsah sněmovního tisku č. 956, kterým předkladatelka Jana Černochová chce změnit výše uvedený ústavní článek. Voliči by měli využít svého volebního práva a na svého poslance se obrátit s dotazem, jaké je jeho stanovisko k uvedenému návrhu, zda uvedený sněmovní tisk četl, zda mu je srozumitelný a uvedená fakta jsou relevantní. Stojí za připomenutí, kolik nekvalitních zákonů (proti zájmu všeho lidu) bylo odsouhlaseno a proč?
V části C.1 důvodové zprávy ke změně ústavy, čl.43, ve vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy Parlamentní institut Sněmovny upozornil, že souhlas Parlamentu může plnit svůj účel jen tehdy, pokud je dostatečně konkrétní. K tomu Parlamentní institut uvádí:
K neurčitému záměru vlády pro futuro (budoucí, nastávající, příští, budoucnost, zítřky)
není možno dát ze strany komor souhlas. Přesněji řečeno, pokud byl dán souhlas nikoliv k určitému vyslání ozbrojených sil, ale k neurčitému záměru, nejsou splněny ústavní náležitosti pro budoucí vládní vyslání a  parlamentní souhlas s konkrétním vysláním nebyl přijetím nekonkrétního záměru vysloven.
Předkladatelka změny ústavy čl.43 Jana Černochová to obdivuhodně řeší vyškrtnutí písmen a) b) v odst.4 a navrhuje :
Optimálním řešením by mohlo být zjednodušení ustanovení čl. 43 odst. 4 Ústavy ČR tak, aby vláda mohla rozhodnout o vyslání ozbrojených sil ČR do zahraničí a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR bez specifikace účelu vyslání, resp. pobytu (stránka 9 sněmovního tisku č.956)
Mediálně sdělené důvody o nutnosti možnosti záchrany občanů v zahraničí i  vysílání vojáků do akcí v zahraničí, kdy tyto činnosti jsou prováděny 4. brigádou rychlého nasazení Armády České republiky od roku 2006, mají do pozadí zatlačit podstatný důvod změny Ústavy, článku 43 odst. 4  a to (futuro) pobyt vojenských sil jiných států na území České republiky.
S časově ohraničeným pobytem cizí armády na našem území tj.60 dnů bude spojena pouze otázka rotace a hlubších rigolů, zničené dálniční sítě České republiky (za průjezdy se neplatí ani jedna Kč).
Poslankyně a poslance jsme požádali, aby zjevně protiústavní záměr, ohrožující suverenitu státu z jednání sněmovny stáhli a k tomu jsme je vyzvali dopisy Iniciativy Ne základnám:
  8.1.2017 Společnost se nedá obejít, má právo rozhodovat o Ústavě České republiky
11.1.2017 Vláda věcí tvých se k tobě navrátí
17.1.2017 Nejsme ovčané!
1.2.2017 Kdo umožňuje válečné zločiny?
Jejich znění je dohledatelné na stránkách iniciativy www.nezakladnam.cr.
Obracíme se na veřejnost s výzvou, nedejte prostor k zničení suverenity našeho státu, přidejte se k naší výzvě a připravovaným protestům. Oslovujte své poslance, podpořte ty, kteří odmítají zamýšlenou změnu.

Než uplatníte své volební právo, sledujte hlasování vámi volených zákonodárců, jaký mají postoj při změně článku 43 Ústavy. Veřejnosti zbyla bohužel jediná možnost, volební lístky umožňují nevolit nevolitelné.

Za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí