Komentár Tlačového a informačného odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska k sýrskej “chemickej kauze”

Avatar
Původní autoři

29. 5. 2017
23. mája sa Bezpečnostná rada OSN opäť zaoberala takzvanou “sýrskou chemickou kauzou”. Západné “trio” stálych členov Bezpečnostnej rady sa veľmi usilovalo, aby diskusia vyznela protiasadovsky a protirusky. Znovu sa potvrdilo, že týchto “obžalobcov” Damasku nezaujíma hľadanie pravdivej odpovede na otázku, kto v skutočnosti stojí za možným použitím sarínu, ku ktorému došlo 4. apríla tohto roku v sýrskej provincii Idlib. Zástupcovia USA, Veľkej Británie a Francúzska sa tvrdošijne bránia snahám o zistenie pravdy, do akej miery bol opodstatnený ich “diaľkovo” vynesený rozsudok o údajne nepopierateľnej vine vlády B. Asada na chemickom útoku v meste Chán Šajchún.

Vidíme veľmi nepekný obraz. Od chemického útoku prešli takmer dva mesiace, ale zatiaľ sa nikto nenáhli, aby si priamo v Chán Šajchúne overil okolnosti tohto široko pertraktovaného prípadu. Ba čo viac, západné mocnosti vylučujú aj samotnú možnosť návštevy leteckej základne Šajrat, kde sa podľa ich tvrdenia údajne skladoval sarín použitý v Chán Šajchúne.

Aktivitu v tomto smere bohužiaľ neprejavuje ani Misia Organizácie pre zákaz chemických zbraní , ktorá má za úlohu vyšetrovať prípady použitia chemických zbraní. Misia stále odkladá cestu do Chán Šajchúnu s tým, že sa odvoláva na nepriaznivé bezpečnostné podmienky. A vedenie Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu Organizácie pre zákaz chemických zbraní a OSN sa ešte len zaoberá myšlienkou vypracovať plán vyšetrovania, kde majú byť určené miesta, ktoré bude treba navštíviť, osoby, ktoré bude treba vypočuť, a dokumenty, ktoré bude treba vyžiadať.

Ruské stanovisko v súvislosti s udalosťami je dobre známe a maximálne jasné: incident treba čo najstarostlivejšie vyšetriť prísne v medziach mandátov Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu a Misie pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní, schválených Bezpečnostnou radou OSN a Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPSW), s použitím vyšetrovacích prostriedkov, metód a zásad uvedených v príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady a v Dohovore o zákaze chemických zbraní. Nevyhnutná je návšteva tak Chán Šajchúnu, ako aj leteckej základne Šajrat, teda nielen miesta toh to barbarského činu, ale aj objektu, ktorý s ním údajne bezprostredne súvisí. Je absolútne neprijateľná neseriózna prax, ktorá sa už bežne zaužívala v činnosti Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu a Misie pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní, a to že vyšetrovanie prebieha na diaľku, opiera sa o výpovede pochybných svedkov, občas dokonca aj o výpovede nastrčených “poškodených”. Vo veľkej miere sa využívajú zdroje už dávno skompromitovaných mimovládnych organizácií, ktoré sú jedna ruka s povstalcami a teroristickými štruktúrami. To nie je iba imitácia práce, ide o vedomú a zámernú falzifikáciu, ktorá sledu je zjavné politické ciele.

Znovu sa obraciame na západných kolegov, ktorí veľkohubo argumentujú svojimi pseudodôkazmi, aby odpovedali na rad konkrétnych otázok. Najmä či bol pri odbere biomedických a iných vzoriek dodržaný princíp chronologického postupu pri zabezpečovaní vecných dôkazov (chain of custody), ktorý je v Dohovore o zákaze chemických zbraní definovaný ako kľúčový? Nebolo by už načase skončiť s ďalekosiahlymi obvineniami, ktoré sú založené na relatívne primitívne zrežírovaných filmových materiáloch a iných nehodnoverných informáciách, ktorými zarytá sýrska opozícia a jej zahraniční patróni bohat o zásobujú Spoločný vyšetrovací mechanizmus a Misiu pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní?

Vráťme sa ešte k téme návštevy leteckej základne Šajrat. Pripomíname, že Damask už na začiatku apríla poskytol expertom z Misie pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní oficiálne záruky bezpečného prístupu na základňu. Sýrska vláda navyše žiadala, aby sa taká návšteva uskutočnila bezodkladne, a takto potvrdila svoju ochotu plniť svoje záväzky vyplývajúce z bodu 12 mandátu Misie pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní a z ustanovení bodu 15 časti XI Prílohy k Dohovoru o zákaze chemických zbraní, ktoré sa týkajú kontroly. Tam sa priamo hovorí, že “inspektori Organizácie pre zákaz chemických zbraní musia mať zabezpečený prístup do všetkých oblastí, ktoré by mohli byť zasiahnuté predpokladaným použitím chemických zbraní”. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a dodržania záväzkov stanovených Dohovorom boli teda na vykonanie návštevy všetky predpoklady splnené. Ako diametrálny kontrast pôsobí letargia Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu a vedome pasívna pozícia vedenia Organizácie pre zákaz chemických zbraní, ktoré tvrdí, že návšteva leteckej základne nepatrí do kompetencie Misie pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní.

My naopak nástojíme na tom, aby sa vyšetrovania okolností na leteckej základni Šajrat zúčastnila tak Misia pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní, ako aj Spoločný vyšetrovací mechanizmus. Pripomíname, že bod 6 výrokovej časti Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2319 priamo nariaďuje Spoločnému vyšetrovaciemu mechanizmu, aby poskytoval služby Organizácii pre zákaz chemických zbraní. Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 2235, ktorou bol vlastne Spoločný vyšetrovací mechanizmus zriadený, obsahuje body 3 a 4, požadujúce zistenie vinníka zodpovedného za hromadenie a skladovanie chemických zbraní. Okrem toho sa v bode 7 tejto Rezol úcie jasne hovorí, že všetky lokality, ktoré nejako súvisia s vyšetrovaním, musia byť bezpodmienečne sprístupnené. Prečo teda naši oponenti otvorene ignorujú tieto ustanovenia?

Nielen my, aj celý rad ďalších štátov považuje návštevu Šajratu za nevyhnutnú “vzhľadom na doposiaľ známe fakty a okolnosti” (bod 7 Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2235).

Požadujeme, aby vedenie Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu a Technický sekretariát Organizácie pre zákaz chemických zbraní bezodkladne podnikli opatrenia na nápravu vzniknutej situácie, okamžite vyslali do Chán Šajchúnu a Šajratu svojich expertov, zabezpečili všestranné a nezaujaté vyšetrenie všetkých okolností tohto prípadu a podnikli aj ďalšie kroky vyplývajúce z ich mandátu, za účelom “… maximálneho možného odhalenia jednotlivcov, organizácií, skupín alebo vlád, ktoré boli páchateľmi, organizátormi, sponzormi alebo boli akokoľvek inak zapojení do používania chemických látok v podobe zbra ní v Sýrskej arabskej republike, a to vrátane chlóru alebo hocijakých iných toxických chemických látok …” (bod 5 Rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2235).

Ďalšie vyhýbanie sa plnohodnotnému vyšetreniu bude viesť k pochybnostiam nielen ohľadne akčnej spôsobilosti Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu a Misie pre vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní, ale následne aj k pochybnostiam o zmysle ich ďalšej existencie.