Perličky z tisku za květen 2017 – dokončení

Avatar
Původní autoři

Jan Kadubec
1.6.2017 Outsidermedia


Přetiskujeme poslední část Perliček z tisku, které se objevili za měsíc květen v českém mediální prostoru:

*Leo Strauss: Solí (nezbytností) moderní demokracie jsou ti občané, kteří nečtou nic jiného než sportovní stránky a komiksy. (Strauss, L. Liberalism Ancient and Modern, University of Chicago Press. 1995).

*Harold D. Lasswell v roce 1927 prohlásil: Nesmí existovat žádná pochybnost o  tom, na koho má směřovat nenávist veřejnosti. To je úkolem médií. Nenávist musí být vytvářena, nenávist musí být směrována, o nenávist musí být pečováno, jelikož nenávist se stará o to, že existují zástupné cíle, a opravdová centra moci nejsou ve středu pozornosti.

*Hlavní prokurátor v Norimberském procesu Robert Jackson řekl: Právní principy, jež byly vytvořeny v Norimberku, platí pro celou budoucnost, i USA se jim musejí podvolit a budou hodnoceny podle stejných právnických principů! Noam Chomsky k tomuto poznamenal, že podle těchto norimberských právních principů by musel viset každý americký poválečný prezident.

*George F. Kennan (hlavní stratég Ministerstva zahraničí USA) v roce 1948: My vlastníme asi 50 % bohatství tohoto světa, tvoříme ale jen 6,3 % jeho obyvatelstva. Náš skutečný úkol do budoucna je vytvořit takovou formu vztahů, která nám umožní tyto rozdíly ve vlastnictví bohatství bez větších hrozeb pro naši národní bezpečnost zachovat. Abychom toho dosáhli, budeme muset zavrhnout veškeré sentimentality a snílkování. (Memo PPS23 z 28. února 1948, odtajněno 17. června 1974) Pro čtenáře z lidu zní tato prozaická formulace neškodně. My všichni se musíme vzdát některých sentimentalit. Pro příslušníka elity tato formulace, již jsme si právě uvedli, ale znamená: násilí, násilí a zase jen násilí! Musíme udržet tyto rozdíly v bohatství – násilí je k tomu ten odpovídající instrument.

*George Friedman: Spojené státy mají fundamentální zájmy, kontrolují všechny oceány světa, to žádná velmoc nikdy nedokázala. Díky tomu my můžeme provádět invaze, ale oni nemůžou provést invazi k nám, a to je velmi pěkná věc. (George Friedman STRATFOR, 5. dubna 2015, Chicago Council on Global Affairs)

*Obzvlášť dobrotivé je impérium k Rusku. USA v Rusku založily více než 65 000 nevládních organizací (Russian Democracy Act, 2002). Představte si, že Rusko by vytvořilo 10 000, nebo i jen 500 neziskových organizací s  chvályhodnými cíli v USA, vůbec ne s politickými cíli: proti rasismu, proti korupci a proti politické apatii občanů – Bůh ví, že to jsou smysluplné cíle!

*Lidé, kterým patří země, jí mají vládnout. (John Jay (1745-1829): „People who own the country ought to govern it.“) James Madison říkal, že hlavní odpovědností vlády je ochraňovat minoritu velmi bohatých před většinou (James Madison 1751-1836, Constitutional Convention 26. června 1787). Cílem ústavy bylo zachování vlastnických pořádků. Pro slovo demokracie se rozhodli až později, neboť má na nás účinek jako sedativum. Ona kouzelná formule zní: reprezentativní (zastupitelská) demokracie! To je americké slovo, to přišlo na svět až díky otcům zakladatelům Ameriky. Zastupitelská demokracie znamená: 1) garantujeme vládu elity 2) chráníme vlastnické pořádky. Jedná se o řešení problému demokracie bez demokracie. Zastupitelská demokracie je magická formule, jež umožnila mít něco označované za demokracii a zároveň garantovat vládu elity a ochraňovat vlastnické poměry. Od samého začátku je úkolem zastupitelské demokracie chránit před demokracií! Jedná se o faktické znovufeudalisování politického systému. Zastupitelská demokracie není žádná demokracie. Benito Mussolini: Volby můžete dělat, všichni můžou volit až do úplného zblbnutí! Z pohledu elity má reprezentativní demokracie tu přednost, že vůle národa ke změně se omezuje jen na to volit jiné pastýře, i ti jsou ale pouze personálem vlastníků stáda. Co tady máme, je systematické ustupování státu před organizovanou kriminalitou třídy vlastníků – to jsou mechanismy a program neoliberalismu, neoliberální revoluce prováděné shora. Ludwig von Mises, jeden ze zakladatelů raného neoliberalismu, řekl: Nemůže být popřeno, že fašismus a všechny podobné diktátorské snahy jsou plné nejlepších úmyslů a že jejich zásah v daném okamžiku zachránil evropskou civilizovanost. Zásluhy, které díky tomu fašismus získal, budou v historii žít na věky. (Ludwig von Mises, Liberalismus, 1927, s. 45) Přívrženci neoliberalismu byli vždy fascinováni fašismem!

*Michael Howard v knize Válka v evropské historii: Slova válka, objevy a obchod znamenala téměř totéž.

*Byl-li podle Sieyèse třetí stav „všechno, celý národ“, pak ostatní dva stavy, šlechta a duchovenstvo, byly označeny za seskupení cizinců, odsouzených k  zasloužené likvidaci. Slovní spojení „nečistá krev“ z Marseillaisy, francouzské hymny, odkazuje na smyšlenku, podle níž francouzská šlechta vzešla z dobyvatelů, původem z pravého břehu Rýny, nemá na francouzské půdě co pohledávat. Lze s ní udělat jediné: nechat její „nečistou krví napojit brázdy našich polí“.

*Je zdokumentované svědectví o  diskusi Stalina a britského ministra Anthonyho Edena. Eden přijel na jaře 1935 do Moskvy a diskutoval se Stalinem. Britský politik se podíval na mapu SSSR, která visela ve Stalinově pracovně na zdi, a říká: Rusko – to je velká země. Stalin na to: Velká země, mnoho problémů. Eden říká: Anglie je jen malý ostrov. Stalin opáčí: Malinký ostrov, ale na něm mnoho záleží. Kdyby tento malinký ostrov řekl Hitlerovi: nedám ti peníze, nedám ti železnou rudu, nedám ti zbraně…, tak by byl mír zajištěn. A Eden na to reagoval mlčením. Takto Stalin dal Edenovi skrytě najevo, že věděl o připravované válečné koalici.

*Katasonov: Rothschildové, tito „bankéři králů a králové bankéřů“. Politický vliv člověka nebo skupiny je přímo úměrný kapitálu, který vlastní. Nejvíce zarážejícím je, že mezi více než dvěma tisící miliardáři nenajdeme ani jednoho Rothschilda! Představitelé této velké rodiny za 31 let uveřejňování žebříčku Forbes na něm nefigurovali ani jednou! Ze seznamu nejbohatších lidí světa se zpravidla vylučují dynastické rodiny. V  současné literatuře se odhad skutečného majetku klanu Rothschildů pohybuje nejčastěji kolem 3 bilionů dolarů. Přičemž se zdůrazňuje, že klan Rockeffelerů má kapitál přibližně o 1 bilion dolarů menší. Všechna aktiva George Sorose představují jen kapitál, který Rothschildové předali do důvěrné správy tomuto zcela neznámému maďarskému židovi jménem Schwarz, který v jejich zastoupení vykonává funkci PR agentury Rothschildů.

*Pavel Janičko: Heslo: co bylo ukradeno, musí být vráceno. Vzpomínám na jednu svou známou, v roce 1989 už starší paní, pocházející z majetné prvorepublikové pražské rodiny, která v době, kdy všichni freneticky vykřikovali něco o svobodě, demokracii a morálce, hned 20. listopadu 1989 běžela tehdy na národní výbor s požadavkem na vrácení činžáků jejího otce. Tomu já říkám „třídní instinkt“, paní okamžitě pochopila, o co jde. Až přijde do USA naše obdoba vyrovnávání se s minulostí na základě hesla „co se ukradlo, musí se vrátit“, jistě se potomci vlastníků otroků ozvou o svá lidská práva a vyberou si mezi černošským obyvatelstvem nějaké zdravé potomky svých bývalých otroků, aby mohli konečně obnovit své rozkradené soukromé vlastnictví. Na začátku devadesátých let minulého století jsem byl na jakési akci v  irském Dublinu a v některých rozhovorech jsem vykládal o tehdy módní vlně vracení majetků bývalým feudálním vlastníkům. Místní posluchači nevěřícně pokyvovali hlavami, asi si představovali, jak se v Irsku v  rámci restitucí vrací veškerá půda do rukou anglických landlordů, kterým kdysi patřila většina irské půdy a přírodních zdrojů, a uvědomili se, že tímto aktem by vlastně Irská republika zanikla. Mám ale návrh na skutečně oprávněné restituce. Měli bychom začít s navracením majetku, který byl vytvořen v rámci převážně společenského vlastnictví v období socialismu a v uplynulém čtvrtstoletí byl různými způsoby převeden do soukromých rukou, neboli byl ukraden společnosti. A že je co navracet: Jak praví jeden z přehledů, objevujících se v diskusích na internetu – citace z práce pana Nevařila: V každém případě však platí, že naprostá většina společenského bohatství, které bylo předmětem různých forem privatizací, vznikla v době převahy společenského vlastnictví a nikdy žádného původního soukromého vlastníka neměla. Myslím si, že by bylo velmi správné přetočit obsah diskusí na téma „co se ukradlo, musí se vrátit“ od pohledů do vzdálené minulosti, a od snah navracet z dnešního hlediska nelegitimně vzniklé majetky soukromých superboháčů k minulosti nedávné, kdy došlo v podobě privatizací a restitucí k masivní krádeži celospolečenského majetku.

*Málo se u nás ví, že soudy v Německé spolkové republice začaly projednávat případy masových poprav na Ukrajině až v šedesátých letech. Tresty byly mírné a ani výkon střelců, kteří byli s to během jedné směny zastřelit na 200 lidí, nebyl považován za válečný zločin. Válka je válka. Naproti tomu rodiny německých vojáků, popravených za neuposlechnutí rozkazu nebo za dezerci, nedosáhly po válce odškodnění ani satisfakce – soudy respektovaly válečné zákony Německé říše.

*Poslanec americký a severokorejský jsou v podstatě stejný druh, i když se do jisté míry chovají jinak.

*Ředitel Ukrajinského institutu národní paměti Volodymyr Vjatrovyč vyzval Ukrajince, aby se přestali stýkat s příbuznými, žijícími v Rusku. Vše, co nás vzdaluje od Ruska, je ve prospěch Ukrajiny“, zdůraznil Vjatrovyč.

*Karel Čapek definoval „obyčejného člověka“ jako osobu, která svůj vliv nemůže opřít o majetek, o společenské postavení ani o veřejnou funkci.

*Cecília Malströmová, komisařka EU říká: „Evropané jsou rasisti. Už se těším na den, kdy budou Evropané v menšině. Až potom budeme svobodní a bez předsudků.“ Islám je prezentován jako náboženství míru a lásky, jehož blahodárné působení má zřejmě pomoci naší zlé civilizaci vykoupit se z dědičného hříchu a kolektivní viny za všechno zlo světa. Není tajemstvím, že zisky z tehdejší kolonizace putovaly na konta soukromých nadnárodních firem, nikoliv státům nebo dokonce obyčejným občanům. Kolonizace byla veskrze soukromá věc soukromých firem, tedy velkokapitálu, který si svoji koloniální agendu lobbisticky legislativně vyjednal a ošetřil přímo v tehdejších vládách. Z daní poplatníků tak byly hrazeny náklady, zisky směřovaly na konta soukromých firem. Fakt, že arabská a později i islámská civilizace pomocí násilí a  agrese kořistila a kolonizovala půlku Afriky a půlku Asie, je zřejmě jakési drobné nedopatření, o kterém raději ani nebudeme mluvit. A takřka nikoho z odborníků – historiků nenapadne na tuto skutečnost poukázat. University of Wisconsin například zavádí studijní předmět „Problém bělosti“ o tom, jak se má člověk vypořádat s tím, že je běloch a tím pádem patří ke kolonizátorům a utlačovatelům a musí tudíž bílou nadřazenost vymýtit.

*Patolízalské ujištění britského ministra obrany, podle něhož Saúdové Jemen dál bombardují po právu, neboť v  sebeobraně. Nebudeme čekat, až válka dojde do Saúdské Arábie, ale budeme pracovat na tom, aby se válčilo raději v Íránu než v Saúdské Arábii, zdůraznil princ Muhammad bin Salmán v projevu, který byl nezvykle ostrý i  na saúdské poměry. Teherán si takovou pohrůžku nenechal líbit a slíbil, že pokud si monarchie dovolí cokoli hloupého, zničí celou Saúdskou Arábii, ovšem s výjimkou posvátných míst islámu v Mekce a Medině.

*Beletrista Džalál Ál-e Ahmad vytvořil populární perský novotvar „gharbzádegí“ označující zhruba „otravu Západem“, resp. „westoxification“ či  „Occidentosis“.

*Hořejší: Nepochybuji, že existují více či méně dezinformační média (ruská, protiruská, i jiná…). Já jsem jen chtěl po  panu Kulišovi přesvědčivý důkaz, že si toto označení zaslouží třeba zrovna ten Sputnik. Toho se mi nedostalo. Namísto toho jsem se dozvěděl, že Sputnik je tak rafinovaný, že vlastně téměř žádné opravdu lživé zprávy nepublikuje, a tím je ještě nebezpečnější. To je tedy skvělé, pane Kuliši!

*Petr Bílek: Média jsou hlídacím psem demokracie. Zahlédáme, že ti psi jsou vzteklí. Jak dlouho budou naši společnost dusit myšlenkové horizonty jepic? Pravdu a lež již nelze rozlišit.

*Ke každé zprávě najdete deset protizpráv a komentářů.

*Pokud se to hýbe, zdaň to. Pokud se to hýbe dál, reguluj to. Pokud se to nehýbe, dotuj to. To je vtip o roli státu v ekonomice od nikoho jiného než Ronalda Reagana, dalšího herce.

*Slévárny už od 17. století lily v době míru hlavně vodovodní roury, závaží, žehličky – a sotva přežívaly. V okamžiku, kdy se schylovalo k vojně, začaly lít a leštit kule a odlévat hlavně. Jejich produktivita naráz narostla o stovky procent. Panečku, to byl odbyt zboží!

*Vítězové v novém krásném digitálním světě budou majitelé robotů.

*Dobývání renty z veřejných zdrojů bylo až doposud považováno za příznak feudalismu.

*Strýc byl popravený za heydrichiády. Gestapo poslalo rodině fakturu za stětí i kremaci. Tohle byl šok i pro naše hostitele.

*Erich Maria Remarque z Černého obelisku: Nepodceňujte moudrost církve! Je to jediná diktatura, která nebyla po dva tisíce let svržena.

*Projevy a sukně žen a dívek mají být krátké, myšlenky a ženské výstřihy mají být hluboké.

*Milostivá paní okrášlila společnost svou přítomností.

*Petr Žantovský píše, že už před lety navštívil nějaké cool drama v pražském Činoherním klubu, kde jsme si dělali čárky a během první půle představení jsme těch ‚dámských pohlavních orgánů‘ napočítali 31. Také české i zahraniční filmy vysílané ve všech TV v ČR jsou ‚hustý‘.

*Jsme neustále přesvědčováni, že nikdy jsme se neměli tak dobře jako dnes. Aspoň v našich zeměpisných souřadnicích to vlastně pořád platí, ale jen pro někoho.

*Jen málo lidí si uvědomuje, že NATO svrhlo na Srbsko v 1999 mnohem více bomb, než v Afghánistánu, Libyi, Iráku.

*Americký senát je vlastněn výhradně jen vojensko-bezpečnostním komplexem, Wall Streetem a izraelskou lobby. Nikoho, kdo ve vlastnictví těchto tří mocných není, výbor senátu za senátora totiž nepotvrdí.

*Marcelinus Amianus: Nač mám poslouchat slova, když vidím činy.