V prvním jednání PS bude snaha o změnu Ústavy ČR, článek 43

Avatar
Původní autoři

12. 11. 2017
(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.
(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda bez zbytečného odkladu obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory. 

(Informace pochází od Ne základnám, celé znění článku 43 je níže)

Jens Stoltenberg:
Nové velitelství pro zlepšení pohybu vojenských sil v celé Evropě.A způsoby, jak posílit logistickou funkci v celé řídící struktuře NATO. Naši vojenští velitelé budou podrobně vyprávět. Výsledky jejich práce budou ministry obrany představeny v únoru příštího roku.

Přizpůsobení struktury velitelství NATO dále posílí naši schopnost rychle a účinně posílit spojence. Ale vojenská mobilita není jen o nových příkazech. Jedná se také o schopnost rychle přesunovat síly a zařízení, se správnými dopravními prostředky a správnou infrastrukturou. Od roku 2014 jsme dosáhli dobrého pokroku ve zlepšování vnitrostátních právních předpisů. Odstranění mnoha byrokratických překážek, které nám umožnily přesunovat síly přes spojenecké území. Je však třeba udělat mnohem víc. Musíme zajistit, aby byla plně prováděna vnitrostátní legislativa usnadňující přechod hranic. Potřebujeme dostatečnou přepravní kapacitu, která pochází převážně ze soukromého sektoru. A potřebujeme zlepšit infrastrukturu, jako jsou silnice, mosty, železnice, přistávací dráhy a přístavy. NATO nyní aktualizuje vojenské požadavky na civilní infrastrukturu.


Článek 43

(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
(2) Parlament rozhoduje o  účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem.
(3) Parlament vyslovuje souhlas
a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,
b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky,
nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.
(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o
a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,
c) účast na záchranných pracích při  živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.
(5) Vláda dále rozhoduje
a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky,
b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky.
(6) O  rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.