Do Nového roku: Pokračování dějinného zlomu

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
28.12. 2017   Blog autora
Kdo není slepý, vidí, že rok od roku přibývá problémů, které nás ohrožují, dokonce začínají ohrožovat samotné naše přežití. Co a proč se odehrává? Odpovědět na tuto otázku není jednoduché, ale je nejvyšší čas na ni odpovědět, pokud máme tomu, co nás ohrožuje, účinně čelit.
Rok 2017 lze z výše uvedeného hlediska označit za začátek určitého dějinného zlomu, kdy většině lidí (v řadě případů i těch, kde bych to ani nečekal) začalo “po kapkách” docházet, že se něco děje, dokonce začali tušit i to, co se děje, v neposlední řadě pak do svého uvažování promítají otázku, co s tím.

Do Nového roku 2018, KTERÝ JE ROKEM OSMIČKOVÝM, si tedy lze přát (a nejen si přát, ale také se o to snažit, protože je to v naší moci), aby lidem v naší zemi, v zemích našich sousedů i po celém světě co nejvíce docházelo, o co jde.

Toto obecné přání lze rozdělit do přání sice menších, ale o to konkrétnějších. Uspořádal jsem dílčí přání podle toho, jak daleko ode mne je to, s čím souvisejí:

1. Přeji si, aby v hybridní občanské válce, která se naplno rozhořela ve Spojených státech, alespoň o trochu více než letos nabyly převahu v roce 2018 ty síly, které umožní postupnou obnovu účinného vlivu institucí vzešlých z demokratické volby občanů, nad současnou globální mocí. Tou současnou globální mocí, kterou zrodilo prorůstání organizovaného zločinu se státními (zejména zpravodajskými a finančními) enklávami institucí. Tou globální mocí, která se vymkla jakékoli kontrole a dosazuje prostřednictvím vydírání a manipulace své politické a administrativní reprezentace nejen ve Spojených státech, ale i po celém světě. Přeji si proto, aby se zvýšil vliv občanů této velké země na to, co se v ní odehrává i na její roli ve světě.

2. Přeji si, aby se v roce 2018 alespoň část politických reprezentací zemí daleko od nás i blízko nás s pomocí stále více znepokojené veřejnosti a jejího hlasu vymanila z vlivu současné globální moci. Té globální moci, která zasévá po celém světě další a další konflikty, aby překryla důsledky svého zhoubného působení. Překrývá konflikty, které již vyvolala, konflikty ještě většími, které začínají ohrožovat samotné přežití naši civilizace.

3. Přeji si, aby během roku 2018 Rusko, jeho politická reprezentace i jeho občané nadále projevili trpělivost, nenechali se vyprovokovat štvanicí proti této velké zemi, jejímu vedení a jejím občanům.Štvanici, která zasáhla všechny oblasti společenského života, štvanici, kterou nepamatuje ani Německo po prohrané První světové válce. Přeji si, aby občané Ruska aby byli schopni odolávat soustředěnému tlaku současné globální moci, která se s historicky bezprecedentní zuřivostí zaměřila proti současnému Rusku jako hlavní překážce, která omezují vliv současné globální moci i její schopnost zničit svět.

4. Přeji si, aby v roce 2018 po celé naší EU nadále jako v letošním roce a ještě výrazněji rostla role politických sil a politiků, kteří si uvědomují, že EU nepřežije, pokud bude sloužit politice současné globální moci, pokud bude ovládána politiky dosazenými, vydíratelnými a manipulovatelnými současnou globální mocí. Přeji si tudíž, aby rostla a začala převažovat role politických sil a politiků, kteří si uvědomují, že se restart evropské integrace stal nevyhnutelný.

5. Přeji si, aby se podobně jako v letošním roce i v roce 2018 prohlubovaly vztahy s našimi nejbližšími sousedy na sever od nás, na západ od nás, na jih od nás, na východ od nás, s politickými subjekty i nepolitickými organizacemi samostatných i spolkových zemí. Se zeměmi, se kterými nás spojují těžce nabyté historické zkušenosti a z nich vzešlé hodnoty. Se zeměmi, v nichž v rámci evropského kontinentu probíhá nejintenzívněji rozšiřování povědomí i vědomí toho, o co jde v současném světě a co dělat.

6. Přeji si, aby podobně jako v letošním roce, kdy lidé u nás začínající postupně chápat, o co jde a čemu se bránit, svým hlasem ale i dalšími aktivitami, které činí demokracii živou a funkční, ovlivnili ještě více v roce 2018 naše politické reprezentace, jejich složení, jejich politické zrání i chování. Přeji si tudíž, aby tyto reprezentace cítily účinný tlak ze strany probouzející se veřejnosti a neupadly do bahna politiky slouhovství globální moci, na což v letošním roce významná část politických reprezentací doplatila – a dobře jí tak.

7. Přeji si, aby nadále pokračovalo sjednocování lidí, které bylo v letošním roce zvlášť výrazné, sjednocování lidí, kteří naši zemi považují za svůj domov, nikoli však svoji kořist. Přeji si tudíž, aby sjednocování lidí probíhalo bez ohledu na jejich politické přesvědčení či náboženské vyznání. Také si však přeji, aby obětí odštěpování se od tohoto velkého sjednocování národa, které není v historii tak časté a ke kterému dochází zpravidla jen v období rozpoznání velké hrozby, bylo co nejméně, aby v roce 2018 rostla role těch hodnot, které nás sjednocují.

8. Přeji si, aby nadále, podobně jako letos, ztrácel na lidi vliv mediální mainstream sloužící současné globální moci, aby se stále častěji i v rámci současného mediálního mainstreamu začaly objevovat kvalifikované názory. Přeji si tudíž, aby se nedařilo velké sjednocování národa, které probíhá a nabývá na síle, překrývat demagogickými výlevy na téma, že “nás někdo rozděluje”. Přeji si také to, aby bylo co nejméně těch lidí, kteří ve snaze posloužit současné globální moci spadnou do žumpy hyenismu a podobných nechutných a smutných rolí, čímž ovšem dávají najevo, jaká je povaha té moci, které slouží.

9. Přeji si, aby co nejvíce lidem v naší zemi došlo, že přijetí demonstrativního používání dvojího metru, jeho odůvodňování či nevzdorování tomuto projevu zla nutně vede k zapouzdření, tj. psychické destrukci, při které člověk ztrácí schopnost vidět věci z nadhledu, uvažovat v alternativách. Oběti přijetí politiky dvojího metru, tj. ti, kteří ji vezmou za svou a obhajují, pak neodvratně ztrácejí základní morální kvality, což se snaží kompenzovat uzavíráním do skupinového utvrzování se v přijatých schématech. Přeji si tudíž, aby obětí tohoto zapouzdření v roce 2018 přibylo co nejméně, aby bylo co nejvíce těch, kteří se z počínajícího zapouzdření dokážou vymanit.

10. Přeji si, aby se mně během roku 2018 co nejvíce dařilo to, co považuji za nejdůležitější – použít dobrou teorii (včetně zdokonalování nástrojů, kterými disponuje) a využívat možnosti týmové práce k co nejsrozumitelnějšímu vysvětlení nejen příčin současných problémů, ale rovněž co nejnázornějšímu ukázání cesty jejich řešení. Přeji si, abych touto formou přispěl k přípravě a vytvoření podmínek pro prosazení nezbytných změn formou komplexních a provázaných reforem zaměřených na plné využití možností rozvoje schopností každého člověka v podmínkách postupně zvyšující se rovnosti příležitostí pro uplatňování schopností lidí a jejich společenský vzestup.

O současné globální moci, procesu její degenerace a transformace, kterou prochází, podrobněji zde:

http://radimvalencik.pise.cz/4432-pred-jihlavou-o-degeneraci-soucasne-moci.html

Stávající výsledky přípravy komplexních reforem jsou obsaženy v následujících třech monografiích dostupných ke stažení:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2479-monografie